Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

An evaluation on research and publication ethics policies of journals publishing in the field of veterinary sciences in Türkiye

Yıl 2023, Cilt: 70 Sayı: 4, 453 - 463, 29.09.2023
https://doi.org/10.33988/auvfd.1103012

Öz

The research quality and publication of journals in any field are crucial because they show the development in the field. This study aimed to examine the research and publication ethics policies of the professional journals that continue to publish in the field of veterinary sciences and reveal the current situation. In this study, journals publishing in the field of veterinary sciences were searched through DergiPark, Web of Science database, and their websites. The features of these journals, the indexes in which they are indexed, statements about research-publication ethics, and the national and international academic institutions were gathered under appropriate headings. The obtained data were analyzed using descriptive statistical techniques such as frequency and percentage. Moreover, 11.5% (n = 3) of the veterinary journals in Türkiye were indexed in SCI-E, 3.8% (n = 1) were indexed in E-SCI, 57.7% (n = 15) were university journals, 42.3% (n = 11) published two issues per year, and 57.7% (n = 15) of journals had publication languages as Turkish and English. Therefore, the number and quality of publications in journals in veterinary sciences have increased in recent years. They comply with “national peer-reviewed journal” criteria and the COPE and ICMJE criteria, wherein the TR index, one of the most comprehensive scanning platforms in Türkiye, has also adopted their principles in several parameters. However, there is no common standard for journals.

Etik Beyan

This study does not present any ethical concerns.

Kaynakça

 • Arda B (2003): Bilimsel bilgi üretiminde yayın etiği. 419–435. In: Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık, II. Tıbbi Etik Kongresi. Kapadokya, Türkiye.
 • Arda B (2021): Araştırma ve yayın etiği. Available at http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/unak03/u03–18.pdf. (Accessed January 20, 2021).
 • Asan A (2004): ISI’nin kullandığı indeksler: SCI-Expanded, SSCI ve AHCI: Tarihsel gelişim, bugünkü durum ve etki faktörü (IF). Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi, 2, 1–21.
 • Asan A (2017): Uluslararası bilimsel dergi indeksleri, önemleri ve Türkiye kaynaklı dergilerin durumu: Bölüm 2: Türkiye’deki durum. Acta Med Alanya, 1, 43–54.
 • Aslan A (2019): TR Dizin. Acta Med Alanya, 3, 1–2.
 • Aydın MF (2016): Türkiye’deki veteriner hekim temalı bilimsel dergilerin incelenmesi. 904–907. In: International Conference on Quality in Higher Education. Sakarya, Turkey.
 • Broome M, Dougherty MC, Freda MC, et al (2010): Ethical concerns of nursing reviewers: An international survey. Nurs Ethics, 17, 741–748.
 • Bülbül T (2004): Bilimsel yayınlarda etik. PAUEFD, 15, 53–61.
 • CC License (2022): About Creative Commons Licenses. Available at https://creativecommons.org/about/ cclicenses/ (Accessed June 28, 2022).
 • COPE (2021): Committee on publication ethics. Available at http://publicationethics.org/. (Accessed January 09, 2021).
 • Curzer HJ, Perry G, Wallace MC, et al (2016): The three Rs of animal research: what they mean for the institutional animal care and use committee and why. Sci Eng Ethics, 22, 549–565.
 • Curzer HJ, Wallace MC, Perry G, et al (2013). The ethics of wildlife research: A nine R theory. ILAR Journal, 54, 52–57.
 • Çobanoğlu N, Aydoğdu İB (2009): Tıp araştırmaları ve hayvan hakları açısından hayvan deneyleri etik kurulları. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık, 112–118.
 • Demiray U, Gürcan Hİ (2005): Yayın etiği bağlamında elektronik yayınlarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Selçuk İletişim, 4, 5–10.
 • DergiPark (2021): Akademik süreli yayıncılık hakkında önemli hatırlatmalar. Available at https://dergipark.org.tr/tr/ pub/page/dergiler-icin-onemli-aciklamalar. (Accessed March 10, 2021).
 • DergiPark (2022): DergiPark Hakkında. Available at https://dergipark.org.tr/tr/pub/page/about. (Accessed June 30, 2022).
 • Dinçer F (1965): Mecmuayı Fünûnu Baytariye ve Osmanlı Cemiyeti İlmiyyei Baytariyesi. Türk Vet Hekim Der Derg, 35, 198–203.
 • DOAJ (2018): Principles of transparency and best practice in scholarly publishing, version 3. Available at https://blog.doaj.org/2018/01/15/principles-of-transparency- and-best-practice-in-scholarly-publishing-version-3/ (Accessed March 10, 2021).
 • Emiroğlu ON (2005): Bilim etiği ve sorumluluklar. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 7, 5–25.
 • Erk N (1959): Veteriner hekimliğin ilk dernekleri, dergileri ve milletlerarası kongreleri. Türk Vet Hekim Der Derg, 158–159, 483–487.
 • Graf C, Wager E, Bowman A, et al (2007): Best practice guidelines on publication ethics: a publisher’s perspective. Int J Clin Pract, 61, 1–26.
 • Gürel TY, Barutçu CD, Mert H (2019): Hemşirelik doktora öğrencilerinin araştırma etiği hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. DEUHFED, 12, 234–242.
 • ICMJE (2021): International committee of medical journal editors. Available at http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf. (Accessed Januay 11, 2021).
 • IUC (2021): Doçentlik başvuru şartları. Available at https://www.uak.gov.tr/Documents/docentlik/2021-ocak-donemi/basvuru-sartlari/TA_Tablo10_2021O_10032020. pdf. (Accessed March 04, 2021).
 • IUC (2021): Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı doçentlik sınavı eser inceleme raporu. Available at https://www.uak.gov.tr/DuyuruBelgeleri/gecmis-duyurular /genel-duyurular/docentlik-sinavi-eser-inceleme-raporlari-16112017/E_sosyal_180416.pdf. (Accessed March 05, 2021).
 • İnan M (2012): Yayın etiği. Çocuk Cerrahisi Dergisi, 26, 1–3.
 • İnci O (2015): Bilimsel yayın etiği. Türk Kütüphaneciliği, 29, 282–295.
 • Kozak N (2002): Türk kütüphaneciliği dergisinin Türkiye’de yayınlanan akademik dergiler içerisindeki yeri üzerine bir inceleme. Türk Kütüphaneciliği, 16, 237–247.
 • Namal F, Demirci M, Keleş Ş (2017): Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri’nde çalışan araştırma görevlilerinin, araştırma ve yayın etiği açısından karşılaştıkları zorluklar ve özyeterlikleri ile ilgili görüşleri. TJOB, 4, 52–73.
 • Official Gazette (1951): Law on Intellectual And Artistic Works. Official Gazette dated 1951 and numbered 5846. Available at http://mevzuat.meb.gov.tr/htmL/7981_ 5846.html. (Accessed January 09, 2021).
 • Official Gazette (2004): Animal Protection Law. Official Gazette dated 2004 and numbered 5199. Available at https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5199–20100611.pdf. (Accessed April 15, 2021).
 • Official Gazette (2005): Regulation on the Protection of Game and Wild Animals and Their Habitats, and the Principles and Procedures of Combating Pests. Official Gazette dated 2005 and numbered 25967. Available at https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo = 9560&MevzuatTur = 7&MevzuatTertip = 5. (Accessed January 09, 2021).
 • Official Gazette (2011): Regulation on Notified Animal Diseases and Notification. Official Gazette dated 2011 and numbered 27823. Available at https://www.resmigazete. gov.tr/eskiler/2011/01/20110122–4.htm. (Accessed January 09, 2021).
 • Official Gazette (2014): Regulation on the Working Procedures and Principles of Animal Experiments Ethics Committees. Official Gazette dated 2014 and numbered 28914. Available at https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/ 2014/02/20140215–6.htm. (Accessed January March 03, 2021).
 • Official Gazette (2016): Postgraduate Education and Training Regulation. Official Gazette dated 2016 and numbered 29690. Available at https://www.mevzuat.gov.tr/ mevzuat?MevzuatNo = 21510&MevzuatTur = 7&MevzuatTertip = 5. (Accessed June 11, 2021).
 • Official Gazette (2018): Regulation on Promotion and Appointment to Faculty Members. Official Gazette dated 2018 and numbered 30449. Available at https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo = 24672&MevzuatTur = 7&MevzuatTertip = 5. (Accessed April 03, 2021).
 • Oğuz NY (1999): Bilimsel yayın etiği. Klinik Psikiyatri, 2, 153–159.
 • Ortaş İ (2018): Bilgi ve iletişim çağında bilimsel bilgiye erişimin önemi ve Türkiye’nin bilgiye erişim potansiyeli. Türk Kütüphaneciliği, 32, 223–232.
 • Özcan M, Balcı Y (2016): Akademisyenlerin araştırma ve yayın etiğine ilişkin düşünceleri. TJBE, 9, 91–111.
 • Özen A (1998): Türk Veteriner Hekimliği Dergisinin on yıllık (1989–1998) yayın hayatı üzerine bir inceleme. Türk Vet Hek Derg, 10, 8–11.
 • Özenç Uçak N, Birinci HG (2008): Bilimsel etik ve intihal (Scientific ethics and plagiarism). Türk Kütüphaneciliği, 22, 187–204.
 • Resnik DB (2004): Bilim Etiği. Ayrıntı Yayınları, Birinci Basım, İstanbul.
 • Russell WS, Burch RL (1959): The principles of humane experimental technique. London: Methuen.
 • Saraç C (2006): Sosyal bilimlerde süreli yayıncılık kurultayı açılış konuşması. 1–3. In: I. Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı, Ankara.
 • Smithcors JF (1956): The beginning of veterinary journalism in America Nort. The North American Veterinarian, 37, 951–954.
 • Smithcors JF (1958): Evolution of The Veterinary Art. London: Bailliere, Tindall and Cox. Ltd.
 • Tamer HY, Övgün B, Yalçıntaş A (2020): Akademik büyük veri ve bilimsel bilgi üretimi: Dergipark örneği. SOBİLD, 11, 93–110.
 • The Council of Higher Education (2012): Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi. Available at https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/ Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi. aspx. (Accessed January 09, 2021).
 • The Council of Higher Education (2021): Atanma kriterleri. Available at https://www.yok.gov.tr/akademik/ atanma-kriterleri. (Accessed March 04, 2021).
 • Toplu M (2012): Bilim etiği: İnternetin bilim etiği üzerine etkileri. Türk Kütüphaneciliği, 26, 654–698.
 • TR Index (2021): TR Dizin dergi değerlendirme kriterleri. Available at https://trdizin.gov.tr/kriterler/ (Accessed April 15, 2021).
 • TR Index (2022): Bilimsel bir dergi, neden TR Dizin’de yer almalı? Available at https://trdizin.gov.tr/ (Accessed June 30, 2022).
 • TÜBA (2002): Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları. Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara.
 • Uzbay T (2006): Bilimsel araştırma etiği. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık, 19–26.
 • Ülman YI (2006): Bilimsel Bilgi Üretiminde Yayın Etiği (Örnekleriyle Bilimsel Yanıltma Türleri). 49–61. In: H Yazıcı, M Şenocak (Ed), İ.Ü. Tıbbi Yayın Hazırlama Kuralları ve Yayın Etiği, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Programı, Nobel Yay. İstanbul.
 • Wager E, Williams P (2011): Why and how do journals retract articles? An analysis of Medline retractions 1988–2008. J Med Ethics, 37, 567–570.
 • Yaşar A, Yerlikaya H (2004): Dünya’da ve Türkiye’de hayvan haklarının tarihsel gelişimi. Eurasian J Vet Sci, 20, 39–46.
 • Yıldırım A, Şimşek H (2018): Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yılmaz Gören Ş, Yalım NY (2015): Ulusal hemşirelik dergilerinin araştırma ve yayın etiği politikalarının dergi internet siteleri üzerinden incelenmesi. TJOB, 2, 137–154.
Yıl 2023, Cilt: 70 Sayı: 4, 453 - 463, 29.09.2023
https://doi.org/10.33988/auvfd.1103012

Öz

Kaynakça

 • Arda B (2003): Bilimsel bilgi üretiminde yayın etiği. 419–435. In: Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık, II. Tıbbi Etik Kongresi. Kapadokya, Türkiye.
 • Arda B (2021): Araştırma ve yayın etiği. Available at http://kaynak.unak.org.tr/bildiri/unak03/u03–18.pdf. (Accessed January 20, 2021).
 • Asan A (2004): ISI’nin kullandığı indeksler: SCI-Expanded, SSCI ve AHCI: Tarihsel gelişim, bugünkü durum ve etki faktörü (IF). Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi, 2, 1–21.
 • Asan A (2017): Uluslararası bilimsel dergi indeksleri, önemleri ve Türkiye kaynaklı dergilerin durumu: Bölüm 2: Türkiye’deki durum. Acta Med Alanya, 1, 43–54.
 • Aslan A (2019): TR Dizin. Acta Med Alanya, 3, 1–2.
 • Aydın MF (2016): Türkiye’deki veteriner hekim temalı bilimsel dergilerin incelenmesi. 904–907. In: International Conference on Quality in Higher Education. Sakarya, Turkey.
 • Broome M, Dougherty MC, Freda MC, et al (2010): Ethical concerns of nursing reviewers: An international survey. Nurs Ethics, 17, 741–748.
 • Bülbül T (2004): Bilimsel yayınlarda etik. PAUEFD, 15, 53–61.
 • CC License (2022): About Creative Commons Licenses. Available at https://creativecommons.org/about/ cclicenses/ (Accessed June 28, 2022).
 • COPE (2021): Committee on publication ethics. Available at http://publicationethics.org/. (Accessed January 09, 2021).
 • Curzer HJ, Perry G, Wallace MC, et al (2016): The three Rs of animal research: what they mean for the institutional animal care and use committee and why. Sci Eng Ethics, 22, 549–565.
 • Curzer HJ, Wallace MC, Perry G, et al (2013). The ethics of wildlife research: A nine R theory. ILAR Journal, 54, 52–57.
 • Çobanoğlu N, Aydoğdu İB (2009): Tıp araştırmaları ve hayvan hakları açısından hayvan deneyleri etik kurulları. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık, 112–118.
 • Demiray U, Gürcan Hİ (2005): Yayın etiği bağlamında elektronik yayınlarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Selçuk İletişim, 4, 5–10.
 • DergiPark (2021): Akademik süreli yayıncılık hakkında önemli hatırlatmalar. Available at https://dergipark.org.tr/tr/ pub/page/dergiler-icin-onemli-aciklamalar. (Accessed March 10, 2021).
 • DergiPark (2022): DergiPark Hakkında. Available at https://dergipark.org.tr/tr/pub/page/about. (Accessed June 30, 2022).
 • Dinçer F (1965): Mecmuayı Fünûnu Baytariye ve Osmanlı Cemiyeti İlmiyyei Baytariyesi. Türk Vet Hekim Der Derg, 35, 198–203.
 • DOAJ (2018): Principles of transparency and best practice in scholarly publishing, version 3. Available at https://blog.doaj.org/2018/01/15/principles-of-transparency- and-best-practice-in-scholarly-publishing-version-3/ (Accessed March 10, 2021).
 • Emiroğlu ON (2005): Bilim etiği ve sorumluluklar. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 7, 5–25.
 • Erk N (1959): Veteriner hekimliğin ilk dernekleri, dergileri ve milletlerarası kongreleri. Türk Vet Hekim Der Derg, 158–159, 483–487.
 • Graf C, Wager E, Bowman A, et al (2007): Best practice guidelines on publication ethics: a publisher’s perspective. Int J Clin Pract, 61, 1–26.
 • Gürel TY, Barutçu CD, Mert H (2019): Hemşirelik doktora öğrencilerinin araştırma etiği hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. DEUHFED, 12, 234–242.
 • ICMJE (2021): International committee of medical journal editors. Available at http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf. (Accessed Januay 11, 2021).
 • IUC (2021): Doçentlik başvuru şartları. Available at https://www.uak.gov.tr/Documents/docentlik/2021-ocak-donemi/basvuru-sartlari/TA_Tablo10_2021O_10032020. pdf. (Accessed March 04, 2021).
 • IUC (2021): Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı doçentlik sınavı eser inceleme raporu. Available at https://www.uak.gov.tr/DuyuruBelgeleri/gecmis-duyurular /genel-duyurular/docentlik-sinavi-eser-inceleme-raporlari-16112017/E_sosyal_180416.pdf. (Accessed March 05, 2021).
 • İnan M (2012): Yayın etiği. Çocuk Cerrahisi Dergisi, 26, 1–3.
 • İnci O (2015): Bilimsel yayın etiği. Türk Kütüphaneciliği, 29, 282–295.
 • Kozak N (2002): Türk kütüphaneciliği dergisinin Türkiye’de yayınlanan akademik dergiler içerisindeki yeri üzerine bir inceleme. Türk Kütüphaneciliği, 16, 237–247.
 • Namal F, Demirci M, Keleş Ş (2017): Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri’nde çalışan araştırma görevlilerinin, araştırma ve yayın etiği açısından karşılaştıkları zorluklar ve özyeterlikleri ile ilgili görüşleri. TJOB, 4, 52–73.
 • Official Gazette (1951): Law on Intellectual And Artistic Works. Official Gazette dated 1951 and numbered 5846. Available at http://mevzuat.meb.gov.tr/htmL/7981_ 5846.html. (Accessed January 09, 2021).
 • Official Gazette (2004): Animal Protection Law. Official Gazette dated 2004 and numbered 5199. Available at https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5199–20100611.pdf. (Accessed April 15, 2021).
 • Official Gazette (2005): Regulation on the Protection of Game and Wild Animals and Their Habitats, and the Principles and Procedures of Combating Pests. Official Gazette dated 2005 and numbered 25967. Available at https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo = 9560&MevzuatTur = 7&MevzuatTertip = 5. (Accessed January 09, 2021).
 • Official Gazette (2011): Regulation on Notified Animal Diseases and Notification. Official Gazette dated 2011 and numbered 27823. Available at https://www.resmigazete. gov.tr/eskiler/2011/01/20110122–4.htm. (Accessed January 09, 2021).
 • Official Gazette (2014): Regulation on the Working Procedures and Principles of Animal Experiments Ethics Committees. Official Gazette dated 2014 and numbered 28914. Available at https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/ 2014/02/20140215–6.htm. (Accessed January March 03, 2021).
 • Official Gazette (2016): Postgraduate Education and Training Regulation. Official Gazette dated 2016 and numbered 29690. Available at https://www.mevzuat.gov.tr/ mevzuat?MevzuatNo = 21510&MevzuatTur = 7&MevzuatTertip = 5. (Accessed June 11, 2021).
 • Official Gazette (2018): Regulation on Promotion and Appointment to Faculty Members. Official Gazette dated 2018 and numbered 30449. Available at https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo = 24672&MevzuatTur = 7&MevzuatTertip = 5. (Accessed April 03, 2021).
 • Oğuz NY (1999): Bilimsel yayın etiği. Klinik Psikiyatri, 2, 153–159.
 • Ortaş İ (2018): Bilgi ve iletişim çağında bilimsel bilgiye erişimin önemi ve Türkiye’nin bilgiye erişim potansiyeli. Türk Kütüphaneciliği, 32, 223–232.
 • Özcan M, Balcı Y (2016): Akademisyenlerin araştırma ve yayın etiğine ilişkin düşünceleri. TJBE, 9, 91–111.
 • Özen A (1998): Türk Veteriner Hekimliği Dergisinin on yıllık (1989–1998) yayın hayatı üzerine bir inceleme. Türk Vet Hek Derg, 10, 8–11.
 • Özenç Uçak N, Birinci HG (2008): Bilimsel etik ve intihal (Scientific ethics and plagiarism). Türk Kütüphaneciliği, 22, 187–204.
 • Resnik DB (2004): Bilim Etiği. Ayrıntı Yayınları, Birinci Basım, İstanbul.
 • Russell WS, Burch RL (1959): The principles of humane experimental technique. London: Methuen.
 • Saraç C (2006): Sosyal bilimlerde süreli yayıncılık kurultayı açılış konuşması. 1–3. In: I. Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı, Ankara.
 • Smithcors JF (1956): The beginning of veterinary journalism in America Nort. The North American Veterinarian, 37, 951–954.
 • Smithcors JF (1958): Evolution of The Veterinary Art. London: Bailliere, Tindall and Cox. Ltd.
 • Tamer HY, Övgün B, Yalçıntaş A (2020): Akademik büyük veri ve bilimsel bilgi üretimi: Dergipark örneği. SOBİLD, 11, 93–110.
 • The Council of Higher Education (2012): Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi. Available at https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/ Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi. aspx. (Accessed January 09, 2021).
 • The Council of Higher Education (2021): Atanma kriterleri. Available at https://www.yok.gov.tr/akademik/ atanma-kriterleri. (Accessed March 04, 2021).
 • Toplu M (2012): Bilim etiği: İnternetin bilim etiği üzerine etkileri. Türk Kütüphaneciliği, 26, 654–698.
 • TR Index (2021): TR Dizin dergi değerlendirme kriterleri. Available at https://trdizin.gov.tr/kriterler/ (Accessed April 15, 2021).
 • TR Index (2022): Bilimsel bir dergi, neden TR Dizin’de yer almalı? Available at https://trdizin.gov.tr/ (Accessed June 30, 2022).
 • TÜBA (2002): Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları. Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara.
 • Uzbay T (2006): Bilimsel araştırma etiği. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık, 19–26.
 • Ülman YI (2006): Bilimsel Bilgi Üretiminde Yayın Etiği (Örnekleriyle Bilimsel Yanıltma Türleri). 49–61. In: H Yazıcı, M Şenocak (Ed), İ.Ü. Tıbbi Yayın Hazırlama Kuralları ve Yayın Etiği, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Programı, Nobel Yay. İstanbul.
 • Wager E, Williams P (2011): Why and how do journals retract articles? An analysis of Medline retractions 1988–2008. J Med Ethics, 37, 567–570.
 • Yaşar A, Yerlikaya H (2004): Dünya’da ve Türkiye’de hayvan haklarının tarihsel gelişimi. Eurasian J Vet Sci, 20, 39–46.
 • Yıldırım A, Şimşek H (2018): Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yılmaz Gören Ş, Yalım NY (2015): Ulusal hemşirelik dergilerinin araştırma ve yayın etiği politikalarının dergi internet siteleri üzerinden incelenmesi. TJOB, 2, 137–154.
Toplam 59 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Hekimlik Tarihi ve Etik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gökhan Aslım 0000-0001-5976-8186

Esra Çelik 0000-0002-7836-6171

Emine Merve Danış 0000-0003-0296-4391

Yayımlanma Tarihi 29 Eylül 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023Cilt: 70 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Aslım, G., Çelik, E., & Danış, E. M. (2023). An evaluation on research and publication ethics policies of journals publishing in the field of veterinary sciences in Türkiye. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 70(4), 453-463. https://doi.org/10.33988/auvfd.1103012
AMA Aslım G, Çelik E, Danış EM. An evaluation on research and publication ethics policies of journals publishing in the field of veterinary sciences in Türkiye. Ankara Univ Vet Fak Derg. Eylül 2023;70(4):453-463. doi:10.33988/auvfd.1103012
Chicago Aslım, Gökhan, Esra Çelik, ve Emine Merve Danış. “An Evaluation on Research and Publication Ethics Policies of Journals Publishing in the Field of Veterinary Sciences in Türkiye”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 70, sy. 4 (Eylül 2023): 453-63. https://doi.org/10.33988/auvfd.1103012.
EndNote Aslım G, Çelik E, Danış EM (01 Eylül 2023) An evaluation on research and publication ethics policies of journals publishing in the field of veterinary sciences in Türkiye. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 70 4 453–463.
IEEE G. Aslım, E. Çelik, ve E. M. Danış, “An evaluation on research and publication ethics policies of journals publishing in the field of veterinary sciences in Türkiye”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 70, sy. 4, ss. 453–463, 2023, doi: 10.33988/auvfd.1103012.
ISNAD Aslım, Gökhan vd. “An Evaluation on Research and Publication Ethics Policies of Journals Publishing in the Field of Veterinary Sciences in Türkiye”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 70/4 (Eylül 2023), 453-463. https://doi.org/10.33988/auvfd.1103012.
JAMA Aslım G, Çelik E, Danış EM. An evaluation on research and publication ethics policies of journals publishing in the field of veterinary sciences in Türkiye. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2023;70:453–463.
MLA Aslım, Gökhan vd. “An Evaluation on Research and Publication Ethics Policies of Journals Publishing in the Field of Veterinary Sciences in Türkiye”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 70, sy. 4, 2023, ss. 453-6, doi:10.33988/auvfd.1103012.
Vancouver Aslım G, Çelik E, Danış EM. An evaluation on research and publication ethics policies of journals publishing in the field of veterinary sciences in Türkiye. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2023;70(4):453-6.