Letter to Editor
BibTex RIS Cite

Effect of the virginiamycine supplementation to the rations containing difl'erent levels of energy on fattening performance and careass yield of quails

Year 2002, Volume: 49 Issue: 3, 219 - 223, 01.09.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001674

Abstract

-: Bu ara~tırma. farklı enerji düıeylerindcki rasyonlarda virginiamycin kull<ınımının Japon bıldırcınlarınd<ı besı
performansı ve k<ırkas r<ındıınanı üzerine etkilerini belirlemek am<ıcıyl<ı yapılml~tır. Ard~tırınada topl"m 28R adet giınlıik Japon
bıldırcın civcıvi (Coıunnr colımıi.\" japOlıica) kUlldnılml~tır. Her bırinde 32 civciv bulunan 9 grup düzenlell1nı~tir. Dcııemede iıç
farklı metaboliıe ol<ıbilir enerji düzeyine (2ROO. 3000 ve 3200 kc<ıllkg ME) sahip rasyonların her birine üç farklı dü/.eyde (0.5 ve 15
ppm) virgınıanıycın katılarak 9 farklı rasyon hazırlanmıştır. Deneme beş hafta sürdürülmüştür. Araştırımı sonund<ı grııpLıı <ırdsınd<ı
C ,LLL ii ağırlık b<ıkımınd<ın isıaıistik bir fark görülmemıştir. Rasyonların enerji düzeyınİn artması canlı ağırlık Ml1~lnl olumlu YlJl1de
etkilelll1şıir. Karkas randınıaııı enerji vc virginiamyein düzeylerinden etkilennıemıştir. Sonuç olarak. farklı enerjı dıızcyleıındekı
ıasyonlanı virginiamycın btkısının Japon bıldırcınlarında besi pcrformansı ve karkas randımam [izerine bır eı"isıııııı olm<ıelığı
"<ınısına varılml~tır

Farklı enerji düzeylerindeki rasyon la ra virginiamycin katkısının bıldırcınlarda besi performansı ve karkas randımanı üzerine etkisi

Year 2002, Volume: 49 Issue: 3, 219 - 223, 01.09.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001674

Abstract

The aim of the prescılt stııdy was to deterınine the cffects of the usage of virginianıycine in the r,1l1011' wııh
dıtTerent levels of energy on perforınance and carcass yield of Japanese quail (Columi.\" columir japon/CIl). A ıotal of 288 daılv
L!p,l11ese quail chieks werc used ın the study. They werc divided into 9 groups each contaıning 32 ehieb. Three r<ıtions iı,ıvın"
dıtTerent mcıaboliı<ıble energy eoneentration (2ROO. 3000 and 3200 kcallkg) were prepared. Each of thenı was supplenıeııted \\ııh O.
5 ,ınel 15 ppnı \ırginianıycine. By this way 9 different rations were provided. The experinıental period lastcd fıvc weeks. Results of
the study showed no statistically significant dillerences anıong the groups in Iive weight. Live weıgt gain was improveel by
ıncre<ısıng ıhe energy eoncentration of rations. Carcass yield was not affeeted by the levels of energy ,ınd virgıni<ııııyeine !\s ,i
result. vırginianıycine addition to the rations having different energy levels had no effeet 011 the fatıcning perform<ınee aııd careass
yicld of 1

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Adnan Şehu

Sakine Yalçın

Ahmet Önol

Publication Date September 1, 2002
Published in Issue Year 2002Volume: 49 Issue: 3

Cite

APA Şehu, A., Yalçın, S., & Önol, A. (2002). Farklı enerji düzeylerindeki rasyon la ra virginiamycin katkısının bıldırcınlarda besi performansı ve karkas randımanı üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 49(3), 219-223. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001674
AMA Şehu A, Yalçın S, Önol A. Farklı enerji düzeylerindeki rasyon la ra virginiamycin katkısının bıldırcınlarda besi performansı ve karkas randımanı üzerine etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. September 2002;49(3):219-223. doi:10.1501/Vetfak_0000001674
Chicago Şehu, Adnan, Sakine Yalçın, and Ahmet Önol. “Farklı Enerji düzeylerindeki Rasyon La Ra Virginiamycin katkısının bıldırcınlarda Besi Performansı Ve Karkas randımanı üzerine Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49, no. 3 (September 2002): 219-23. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001674.
EndNote Şehu A, Yalçın S, Önol A (September 1, 2002) Farklı enerji düzeylerindeki rasyon la ra virginiamycin katkısının bıldırcınlarda besi performansı ve karkas randımanı üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 3 219–223.
IEEE A. Şehu, S. Yalçın, and A. Önol, “Farklı enerji düzeylerindeki rasyon la ra virginiamycin katkısının bıldırcınlarda besi performansı ve karkas randımanı üzerine etkisi”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 49, no. 3, pp. 219–223, 2002, doi: 10.1501/Vetfak_0000001674.
ISNAD Şehu, Adnan et al. “Farklı Enerji düzeylerindeki Rasyon La Ra Virginiamycin katkısının bıldırcınlarda Besi Performansı Ve Karkas randımanı üzerine Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49/3 (September 2002), 219-223. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001674.
JAMA Şehu A, Yalçın S, Önol A. Farklı enerji düzeylerindeki rasyon la ra virginiamycin katkısının bıldırcınlarda besi performansı ve karkas randımanı üzerine etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49:219–223.
MLA Şehu, Adnan et al. “Farklı Enerji düzeylerindeki Rasyon La Ra Virginiamycin katkısının bıldırcınlarda Besi Performansı Ve Karkas randımanı üzerine Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 49, no. 3, 2002, pp. 219-23, doi:10.1501/Vetfak_0000001674.
Vancouver Şehu A, Yalçın S, Önol A. Farklı enerji düzeylerindeki rasyon la ra virginiamycin katkısının bıldırcınlarda besi performansı ve karkas randımanı üzerine etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49(3):219-23.