Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1990, Volume: 37 Issue: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001317

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

AMERİKAN BRONZU HİNDİLERDE SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLER VE SUN'İ TOHUMLAMA UYGULAMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

Year 1990, Volume: 37 Issue: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001317

Abstract

Bu ('a/ışmada, Ma/ya Tatlın işleımesi Müdürlüğüne ait
iO baş erkek hindideıi elde edilen toplam ı30 ejakii/atııı spell1l(ftolojik
ôzellik/eri ve sun'i tohumlama yapi/aıı 39 haş dişi hi/1(/iden !Oplanaıı
yıımurtalarda dÖll'erimi soııuçlan araştıı i/lll1ş!lr.
Erkek hindi/erin her hirinden en az 12 kez .ıperma a/ml/uş ve gene/
orta/ama ejak ü/at mik tan O. ı6 ::l:: 0.05 ml, spermatozoa moti/itesi % 67.69 ::l::2.36, spermatozoa yoltun/ultu 5.03 ~L 0.34 x \09/
ml, anormal spermatozoa oram da % 6. 17[ 0.47 olarak saptanmıştır.
Sperma/ann orta/ama pH delferi de 7.56 ..- 0.08 hu/unmuştur.
Sun'i tohum/ama uygu/aması için a/man sperma/ar, Iso/yte-M,
süttozu ve Ringer so/üsyon/an i/e su/andll'l/mış/ardır. Her üç sperma
su/andmcısı i/e ejakü/at/ar tohum/ama dozunda 200 mi/yon motif sperl11atozoa bu/unacak biçimde doz/anmış/ardır. Yapı/an tohum/ama/ardan
e/de edi/en yumurta/arda döl/ü/ük ve ku/uçka çıkış oran/an Iso/yte-M
için % 47.5 ve % 66.7, siittozu için ~~ 66.7 ve % 66.3, Ringer için
ise % 46.9 ve % 4 ı.i olarak saptanmışflr.
Sonuç olarak, !lindi sperma/annm kimi spermat%;ik özellik/eri
ülkemizde i/k kez saptanmış ve süttozu sıı/andmcısıy/a yapı/an to!lum-
/ama/arm Iso/yte-M ve Ringere göre daha iyi sonuç verdiği ortaya
konmuşlUr.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Bülent Ilgaz

Publication Date January 1, 1990
Published in Issue Year 1990Volume: 37 Issue: 03

Cite

APA Ilgaz, B. (1990). AMERİKAN BRONZU HİNDİLERDE SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLER VE SUN’İ TOHUMLAMA UYGULAMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001317
AMA Ilgaz B. AMERİKAN BRONZU HİNDİLERDE SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLER VE SUN’İ TOHUMLAMA UYGULAMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1990;37(03). doi:10.1501/Vetfak_0000001317
Chicago Ilgaz, Bülent. “AMERİKAN BRONZU HİNDİLERDE SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLER VE SUN’İ TOHUMLAMA UYGULAMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37, no. 03 (January 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001317.
EndNote Ilgaz B (January 1, 1990) AMERİKAN BRONZU HİNDİLERDE SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLER VE SUN’İ TOHUMLAMA UYGULAMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 03
IEEE B. Ilgaz, “AMERİKAN BRONZU HİNDİLERDE SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLER VE SUN’İ TOHUMLAMA UYGULAMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 37, no. 03, 1990, doi: 10.1501/Vetfak_0000001317.
ISNAD Ilgaz, Bülent. “AMERİKAN BRONZU HİNDİLERDE SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLER VE SUN’İ TOHUMLAMA UYGULAMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37/03 (January 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001317.
JAMA Ilgaz B. AMERİKAN BRONZU HİNDİLERDE SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLER VE SUN’İ TOHUMLAMA UYGULAMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37. doi:10.1501/Vetfak_0000001317.
MLA Ilgaz, Bülent. “AMERİKAN BRONZU HİNDİLERDE SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLER VE SUN’İ TOHUMLAMA UYGULAMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 37, no. 03, 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000001317.
Vancouver Ilgaz B. AMERİKAN BRONZU HİNDİLERDE SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLER VE SUN’İ TOHUMLAMA UYGULAMASI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37(03).