Letter to Editor
BibTex RIS Cite

Köpek meme tümörlerinde yaş, ırk, tümör tipi ve yerleşim yeri arasındaki ilişkinin araştırılması

Year 2002, Volume: 49 Issue: 3, 203 - 206, 01.09.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001678

Abstract

-Bu ara~tırmanın amacı. köpeklerde meme tümörlerinin yerle~im yeri, ırk ve y,I~lara göre dağılımı ve kar~,kteri arasındaki i1hkiyl ara~lirıııaktı. Bu amaçla yaşları S-IS arası deği~en ve değı~ik ırktan toplam 30 köpek materyalolarak kullanıldı. Kopeklerin 15'i terrier (%50). erü poodle (%13.3), 3'ü melez ('i!-I O), 2'si kurt (%6.7), 2'si pinscher (%67).1'1 coeker (%3.3).1'1 Kangal ('103.3), I'i papillon (rır33) ve 1'1 ,etler (%3.3) idi. Otuz köpektc rastlanıl<ın meme [(imöriiniııı 0/rS3.:nl (16130) ıııalı;!n. ''{,467',i (14/30) henign kar<ıkterdeydi. Meme tiimörlerinin %60'1 (IS/30) inguinal, %33.3'ü (1()f3OJ abdonıınal. SUd',1 (21301 lor<ıbl meme lohund<ı idi. Inguinal. abdominal ve torakal meme lohundaki tümörlerdemaligntümöroranı.ıra.ıyla °k'66.7 (12/ i ~). %30 (3/10). %50 (112) idi. Benign tiimör oram i,e aym meme loblarında sırasıyla %33.3 (6/18). °k70 (7/10), °k50 (1/2) ıdı. Beş.C) yaşlı toplam 16 köpekten ekstirpe edilen meme tiimörünün %43.S'i (7/16) malign, % 56.2'si (9/16) henıgn kar~ıkterliydi ve hıı yaş grubu küpek lerde ınguinal. ahdomİnal ve torakal meme lohlarında rastlanan tümör oranları ise sırasıyla %62.5 (I 0/ 16). % 31.2 (5116) ve %6.2 (1/16) ıdi. Anılan hölgelerdeki malign karakterdeki tümörlerin oram sırasıyla %50 (5/10). %20 (1/5). Oj,- J()(I (i/i) oLııak hıılıındu. Benıgn karakterdekı tümörıCrin oranı inguinal ve ahdominal loblarda sırasıyla cl,50 (5/10). %80 (4/5) olııp. ıoı'~ıkal h()I;!cdc hcıııgn karekterde tiimore rastlanmadı. Dokıız ya~ ve üzerindeki köpeklerde ise %64.3 (9/1.:1) oranında ıııalıgn. %3S.7 (S/ ı,,) beııı;!n lllllHırc rasılandı. Ingıııııal ve abdominal meme lohlarındaki ımılıgn karakterdeki tümörıCrin yüzdesı ,ıra,ıy'" °i~7.5 (7tHı ve 'Yr,,(ı (2/5) ıdı. Torakal meme lobIarında malign tiimöre ra,tlanmadı. Bu grup köpeklerde inguinal. abdomınal ve IOI'<ıbl meme lohları ndaki benıgn karakterdeki tümör yiizdesi sırasıyla % i 2.5 (I IS), %60 (3/5) ve Ok i00 (I /i) idi. Sonııç olarak. kopek lerde meme liimörii en fazla kiiçiik ırkıarda. ileri ya~larda göriilmekte ve tiimörün meme lohlarındaki yerle~imi ilc karakteri arasıııda bir ılışki kıınilabilmektedir. BlI bilgiler köpeğin daha sonraki yaşamıııa yön verme açısından önemli bilgiler olarak dLi~iinLilmektedir.

The investigation of the relationship between age, tumour character and the localization in canine mammary tumours

Year 2002, Volume: 49 Issue: 3, 203 - 206, 01.09.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001678

Abstract

The aim of the study was to investigate the relationship hetween loealızation, dİ,trıhıılIun according ıo hreed dmı .ıge. ,md characters of mammary tumours. A, a material 30 dogs. S-IS years of age and dillerent breeds were uscd in thı, sıudy. or the 30 dogs, 15 teITlers, 4 poodles. 3 mixed hrecds, 2 pinschers, 2 German shepherd dogs. i eocker. i Anaıolıan Shcphcrd e1og. i seller ,md i pdpillon were presented. Distrihution of mammary tumours according to the types. that were encountereel iıı 30 dog,. v.ere 53.3% malıgnant and .:16.7% henign in character. Mammary tumours were localized at inguinal (60CJe). abdomınal (33.3%) and thor~ıcıc (6.7%) mammary glands. \1alignanttumour ratio of inguinal, abdominal and thorauc mammary tumours were f,f,.7%. 30'Y, ~uıd 50%. re,peclively. Benign tumour ratio of inguinal, abdominal and thoracie mammary lumour, were 33.3%. 7{)'lr aııd SO';;,. respeclIvely. The dıstributıon of mammary tumour types that were extirpaıed from \6 dogs in 5-9 ages range were 43S"{; m'ilign,ını and 56.2°,{, bcııign ın character .1I1d ıhe ralIO of malignant tumours which obtained from inguinal, abdomindl and Ihordc'iC mamııı~ıry lobes were 50ok. 2{)G,{. and i Oook. respectively. The ratio of benign tumours at inguinal and abdominal mamm.iry glaııci.<, were SO';;. 'int! Sook. respecli"ely and benign tumours were not seen at thüracic mammary lobes. In 9 years old and/or (ıIder dugs. the dıslrihution of mammary gland tumours were 64.301<, malignant and %35.7 henign in eharacters. The ratio of ıııalıgn.ını liıınoıır, taken from inguınal and abdominal mammary lohes were 87.5% and 40%. respectively and malignant tumour, \Veren'ı seen aı thoracıc mammary lobcs. The ratio of hening tumoıırs taken from inguinal, abdominal and thoracic mamıııary gldnds were 12.5'k. 60'/r; and iO{)%, respeetively. As il conclusion, the mammary tumours were seen mostly in smail hreeds and old Jogs. and [here \VdS d relalion,hip between character and localization of the tumours. It has been thought that these finding, should be u,eful ın the pnıgnosis of the dogs with the mammary tumours.

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Ayhan Baştan

Publication Date September 1, 2002
Published in Issue Year 2002Volume: 49 Issue: 3

Cite

APA Baştan, A. (2002). Köpek meme tümörlerinde yaş, ırk, tümör tipi ve yerleşim yeri arasındaki ilişkinin araştırılması. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 49(3), 203-206. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001678
AMA Baştan A. Köpek meme tümörlerinde yaş, ırk, tümör tipi ve yerleşim yeri arasındaki ilişkinin araştırılması. Ankara Univ Vet Fak Derg. September 2002;49(3):203-206. doi:10.1501/Vetfak_0000001678
Chicago Baştan, Ayhan. “Köpek Meme tümörlerinde yaş, ırk, tümör Tipi Ve yerleşim Yeri arasındaki ilişkinin araştırılması”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49, no. 3 (September 2002): 203-6. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001678.
EndNote Baştan A (September 1, 2002) Köpek meme tümörlerinde yaş, ırk, tümör tipi ve yerleşim yeri arasındaki ilişkinin araştırılması. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 3 203–206.
IEEE A. Baştan, “Köpek meme tümörlerinde yaş, ırk, tümör tipi ve yerleşim yeri arasındaki ilişkinin araştırılması”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 49, no. 3, pp. 203–206, 2002, doi: 10.1501/Vetfak_0000001678.
ISNAD Baştan, Ayhan. “Köpek Meme tümörlerinde yaş, ırk, tümör Tipi Ve yerleşim Yeri arasındaki ilişkinin araştırılması”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49/3 (September 2002), 203-206. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001678.
JAMA Baştan A. Köpek meme tümörlerinde yaş, ırk, tümör tipi ve yerleşim yeri arasındaki ilişkinin araştırılması. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49:203–206.
MLA Baştan, Ayhan. “Köpek Meme tümörlerinde yaş, ırk, tümör Tipi Ve yerleşim Yeri arasındaki ilişkinin araştırılması”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 49, no. 3, 2002, pp. 203-6, doi:10.1501/Vetfak_0000001678.
Vancouver Baştan A. Köpek meme tümörlerinde yaş, ırk, tümör tipi ve yerleşim yeri arasındaki ilişkinin araştırılması. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49(3):203-6.