Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1976, Volume: 23 Issue: 03.04, 0 - 0, 01.01.1976
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001248

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

NORMAL VE MUSCULAER DYSTROPHIE'Lİ KUZULARIN KAN SERUMLARINDA TOTAL PROTEİN, PROTEİN FRAKSİYONLARI, KREATİNİN, KREATİN-FOSFOKİNAZ, GLUTAMİK-PİRUVİK-TRANSAMİNAZ VE GLUTAMİKOKZALASETİK- TRANSAMİNAZ YÖNÜN

Year 1976, Volume: 23 Issue: 03.04, 0 - 0, 01.01.1976
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001248

Abstract

Aııkara yöresigden I"ıniıı cdileıı 22 :\luscubcr dysıroplıie'li vc L2 ııormal kuwnun kan sertımıında tolal protein, protein fraksivoııları, Kr"atinin, kn:atinfosfokinaz
(CPK), gluıamik pirm'ik transamina;. (GPT) v" gluıamik okzalascıik traıısaminaz (GOl')
değerleri araşıırıldı.
Bulunan soııuçlar 1 numaralı Tabloda gösıerilmişti,., "jvIuscula",. dvstroplıic"li kuzuların
toıal protein değerlerinde bir dcği.~iklik ıcsbiı edilıncrli. Protein fraksiyonlarından Albuminin
dü:;tüğü, all:,- ve beta-Clobulin kousaııırasyonlarııun yükseldiği, gamma-Clobulindeki artışın ise önemsiz olduğu görüldü.
Kreatinin değerleri ortalamasıııın wlusculal'1' dysıroplıie'li kuzubrda öııemli ölçüde
düştüğü ve SCPK, SCI'T vc S(;OT aktiviteleriniıı ise ünemli üI',üne yiikscldiklcri tesbit
edileli.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Hayati Çamaş

Publication Date January 1, 1976
Published in Issue Year 1976Volume: 23 Issue: 03.04

Cite

APA Çamaş, H. (1976). NORMAL VE MUSCULAER DYSTROPHIE’Lİ KUZULARIN KAN SERUMLARINDA TOTAL PROTEİN, PROTEİN FRAKSİYONLARI, KREATİNİN, KREATİN-FOSFOKİNAZ, GLUTAMİK-PİRUVİK-TRANSAMİNAZ VE GLUTAMİKOKZALASETİK- TRANSAMİNAZ YÖNÜN. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 23(03.04). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001248
AMA Çamaş H. NORMAL VE MUSCULAER DYSTROPHIE’Lİ KUZULARIN KAN SERUMLARINDA TOTAL PROTEİN, PROTEİN FRAKSİYONLARI, KREATİNİN, KREATİN-FOSFOKİNAZ, GLUTAMİK-PİRUVİK-TRANSAMİNAZ VE GLUTAMİKOKZALASETİK- TRANSAMİNAZ YÖNÜN. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1976;23(03.04). doi:10.1501/Vetfak_0000001248
Chicago Çamaş, Hayati. “NORMAL VE MUSCULAER DYSTROPHIE’Lİ KUZULARIN KAN SERUMLARINDA TOTAL PROTEİN, PROTEİN FRAKSİYONLARI, KREATİNİN, KREATİN-FOSFOKİNAZ, GLUTAMİK-PİRUVİK-TRANSAMİNAZ VE GLUTAMİKOKZALASETİK- TRANSAMİNAZ YÖNÜN”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23, no. 03.04 (January 1976). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001248.
EndNote Çamaş H (January 1, 1976) NORMAL VE MUSCULAER DYSTROPHIE’Lİ KUZULARIN KAN SERUMLARINDA TOTAL PROTEİN, PROTEİN FRAKSİYONLARI, KREATİNİN, KREATİN-FOSFOKİNAZ, GLUTAMİK-PİRUVİK-TRANSAMİNAZ VE GLUTAMİKOKZALASETİK- TRANSAMİNAZ YÖNÜN. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23 03.04
IEEE H. Çamaş, “NORMAL VE MUSCULAER DYSTROPHIE’Lİ KUZULARIN KAN SERUMLARINDA TOTAL PROTEİN, PROTEİN FRAKSİYONLARI, KREATİNİN, KREATİN-FOSFOKİNAZ, GLUTAMİK-PİRUVİK-TRANSAMİNAZ VE GLUTAMİKOKZALASETİK- TRANSAMİNAZ YÖNÜN”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 23, no. 03.04, 1976, doi: 10.1501/Vetfak_0000001248.
ISNAD Çamaş, Hayati. “NORMAL VE MUSCULAER DYSTROPHIE’Lİ KUZULARIN KAN SERUMLARINDA TOTAL PROTEİN, PROTEİN FRAKSİYONLARI, KREATİNİN, KREATİN-FOSFOKİNAZ, GLUTAMİK-PİRUVİK-TRANSAMİNAZ VE GLUTAMİKOKZALASETİK- TRANSAMİNAZ YÖNÜN”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 23/03.04 (January 1976). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001248.
JAMA Çamaş H. NORMAL VE MUSCULAER DYSTROPHIE’Lİ KUZULARIN KAN SERUMLARINDA TOTAL PROTEİN, PROTEİN FRAKSİYONLARI, KREATİNİN, KREATİN-FOSFOKİNAZ, GLUTAMİK-PİRUVİK-TRANSAMİNAZ VE GLUTAMİKOKZALASETİK- TRANSAMİNAZ YÖNÜN. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1976;23. doi:10.1501/Vetfak_0000001248.
MLA Çamaş, Hayati. “NORMAL VE MUSCULAER DYSTROPHIE’Lİ KUZULARIN KAN SERUMLARINDA TOTAL PROTEİN, PROTEİN FRAKSİYONLARI, KREATİNİN, KREATİN-FOSFOKİNAZ, GLUTAMİK-PİRUVİK-TRANSAMİNAZ VE GLUTAMİKOKZALASETİK- TRANSAMİNAZ YÖNÜN”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 23, no. 03.04, 1976, doi:10.1501/Vetfak_0000001248.
Vancouver Çamaş H. NORMAL VE MUSCULAER DYSTROPHIE’Lİ KUZULARIN KAN SERUMLARINDA TOTAL PROTEİN, PROTEİN FRAKSİYONLARI, KREATİNİN, KREATİN-FOSFOKİNAZ, GLUTAMİK-PİRUVİK-TRANSAMİNAZ VE GLUTAMİKOKZALASETİK- TRANSAMİNAZ YÖNÜN. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1976;23(03.04).