Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1990, Volume: 37 Issue: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001331

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TÜRKİYE'DE VISNA-MAEDI ENFEKSİYONUNU SEROLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI

Year 1990, Volume: 37 Issue: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001331

Abstract

Visııa-111aedi eı!leksiyonlan relrOl'iruslar familyasmm lenıivims alı gruhun da yer alan hir virus ıarajindan oluşturulur. Maedi solumm1 yollan enleksiyonu, Visıw, ise sinir sistemi ile ilgili bozukluklara neden 01111', Her ikisi de yavaş seyirli virus hastaliklan(/ir.
Bu araştmna Visna-maedi enfeksiyonunun seroloiik teşhisiniıı
Türkiye'de yapıldığı ilk çalr.~nw(hr.
"
Araşlirmada agar gel immunodifTuzyon testi (ACID) uygulandı.
Türkiye'nin farkli Migelerinde hulıman 12 koyun yetiştiriciliği işletmesinden toplanan i099 kan serııınu visna-maedi antikorlan yönünden
kontrol edildi. Test edilen i099 koyun kan serumundan 263 (% 23. 9)'u
seropozitif bulundu. Kontrol edilen 12 sürüden lO'unwl (% 83) visna
-maedi antikoru taşıyan koyun bulundurduğu saptandı. Sürülerdeki
pozitifiik dalf,i/mu % ı. 5-56.2 olarak belirlendi.
Kontrol editen i099 kan serumundan 135' i koçlardan sağlandı,
Koçlardaki pozitdıik oram, ayııı sürüde bulunan ve aynı ırk dişilere
oranla daha yüksek olarak saptandı. Koyun ırkıanndan merinoslarm
pozi!!!lik oral1l diğerlerine oranla fazla olarak helirlendi.
A raştm1/a sonuçlan sürülerde diizenli ve belirli araliklarla serolojik kontrol yaprlmasmııı gereklilil/ini ortaya koymuştur. Aynca yurt
dışmdan getirti/ecek koylin ve koçlarda da ayl1l yönde kontrollarııı
yapi/ması zorunludur,

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

İbrahim Burgu

Publication Date January 1, 1990
Published in Issue Year 1990Volume: 37 Issue: 03

Cite

APA Burgu, İ. (1990). TÜRKİYE’DE VISNA-MAEDI ENFEKSİYONUNU SEROLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001331
AMA Burgu İ. TÜRKİYE’DE VISNA-MAEDI ENFEKSİYONUNU SEROLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1990;37(03). doi:10.1501/Vetfak_0000001331
Chicago Burgu, İbrahim. “TÜRKİYE’DE VISNA-MAEDI ENFEKSİYONUNU SEROLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37, no. 03 (January 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001331.
EndNote Burgu İ (January 1, 1990) TÜRKİYE’DE VISNA-MAEDI ENFEKSİYONUNU SEROLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 03
IEEE İ. Burgu, “TÜRKİYE’DE VISNA-MAEDI ENFEKSİYONUNU SEROLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 37, no. 03, 1990, doi: 10.1501/Vetfak_0000001331.
ISNAD Burgu, İbrahim. “TÜRKİYE’DE VISNA-MAEDI ENFEKSİYONUNU SEROLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37/03 (January 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001331.
JAMA Burgu İ. TÜRKİYE’DE VISNA-MAEDI ENFEKSİYONUNU SEROLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37. doi:10.1501/Vetfak_0000001331.
MLA Burgu, İbrahim. “TÜRKİYE’DE VISNA-MAEDI ENFEKSİYONUNU SEROLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 37, no. 03, 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000001331.
Vancouver Burgu İ. TÜRKİYE’DE VISNA-MAEDI ENFEKSİYONUNU SEROLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37(03).