Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1986, Volume: 33 Issue: 03, 434 - 451, 01.01.1986
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001049

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

LABORATUVAR BEYAZ FARE VE RATLARINDA SYPHACİA OBVELATA VE S. MURİS ENFEKSİYONLARI

Year 1986, Volume: 33 Issue: 03, 434 - 451, 01.01.1986
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001049

Abstract

Syphacia cinsine bağlt oksüyür tipi nemarodIal' albino rat
ve fare/erin sekul17lannda yaygm olarak bulunur, Son ytllarda bazı Izelmint hastaltklanmn şemorerapisinde test materyali olarak kııllamlmalarmdan ötürü bu parazitlere ilgi artııııştır.
Bu çaltşmanm amacı albino rat ve farelerde Syplzacia türlerinden
ileri gelen enfeksiyonlarm yayi/ışını ve bunlardaki genel Izelmint enfeksiyonlannm durumunu saptamakflr. Bunun için Ankara'daki değişik
kurumlardan albino rat ve fare kafeslerinden dışki toplanmış ve bu dışki/ar Fülleborn'unflotasyon yöntemi ile kontrol edilmiştir. Ayrıca Lo rat
ve iO fare otopsi yapılarak olgun erkek ve dişi parazitler toplanmıştır.
Parazitlerin identij'ikasyonlan için gerekli ölçüm ve incelemeler yapi/mış,
önemli olan kısımlannm fotoğraflan çekilerek metin sanılıla eklenmiştir.
Ratlarda yalııızca Syphacia muris, farelerde ise S. obvelata'ya
rastlanl1llş, bazı kurumlarda rat ve fareler ayl1l binada hatta ayl1l odada
tutulmalarıııa karşl11bu türlerden ileri gelen kanşık enfeksiyonlar gô'zlenmemiştir.
DIŞkl örneği alman sekiz kurumda da farelerde S. obvelata yumurtalanna rastlanmış ve enfeksiyon oram % 21- ı00 arasmda değişmiştir.
Aynca fare dışkılarmda Aspieularis tetreptcra, Hymenolepis nana
yumurtalarz da bulunmuş, bunlann yam sıra bir kuruma ait fare dışki/annda Strongylata tipi yumurtalar da gözlenmiştir.
Syphacia muris enfeksiyonu da dlŞkl örneği alman dört kuruma ait
ratlarda saptanmış, enfeksiyon oram % 44.9-100 bulunmuştur. Aspieularis tetreptcra, Hymenolepis nana, Hymenolepis diminuta ve Triehosamoides crassicauda ratlarda bululUl11diğer parazitler olmuştur.
Sonuç olarak; Ankara' da bazı laboratuvar rat ve fare kolonilerinde
hem Syphacia hem de diğer helmint enfeksiyonlann1l1 yaydışmin küçümsenl11iyecek düzeyde olduğu saptanl11ıştır. Bu nedenle de deneyler öncesi laboratuvar hayval1l seçimi konusunda titizlik gösterilmesi ve enjekte
olanlarm antelmentiklerle sağaltul1T gerekmektedir.

References

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Ayşe Burgu

Publication Date January 1, 1986
Published in Issue Year 1986Volume: 33 Issue: 03

Cite

APA Burgu, A. (1986). LABORATUVAR BEYAZ FARE VE RATLARINDA SYPHACİA OBVELATA VE S. MURİS ENFEKSİYONLARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 33(03), 434-451. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001049
AMA Burgu A. LABORATUVAR BEYAZ FARE VE RATLARINDA SYPHACİA OBVELATA VE S. MURİS ENFEKSİYONLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1986;33(03):434-451. doi:10.1501/Vetfak_0000001049
Chicago Burgu, Ayşe. “LABORATUVAR BEYAZ FARE VE RATLARINDA SYPHACİA OBVELATA VE S. MURİS ENFEKSİYONLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33, no. 03 (January 1986): 434-51. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001049.
EndNote Burgu A (January 1, 1986) LABORATUVAR BEYAZ FARE VE RATLARINDA SYPHACİA OBVELATA VE S. MURİS ENFEKSİYONLARI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33 03 434–451.
IEEE A. Burgu, “LABORATUVAR BEYAZ FARE VE RATLARINDA SYPHACİA OBVELATA VE S. MURİS ENFEKSİYONLARI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 33, no. 03, pp. 434–451, 1986, doi: 10.1501/Vetfak_0000001049.
ISNAD Burgu, Ayşe. “LABORATUVAR BEYAZ FARE VE RATLARINDA SYPHACİA OBVELATA VE S. MURİS ENFEKSİYONLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 33/03 (January 1986), 434-451. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001049.
JAMA Burgu A. LABORATUVAR BEYAZ FARE VE RATLARINDA SYPHACİA OBVELATA VE S. MURİS ENFEKSİYONLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33:434–451.
MLA Burgu, Ayşe. “LABORATUVAR BEYAZ FARE VE RATLARINDA SYPHACİA OBVELATA VE S. MURİS ENFEKSİYONLARI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 33, no. 03, 1986, pp. 434-51, doi:10.1501/Vetfak_0000001049.
Vancouver Burgu A. LABORATUVAR BEYAZ FARE VE RATLARINDA SYPHACİA OBVELATA VE S. MURİS ENFEKSİYONLARI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1986;33(03):434-51.