Letter to Editor
BibTex RIS Cite

Histologie and histochemkal studies on tongue and the arca hetwcen esophagus and provcntrkulus of the hroİlers

Year 2002, Volume: 49 Issue: 3, 165 - 171, 01.09.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001675

Abstract

The "ım of IILIS sıııdy WdS to determıne ıhe hisıologıl' and histoch.:mical char~lcıerİsıil's or ıhe ıon"ııe ,ımı dlTd
belıı.een esophdgııs-pmventrieıılııs of ıhe broilers. For ıhis pıırpose, LO mdle. Cobb 5()() hroilers "I 42 ddYs old ~ıııd dmıınd 2()()() g
weı"lıı were med. lı ıvas ohsnved ıhat ıhere was Y shaped hyaline eartilage in broilers ıongııe. Liııgııal glands IOl'dıed di posıerıorly
and anıerıorly of ıh.: ıongııe. lı was shown that excretory dııets of posterim glands opened to dorsal and ıentrolaıer,ı! or ılıe ıoııgııe
AIIlerior glands open.:d LO venıro!aıeral of the tongııe. Neııtral and asidic mııeosııbtanee were deıel'ted iıı Iıngııal gLinds. Tlıe
presl'nce of proteiıı and glyeogen partieles were deıee!ed in anterior glands and in posterinI' lingııal glands. respeeıiıcly. Whilc ılıere
were no gLıııds ın mlll'osa of erop, simplc branchedıııbııloalveoler glands were seen in lamına propria of esoplıagııs. :\eıııral. a"die
mııcnsııbsıallCc. traec amoıınt glyeogen partieles wcre detectcd in esophagııs glands. The presenee of protein was ohserveLi al 101'.'
lew.:1 ın ıhe esophageal glands ne,ır to proventrieıılııs. Lymphoıd infiltraıion was deıermincel among liııgııal glaııds and ııı I~ııııına
proprıa of esoph~lglJs, and between eorpııs glandıılae.

Hroylerlerde dil ve özofagus-proventrikulus arası bölge üzerinde histolojik ve histokimyasal çalışmalar

Year 2002, Volume: 49 Issue: 3, 165 - 171, 01.09.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001675

Abstract

 Sıınliian "alışmada. bmylerlcrın sindirim sisıeminİn dil ve özofagııstan proventrikıılıısa kadar olaıı kısıııllld aiı lıistolve 1ll'.a5()() ıı'kı erkek eılik pilıç kıılıaıııldı. Broylcrlerın dillerinde Y şekliilde hiyalin kıkırdaj::ın hlılııııdııj::lI. dil hezlerinin po'aerıy,;r ve
dnıeri>ör olarak yer aldı~ı. posterıyiır bel.lerin dilin dorsalıne ve ventrolaıeralıne. anıeriyör bulerin ıse IL'lllroldtn,ı!e d\'ıldıkl,ırı
ıe'plt edıldı. Dil hezlerıııın IHiırdl ve dsidık mııkosııhsıans içerdıkleri belirlcildi. ;\yrıl'd. dnıeriyör hezinde proıeın. posıcrıyör
bulnde glıkoıen panikiilieri demonstre edildi. Kıırsak ıııııkol.asında heıe rastlaıımd/keıı. öl.Ofagllsıa lamııı" pmprıYd'd" h~I'11
(LılI"nıııış ıııhııloal\eol"r hC/lcre rasıl~ıııdı. Ö/ofagııs bulerınde de niıırd!. asidik mııkosııhstan.s. eser mıkl,ırda gllkojCl1 p,lrIIU,llcrl \ c
pJ'()\enırıklıllıs~1 yakın kısımlarındaki bulerde çok aı protein varlığı belirlendi. Dil hezleri arasında ve ,)I.Oı.lgIISt~1 Lilııın"
pmprıy,,'da. korpııs glandıık'ler arasında lenfosiı infillrasyonları ıespit edildi.ık

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Şadiye Kum

Publication Date September 1, 2002
Published in Issue Year 2002Volume: 49 Issue: 3

Cite

APA Kum, Ş. (2002). Histologie and histochemkal studies on tongue and the arca hetwcen esophagus and provcntrkulus of the hroİlers. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 49(3), 165-171. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001675
AMA Kum Ş. Histologie and histochemkal studies on tongue and the arca hetwcen esophagus and provcntrkulus of the hroİlers. Ankara Univ Vet Fak Derg. September 2002;49(3):165-171. doi:10.1501/Vetfak_0000001675
Chicago Kum, Şadiye. “Histologie and Histochemkal Studies on Tongue and the Arca Hetwcen Esophagus and Provcntrkulus of the hroİlers”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49, no. 3 (September 2002): 165-71. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001675.
EndNote Kum Ş (September 1, 2002) Histologie and histochemkal studies on tongue and the arca hetwcen esophagus and provcntrkulus of the hroİlers. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 3 165–171.
IEEE Ş. Kum, “Histologie and histochemkal studies on tongue and the arca hetwcen esophagus and provcntrkulus of the hroİlers”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 49, no. 3, pp. 165–171, 2002, doi: 10.1501/Vetfak_0000001675.
ISNAD Kum, Şadiye. “Histologie and Histochemkal Studies on Tongue and the Arca Hetwcen Esophagus and Provcntrkulus of the hroİlers”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49/3 (September 2002), 165-171. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001675.
JAMA Kum Ş. Histologie and histochemkal studies on tongue and the arca hetwcen esophagus and provcntrkulus of the hroİlers. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49:165–171.
MLA Kum, Şadiye. “Histologie and Histochemkal Studies on Tongue and the Arca Hetwcen Esophagus and Provcntrkulus of the hroİlers”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 49, no. 3, 2002, pp. 165-71, doi:10.1501/Vetfak_0000001675.
Vancouver Kum Ş. Histologie and histochemkal studies on tongue and the arca hetwcen esophagus and provcntrkulus of the hroİlers. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49(3):165-71.