Letter to Editor
BibTex RIS Cite

Subklinik mastitisli süt ineklerinde meme içi levamizol uygulanmasında süt ve kanda adenozin deaminaz, vitamin A, beta karotin düzeyleri

Year 2002, Volume: 49 Issue: 1, 17 - 21, 01.03.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001644

Abstract

-In thıs study. how iııtramammary administration of levamisolc. whieh has an immunoınodulalOry ellec!. in cows with subcıinic~" ınastitis affectedthe activities of adenosine deaminase (ADA). vitamin A and p-earotene levels \vas examined. The ıncilerials of the study \Vere 40 Holstein breed cows of 4-5 years of age. The determination of the control and tri,,] groups was realised accordıııg to the results of California mastitis test (CMT), somatic ceIl count (SCC) and biochemical parameters in thc milk. Twenty of the eows wiıh CMT (-) and SCC < 300.000/ın! formed the control group while the other 20 with CMT (+) and SCC > 300.00Olml was used as the trial group. Before intramammary administration of 4%, 20 ml levamisole. blood and milk samples were collected. Theserums wı:re separated from milk and blood samples and the enzyme activities of ADA. vitamin A and p-carotene were ıneasured. Befere the levamisole administration, ADA. vitamin A and p-carotene levels were found as 9.4 i U/I.. O. i 6 mg/dı "nd o.n ıng/Lo in the study group. After the administration, the values were measured as 10,33 U/L, o. i 7 mg/L and 0.15 mg/L. respcctively. In the mıik senıın. ADA, vitaınin A. p-earotene levcls were found as 7.53 U/L, 0.27 ıng/L and 1.87 mglI. and 8.29 U/L. 0.28 ıng/Lo i X'i ıng/Lo respectively hefore and after the administration. it was found that ıhere was no significant change of le\aını'ole adıııinistratıon statistically in ADA activities alıJ vitamin A, p-earotene leve!, in both milk and blond (1"2 0.(5).

References

  • -

Subklinik mastitisli süt ineklerinde meme içi levamizol uygulanmasında süt ve kanda adenozin deaminaz, vitamin A, beta karotin düzeyleri

Year 2002, Volume: 49 Issue: 1, 17 - 21, 01.03.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001644

Abstract

Bu çalışmada. subklinik rmıstitisli ineklere meme içi, immunomodtilatör etkili levamiwl uygulandı ve kan ıle stitte adenazİn deaminaz (ADA) aktiviteleri ile vitamin A ve p-karotin diizeylerine etkisi araştırıldı. Çalışma m;lteryalıni. 4-5 yaşlı. 40 Holstein ırkı ınek oluşturdu. Deneme ve kontrol grubunun belirlenmesi, siitte Kaliforniya mastitis test (California mastitıs test-CMT). somatik hiicre sayımı (somatic ceIl count-SCC) ve biyokimyasal parametre sonuçlarına göre yapıldı. CMT (-) ve SCC < 300.00{)fml olan 20 inek kontrol grubu, CMT (+) ve SCC > 300.(}()()/ml olan 20 inek deneme grubu olarak belirlendi. Ineklerden meme içi %4 20 ml levamilOl uygulamasından önce. kan ve iki ayrı meme lobundan süt örnekleri alındı. Kan ve stit örneklerinin senımları çıkarıldı
\C senımlard;i ADA. vitamin A ve p-karotin diizeyleri ölçiildli. Levamizol uygulamasından önce, subklinik mastitisliineklcrin kamnda ADA aktivitesi ve vitamiiı Aile p-karotin diizeyleri sırası ile 9,4 i U/L. O. i6 mg/L ve 0.22 mg/L olarak ölçiildü. Lcvamil.Ol uygulamasıııdan sonra ise sırası ile 10.33 U/Lo ~).17 mg IL, 0.15 mg/L olarak bulundu. Siit senımunda ise ADA aktivitesi ve viiamin Aile P -kal'at,n diizeyleri, uygulama öncesinde sırası ile 7.53 U/L, O.2? mg/L ve un mg/Lo uygulama sonrasında' ise sırası ilc 8.29 U/L. 0.28 mgiL ve 1.85 mg/L olarak belirlendi. Subklinik mastitisli ineklerde. levamiwl uygulanmasından sonra kan ve s(itte ADA aktıvıtelerinde. vitamin A ve p-karotin diizeylerinde istatistik olarak bir değişiklik olmadığı gözlendi (p;:::(l.05). 

References

  • -
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Berrin Salmanoğlu

Taner Pamukçu

Gül Yarım

Publication Date March 1, 2002
Published in Issue Year 2002Volume: 49 Issue: 1

Cite

APA Salmanoğlu, B., Pamukçu, T., & Yarım, G. (2002). Subklinik mastitisli süt ineklerinde meme içi levamizol uygulanmasında süt ve kanda adenozin deaminaz, vitamin A, beta karotin düzeyleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 49(1), 17-21. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001644
AMA Salmanoğlu B, Pamukçu T, Yarım G. Subklinik mastitisli süt ineklerinde meme içi levamizol uygulanmasında süt ve kanda adenozin deaminaz, vitamin A, beta karotin düzeyleri. Ankara Univ Vet Fak Derg. March 2002;49(1):17-21. doi:10.1501/Vetfak_0000001644
Chicago Salmanoğlu, Berrin, Taner Pamukçu, and Gül Yarım. “Subklinik Mastitisli süt Ineklerinde Meme içi Levamizol uygulanmasında süt Ve Kanda Adenozin Deaminaz, Vitamin A, Beta Karotin düzeyleri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49, no. 1 (March 2002): 17-21. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001644.
EndNote Salmanoğlu B, Pamukçu T, Yarım G (March 1, 2002) Subklinik mastitisli süt ineklerinde meme içi levamizol uygulanmasında süt ve kanda adenozin deaminaz, vitamin A, beta karotin düzeyleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 1 17–21.
IEEE B. Salmanoğlu, T. Pamukçu, and G. Yarım, “Subklinik mastitisli süt ineklerinde meme içi levamizol uygulanmasında süt ve kanda adenozin deaminaz, vitamin A, beta karotin düzeyleri”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 49, no. 1, pp. 17–21, 2002, doi: 10.1501/Vetfak_0000001644.
ISNAD Salmanoğlu, Berrin et al. “Subklinik Mastitisli süt Ineklerinde Meme içi Levamizol uygulanmasında süt Ve Kanda Adenozin Deaminaz, Vitamin A, Beta Karotin düzeyleri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49/1 (March 2002), 17-21. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001644.
JAMA Salmanoğlu B, Pamukçu T, Yarım G. Subklinik mastitisli süt ineklerinde meme içi levamizol uygulanmasında süt ve kanda adenozin deaminaz, vitamin A, beta karotin düzeyleri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49:17–21.
MLA Salmanoğlu, Berrin et al. “Subklinik Mastitisli süt Ineklerinde Meme içi Levamizol uygulanmasında süt Ve Kanda Adenozin Deaminaz, Vitamin A, Beta Karotin düzeyleri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 49, no. 1, 2002, pp. 17-21, doi:10.1501/Vetfak_0000001644.
Vancouver Salmanoğlu B, Pamukçu T, Yarım G. Subklinik mastitisli süt ineklerinde meme içi levamizol uygulanmasında süt ve kanda adenozin deaminaz, vitamin A, beta karotin düzeyleri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49(1):17-21.