Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1993, Volume: 40 Issue: 03, 0 - 0, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001501

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Beyaz peynirlerde vakumla ambalajlamanın olgunlaşma süresi üzerine etkileri

Year 1993, Volume: 40 Issue: 03, 0 - 0, 01.01.1993
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001501

Abstract

Bl')'a:: p~yniJ'de vakumla ambalajlamaımı olgl/nlaşma süresi
ve pC)'nir kalitesi iizeıindeki etkilerini incelemek amacı ile ele all1lan bu çalışmada kuru madde ve tuz mikları sabiı tutularak poliemid torbalarda "akumla
ambalajlanmış olarak <'egeleneksel jiintemle tenekeler içersinde % 6 lık salamurada 60 gün olgunlaştırılan f)0'nirlerin kim:J'asal ve oı:f;anolrptik kalite
nitelikleri incelendi.
Standardize edilmiş inek sütü (G = 43, K.~1..- % 45, Y i KM -
, .
% 40, R ---' 6.25) ile )'apılan bc;'a,c pr:..mirler, tu.clama işlemlini takiben
20°C de asitl(if,i % 1. S LA'c ulaşıııcaya kadarki ÖLL olgunlaşmadan sonra
I)oliemid torbalarda vakunılenmış halde ı'e tenekelerde % 6 lık salamllra
içersinde olmak ü::.ere iki ayrı şekilde olgunlaştmldı.
Olgunla.yma süresi içersinde pe)'1ıirlerdc asitlik, kuru madde miktan,
kuıu maddede )'a,~ oranı ue tuz miktarı ile organolep!ik değerlendirmeler )'apzldı.
10nca bu süre içersinde pC)'nirlrrde mikrobi.J'olojik )önden katiform bakterilcr
ile maya ı'e küf sayıları incelendi.
Olgunlaşma süresi içersinde titre edilebilir asitliğin vakumla paketlenmiş bC)'az pC;'llirlerde, salamuı'a içersinde olgunlaştmlan beyaz peyniriere
nazaran daha )'üksek sev~vede bir s'!J'ir gösterdi,~i ve olgunlaşmanın 60. gününde vakllmla paketlenmiş peyıirterde % 2. 4B LA iken, salamurada olgunlaştınlan I)eyniılerde % 2.29 LA OldU/J,11saptandı.
Vakumla ambalajlanmış beyaz pl')'nir iJmeklerinde kuru madde miktarı,
olgunlaşma süresi içersinde ortalama % 45. 3 oranında sabit kalmasına
karşın tenekelerde saıflmura içeninde olgunlaştırılan pf):n.irlerde kuru madde
miktarının % 14.9 dan % 4G. 9'il )'üksddiği saptandı. B/mun S01lUC olarak da tenekelerde olgunlaştırılan IJ~)'1lirlerdekuru maddedeki yağ oram
ortalama % 40 tan % 38.5' e düştüğü gö>:.lend

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Sadi Akgün

Publication Date January 1, 1993
Published in Issue Year 1993Volume: 40 Issue: 03

Cite

APA Akgün, S. (1993). Beyaz peynirlerde vakumla ambalajlamanın olgunlaşma süresi üzerine etkileri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 40(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001501
AMA Akgün S. Beyaz peynirlerde vakumla ambalajlamanın olgunlaşma süresi üzerine etkileri. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1993;40(03). doi:10.1501/Vetfak_0000001501
Chicago Akgün, Sadi. “Beyaz Peynirlerde Vakumla ambalajlamanın olgunlaşma süresi üzerine Etkileri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40, no. 03 (January 1993). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001501.
EndNote Akgün S (January 1, 1993) Beyaz peynirlerde vakumla ambalajlamanın olgunlaşma süresi üzerine etkileri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40 03
IEEE S. Akgün, “Beyaz peynirlerde vakumla ambalajlamanın olgunlaşma süresi üzerine etkileri”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 40, no. 03, 1993, doi: 10.1501/Vetfak_0000001501.
ISNAD Akgün, Sadi. “Beyaz Peynirlerde Vakumla ambalajlamanın olgunlaşma süresi üzerine Etkileri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 40/03 (January 1993). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001501.
JAMA Akgün S. Beyaz peynirlerde vakumla ambalajlamanın olgunlaşma süresi üzerine etkileri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40. doi:10.1501/Vetfak_0000001501.
MLA Akgün, Sadi. “Beyaz Peynirlerde Vakumla ambalajlamanın olgunlaşma süresi üzerine Etkileri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 40, no. 03, 1993, doi:10.1501/Vetfak_0000001501.
Vancouver Akgün S. Beyaz peynirlerde vakumla ambalajlamanın olgunlaşma süresi üzerine etkileri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1993;40(03).