Research Article
BibTex RIS Cite

Enterotoksijenik staphylococcus aureus suşlarının beyaz peynirde üretim ve olgunlaşma sırasındaki üreme ve enterotoksin oluşturma yetenekleri

Year 1993, Volume: 40 Issue: 03, 0 - 0, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001502

Abstract

Enterotoks(jenik Staplu,locoC(,us aureus suşlarının beJaz p~J'nirin
)'apım ve olgl/ulaşma süra indeki iirerne ı'e toksin oluşturma yeteneklerinin
illceleı/(fi,~i bu çalışmada dC1l~)'selolarak A, B, C i'e D tipi toksiıı oluşturan
S. aııreus suşları ile 105 kob j ml düzf:)'dı! kOll/amint I!dilen çiğ i'C pastörize sütlerden _vapılan liryaz pf:YTıir numuneiNi .1oC' de 60 gün olgunlaştmldz.
Bf)'aZ pf)'mr yapzmıııda kullanılan pastöri:::.e sütlere O/~ 2 oranıızda starter
kültür (S. laciis ve S. mmmis ;j :95) ilai'e edildi. Urc?timinçeşilli safhalarında
ue 60 günlük olgunlaşma süresi içinde 6 farklı günde alınart numunelerde
S. a/lreus sıqmzı, pll, tuz miktarı De ..1, n, C, D tipi enteratoksin ((lvinlen
)'ajnldz. S. aurClls sayzmi Baird-Parkcr agar, enterotoksin tayini S1,-'TRPLA kit kullanarak gerçekleştirildi. S. aureus sayılawızn çiğ sütten )apzlan
pe)'lıirlerde üretim ve olgunlaşma sürecinin her aşamasında pastö"ri::,e sütten
ııapılan. peyniı1erdekinden him.:, daha fa.::.la aldıılu saptandı. Bütün pC)'1lir
numunelerinde S. aureus sqvzları pH de,~eriniıı 4. 7 v~J'a daha düşük "ldulu
::)0 p,iinliik olguTdaşma süresi s01Zlmda azaldı. Çiğ sütten )ıapılan beya/: 1'1')'Tıir
l/ıımuneleriılo:e pH'nl7l 6.2 nin üzerinde olduğu olgunla.pnanın l. /!,ürıiinde
sarÜce enlerotoksiTi ..1 oluştuğu, olgunlaşma süresi içaisinde ve 60 günlük
depolama süresi sommda da bu grup pe;.nirlerde enterotoksin A'nın varlığz
gö;:Jendi. SOl/Uç olarak özellikle entcrotoksin A oluşturan S. aureus suşim'ı
ile kontamine çi,~ siitlerden )'apzlan bej'a:::.jıtyniı1erin stajilokokal gıda zehırlenmelerine neden olaliileCf,4i saptandı.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Year 1993, Volume: 40 Issue: 03, 0 - 0, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001502

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Bülent Mutluer

Publication Date January 1, 1993
Published in Issue Year 1993Volume: 40 Issue: 03

Cite

APA Mutluer, B. (1993). Enterotoksijenik staphylococcus aureus suşlarının beyaz peynirde üretim ve olgunlaşma sırasındaki üreme ve enterotoksin oluşturma yetenekleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 40(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001502
AMA Mutluer B. Enterotoksijenik staphylococcus aureus suşlarının beyaz peynirde üretim ve olgunlaşma sırasındaki üreme ve enterotoksin oluşturma yetenekleri. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1993;40(03). doi:10.1501/Vetfak_0000001502
Chicago Mutluer, Bülent. “Enterotoksijenik Staphylococcus Aureus suşlarının Beyaz Peynirde üretim Ve olgunlaşma sırasındaki üreme Ve Enterotoksin oluşturma Yetenekleri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40, no. 03 (January 1993). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001502.
EndNote Mutluer B (January 1, 1993) Enterotoksijenik staphylococcus aureus suşlarının beyaz peynirde üretim ve olgunlaşma sırasındaki üreme ve enterotoksin oluşturma yetenekleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40 03
IEEE B. Mutluer, “Enterotoksijenik staphylococcus aureus suşlarının beyaz peynirde üretim ve olgunlaşma sırasındaki üreme ve enterotoksin oluşturma yetenekleri”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 40, no. 03, 1993, doi: 10.1501/Vetfak_0000001502.
ISNAD Mutluer, Bülent. “Enterotoksijenik Staphylococcus Aureus suşlarının Beyaz Peynirde üretim Ve olgunlaşma sırasındaki üreme Ve Enterotoksin oluşturma Yetenekleri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40/03 (January 1993). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001502.
JAMA Mutluer B. Enterotoksijenik staphylococcus aureus suşlarının beyaz peynirde üretim ve olgunlaşma sırasındaki üreme ve enterotoksin oluşturma yetenekleri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40. doi:10.1501/Vetfak_0000001502.
MLA Mutluer, Bülent. “Enterotoksijenik Staphylococcus Aureus suşlarının Beyaz Peynirde üretim Ve olgunlaşma sırasındaki üreme Ve Enterotoksin oluşturma Yetenekleri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 40, no. 03, 1993, doi:10.1501/Vetfak_0000001502.
Vancouver Mutluer B. Enterotoksijenik staphylococcus aureus suşlarının beyaz peynirde üretim ve olgunlaşma sırasındaki üreme ve enterotoksin oluşturma yetenekleri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40(03).