Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1998, Volume: 45 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000604

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ANKARA KEÇİSİ RASYONUNA MİNERAL MADDE VE VİTAMİN EKLENMESİNİN CANLI AĞIRLIK ARTIŞINA, TİFTİĞİN VERİMİ, KALİTESİ VE MİNERAL İÇERİĞİ İLE KAN MİNERAL KONSANTRASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ

Year 1998, Volume: 45 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.1998
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000604

Abstract

Bu çalişmada rasyona katTIan bazı vitamin ve minerallerin Ankara keçilerinde eanli
ağırlik artışı, tiftik verimi, kalitesi ve mineral içeriği ile kan mineral konsantra!:>yonu üzerine etkileri
incelenmiştir. Araştmnada 1 yaşında, 40 baş dişi Ankara keçisi çebişi kullantlmış ve besi 82 gün
sürmüştür. Cuplandırma rQ.\yonlarına vitamin ve mineral karışımı katTlmayan (-) Kontrol, vitamin ve
mineral karrşımı katılan (+) Kontrol, vitamin ve mineral kanşımına ilave olarak iyat, hakıı', mangan
çinko ve kükürtün katTıdığı Deneme 1 ve Deneme 1 grubundan farkli olarak çinko ve kükürdün 2 katı
dozunda katTıdığı Deneme 2 gruplan olmak üzere toplam 4 grup halinde yürütülmüştür. Denemenin sonunda grupların günlük canlı ağırlık artış ortalamaları sırasıyla 96. 128, 134 ve 142 golorak
belirlenmiş, Deneme 2 grubundaki günlük canlı ağırlık artışı (-) Kontrol grubundan daha yüksek
hulunmuştur (P< O.05). Araştırmanın sonunda tiftik verimleri gruplara göre sırasıyla 1.129. 1.301,
1.247 ve 1.307 kg olarak bulunmuş, bununla birlikte hip bölgesinden kırkım sonucunda alman tiftik
numunelerinde ondüla.\yon. uzunluk ve incelik belirlenmiş ve gruplar arasmda istatistiksel baklından
hir farklılık bulunamamıştır. Yalnız bütün gruplardaki hayvanların 82 günlük bir besi dönemi
sonundaki ti{tik verimleri göz önüne alındığmda Türkiye ortalamasmm çok üzerine çıkıldığı
belirlenmiştir. Deneme başlangıcı olan Mart ayında ve deneme sonucu Haziran aymda alman kan
örneklerinin serum mangan (Mn), bakır (Cu). çinko (Zn), demir (Fe) konsantrasyonlarında gruplar
arasmdafark görülmezken, farklı aylarda alınan kan örneklerinin serum Cu ve Fe düzeyleri arasında
mevsimsel farklıltklarm olduğu (P<0.05), buna karşılık Mn ve Zn konsantrasyonları baklınmdan
mevsimsel bir fark olmadığı tesbit edilmiştir. Sonuç olarak hayvanların rasyonlanna vitamin ve
mineral kanşımı katmanm hayvanların canlı ağırltk artışmı olumlu etkilediği. ti{tik verimini
iyileştirdiği fakat kalitesini etkilemediği, tiftik mineral düzeylerinde ve kan mineral
konsantrasyonlarında ise önemli değişikliğin olmadığı gözlenmiştir.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Halit İmik

Publication Date January 1, 1998
Published in Issue Year 1998Volume: 45 Issue: 01

Cite

APA İmik, H. (1998). ANKARA KEÇİSİ RASYONUNA MİNERAL MADDE VE VİTAMİN EKLENMESİNİN CANLI AĞIRLIK ARTIŞINA, TİFTİĞİN VERİMİ, KALİTESİ VE MİNERAL İÇERİĞİ İLE KAN MİNERAL KONSANTRASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 45(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000604
AMA İmik H. ANKARA KEÇİSİ RASYONUNA MİNERAL MADDE VE VİTAMİN EKLENMESİNİN CANLI AĞIRLIK ARTIŞINA, TİFTİĞİN VERİMİ, KALİTESİ VE MİNERAL İÇERİĞİ İLE KAN MİNERAL KONSANTRASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1998;45(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000604
Chicago İmik, Halit. “ANKARA KEÇİSİ RASYONUNA MİNERAL MADDE VE VİTAMİN EKLENMESİNİN CANLI AĞIRLIK ARTIŞINA, TİFTİĞİN VERİMİ, KALİTESİ VE MİNERAL İÇERİĞİ İLE KAN MİNERAL KONSANTRASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45, no. 01 (January 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000604.
EndNote İmik H (January 1, 1998) ANKARA KEÇİSİ RASYONUNA MİNERAL MADDE VE VİTAMİN EKLENMESİNİN CANLI AĞIRLIK ARTIŞINA, TİFTİĞİN VERİMİ, KALİTESİ VE MİNERAL İÇERİĞİ İLE KAN MİNERAL KONSANTRASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45 01
IEEE H. İmik, “ANKARA KEÇİSİ RASYONUNA MİNERAL MADDE VE VİTAMİN EKLENMESİNİN CANLI AĞIRLIK ARTIŞINA, TİFTİĞİN VERİMİ, KALİTESİ VE MİNERAL İÇERİĞİ İLE KAN MİNERAL KONSANTRASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 45, no. 01, 1998, doi: 10.1501/Vetfak_0000000604.
ISNAD İmik, Halit. “ANKARA KEÇİSİ RASYONUNA MİNERAL MADDE VE VİTAMİN EKLENMESİNİN CANLI AĞIRLIK ARTIŞINA, TİFTİĞİN VERİMİ, KALİTESİ VE MİNERAL İÇERİĞİ İLE KAN MİNERAL KONSANTRASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 45/01 (January 1998). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000604.
JAMA İmik H. ANKARA KEÇİSİ RASYONUNA MİNERAL MADDE VE VİTAMİN EKLENMESİNİN CANLI AĞIRLIK ARTIŞINA, TİFTİĞİN VERİMİ, KALİTESİ VE MİNERAL İÇERİĞİ İLE KAN MİNERAL KONSANTRASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45. doi:10.1501/Vetfak_0000000604.
MLA İmik, Halit. “ANKARA KEÇİSİ RASYONUNA MİNERAL MADDE VE VİTAMİN EKLENMESİNİN CANLI AĞIRLIK ARTIŞINA, TİFTİĞİN VERİMİ, KALİTESİ VE MİNERAL İÇERİĞİ İLE KAN MİNERAL KONSANTRASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 45, no. 01, 1998, doi:10.1501/Vetfak_0000000604.
Vancouver İmik H. ANKARA KEÇİSİ RASYONUNA MİNERAL MADDE VE VİTAMİN EKLENMESİNİN CANLI AĞIRLIK ARTIŞINA, TİFTİĞİN VERİMİ, KALİTESİ VE MİNERAL İÇERİĞİ İLE KAN MİNERAL KONSANTRASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1998;45(01).