Letter to Editor
BibTex RIS Cite

Türkiye'de maedi-visna enfeksiyonunun seroepidemiyolojisi ve virus izolasyonu

Year 2002, Volume: 49 Issue: 1, 45 - 50, 01.03.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001646

Abstract

References

  • -

Türkiye'de maedi-visna enfeksiyonunun seroepidemiyolojisi ve virus izolasyonu

Year 2002, Volume: 49 Issue: 1, 45 - 50, 01.03.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001646

Abstract

!\1aedl-visna. klinik ve patolojik olarak iki ayrı forında gözlenen ve inkubasyon sliresinin uzun olma,ı nedeniyle yava~
,eyırli vırus enfeksiyonları içerisinde yer alan. koyunların viral bir enfeksiyonudur. Enfeksiyonun Türkiye'de varlığı yapılan
\alı~ıııalar ile daha önce ortaya konulınıl~tur. Bu ara~tırmada ise. maedi-visna enfeksiyonunıııı varlığı bilinen i~letmelerde bulunan
koyunlar örneklenerek. enfeksıyonun takibinin yapılması ve maedi-visna virusunun huıııoral ve hücresel immun yanltın varlığına
rağmen hayvanlarda persiste kalması nedeniyle. vinısa spesifik antikor saptanan hayvanlardan virus izolasyonu amaçlannıı~ııı. Bıı
amaçla. kamuya ait iO koyun yeti~tirieiliği i~letmesinde bulunan 628 koyundan kan örneği sağlanml~lJr. Macdi-visna anıikoru
yönünden AGID testi ilc kontrol edilen 628 koyundan 168'inde (%26.7). örneklenen i~letmelerden Y'unda (OkYO) entek,iyonun
varlığı ,aptan~ll~tlr. Maedi-vi,na antikoru sapt"nan koyunlara ait löykosit örneklerinden vırus izolasyonu amacıyla koyun ehumıd
plexus (SCP) hücre kliltlirii kuııaııılmı~ ve 2 koyuna aitlöykosit örneğinde. maedi-visna vinısu için spesifik olan çok çekınkkli dev
hücresi olıı~umuyla karakterize sitopatİk etki (CPE) oıu~umu te,pit edilmi~ olup. izolatların indırekt immunllore,an testi ile
ıdentıfıkasyonu yapılllll~tlr

References

  • -
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

M. Tolga Tan

Feray Alkan

Publication Date March 1, 2002
Published in Issue Year 2002Volume: 49 Issue: 1

Cite

APA Tan, M. T., & Alkan, F. (2002). Türkiye’de maedi-visna enfeksiyonunun seroepidemiyolojisi ve virus izolasyonu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 49(1), 45-50. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001646
AMA Tan MT, Alkan F. Türkiye’de maedi-visna enfeksiyonunun seroepidemiyolojisi ve virus izolasyonu. Ankara Univ Vet Fak Derg. March 2002;49(1):45-50. doi:10.1501/Vetfak_0000001646
Chicago Tan, M. Tolga, and Feray Alkan. “Türkiye’de Maedi-Visna Enfeksiyonunun Seroepidemiyolojisi Ve Virus Izolasyonu”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49, no. 1 (March 2002): 45-50. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001646.
EndNote Tan MT, Alkan F (March 1, 2002) Türkiye’de maedi-visna enfeksiyonunun seroepidemiyolojisi ve virus izolasyonu. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 1 45–50.
IEEE M. T. Tan and F. Alkan, “Türkiye’de maedi-visna enfeksiyonunun seroepidemiyolojisi ve virus izolasyonu”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 49, no. 1, pp. 45–50, 2002, doi: 10.1501/Vetfak_0000001646.
ISNAD Tan, M. Tolga - Alkan, Feray. “Türkiye’de Maedi-Visna Enfeksiyonunun Seroepidemiyolojisi Ve Virus Izolasyonu”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49/1 (March 2002), 45-50. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001646.
JAMA Tan MT, Alkan F. Türkiye’de maedi-visna enfeksiyonunun seroepidemiyolojisi ve virus izolasyonu. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49:45–50.
MLA Tan, M. Tolga and Feray Alkan. “Türkiye’de Maedi-Visna Enfeksiyonunun Seroepidemiyolojisi Ve Virus Izolasyonu”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 49, no. 1, 2002, pp. 45-50, doi:10.1501/Vetfak_0000001646.
Vancouver Tan MT, Alkan F. Türkiye’de maedi-visna enfeksiyonunun seroepidemiyolojisi ve virus izolasyonu. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49(1):45-50.