Research Article
BibTex RIS Cite

MORKARAMAN, AKKARAMAN VE IVESİ KOYUNLARINIIN SÜT VERIM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Year 1985, Volume: 32 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1985

Abstract

Alorkararnan, Akkaraman ve hesi ırklanı/da 60, .90, ı20 günlük ve toplam süt verim öl:.ellikleri ile mellZe ö'<.ellikleri arasındaki fenotipik
korrelasyonlar hesaplallllZış, Alorkaramanlarda meme yüksekli,~i ve meme
genişlıii ile 60, 90 ve 120 güıılük süt verimi arasındaki fenotipik ilişkiler,
geııellikle )'üüek ve iin?:r.li olurkm, r.ıen'e d~riııliği ile toplam süt verimi arasU/-
da laksa.~yııun 75. güııünde 1~.6'i8 dÜl:.eyi(ldekorre/asyon değeri hesaplanmıştır.
Afeme çevresi ve meme hacmi ile 90 günlük, sağ ve sol meme başları ul:.unlıı,ğu
ile 90 güıılük ve toplam süt verimin arasındaki ilişki önemli bulıınmuştur.
Akkaramanlarda, meme J'iiksekliği ve meme geniş!ı:~i ile siit urimi araSlı/daki fen oti/ıik ilişkiler ö'nemsi.:, meme derinlili ile toplam süt verim; arasında, lakta.l)'onun 60. ve 90. günlerinde, sırası)'la, 0,569 ve 0.592 dÜl:.C)'iııde
korrela,~yondeğeri hesaplaıımış, meme çevresi, sa/i ve sol meme başları ul:.uııluğıı
ve meme hacmi ile 60, 90, J 20 günlılk ve toplam süt verimi arasındaki ilişkiler
bııluıımuştıır.
İvesilerde, meme )'ükJekli,ği ve genişliği ile 60 giinlük süt verimi arasındaki ilişkiler )'iiksek ve önemli olmuştur. ıdeme derinliği ile toplam süt verimi
amsında lakta,l)'onun 180. güııünde 0.876 dÜl:.eyindekorrela,ryon değeri hesaplanmıştır. !Iiemeçevresi, sa,~ ve sol meme başları ul:.unlukları ile 60, 90,
J 20 günlük ve toplam süt verimi {;rasındaki ilişkiler ö'nemsi<.,meme hacmi ile
60 günlük süt verimi arasındaki ilişki önemli bulıınmuştıır.
Bu çalışmada, "1orkaraman; Akkaraman ue İvesilerde meme başları arası ul:.aklık ile 60, 90, i20 günlük ve toplam süt verimleri arasında hesapianan fenotipik ilişkilerin, geııelde ö'nemsil:.oldıı,ijıı bıılunmuştur.
Her üç gm/ıta da GO, 90, i20 günlük ce toplam süt verim özellikleri arasındaki ilişkilerin )'üksek dÜl:.eylerdeö'ııemli oldıığıı gijdeııleıımiştir.

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Year 1985, Volume: 32 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1985

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Fuat Odabaşıoğlu

Publication Date January 1, 1985
Published in Issue Year 1985Volume: 32 Issue: 01

Cite

APA Odabaşıoğlu, F. (1985). MORKARAMAN, AKKARAMAN VE IVESİ KOYUNLARINIIN SÜT VERIM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 32(01).
AMA Odabaşıoğlu F. MORKARAMAN, AKKARAMAN VE IVESİ KOYUNLARINIIN SÜT VERIM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1985;32(01).
Chicago Odabaşıoğlu, Fuat. “MORKARAMAN, AKKARAMAN VE IVESİ KOYUNLARINIIN SÜT VERIM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32, no. 01 (January 1985).
EndNote Odabaşıoğlu F (January 1, 1985) MORKARAMAN, AKKARAMAN VE IVESİ KOYUNLARINIIN SÜT VERIM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 01
IEEE F. Odabaşıoğlu, “MORKARAMAN, AKKARAMAN VE IVESİ KOYUNLARINIIN SÜT VERIM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 32, no. 01, 1985.
ISNAD Odabaşıoğlu, Fuat. “MORKARAMAN, AKKARAMAN VE IVESİ KOYUNLARINIIN SÜT VERIM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32/01 (January 1985).
JAMA Odabaşıoğlu F. MORKARAMAN, AKKARAMAN VE IVESİ KOYUNLARINIIN SÜT VERIM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32.
MLA Odabaşıoğlu, Fuat. “MORKARAMAN, AKKARAMAN VE IVESİ KOYUNLARINIIN SÜT VERIM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 32, no. 01, 1985.
Vancouver Odabaşıoğlu F. MORKARAMAN, AKKARAMAN VE IVESİ KOYUNLARINIIN SÜT VERIM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1985;32(01).