Research Article
BibTex RIS Cite

TÜRK SALAMURA BEYAZ PEYNİRİNİN YAPIMI VE OLGUNLAŞMASI SIRASINDA E. COLİ 0157:H7'NİN CANLI KALABİLME YETENEĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Year 1999, Volume: 46 Issue: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999

Abstract

Bu \-'alışma. Türk salamum beyaz. peyniriilin va/Jlmı ve olgUlz/aşnwsl
w'asında E. co/i 0157:H7'nin canlı kalma süresinin belirlenerek. potansiyel halk
S(ı/!,lığı riski olu,ıturup oluşlurmadı{[uıı sapwnwk amacıyla yapıldı.
Bu u17wç1a. jJaslijriıe süte (7rc. 2 dak) 102 kob/ml. 1()4 kobıml ve 10" ko/J/nJ!
düzeylerinde E. coli 0157:H7 inokule edildi. Starter kültür olumk. % 2 oronıııda Chr.Hansen R 707 peynir starter kültürü (Lactoeoccus laetis subsp. lacti" ,
Lactococcus laetis subsp. cremoris) ile % 0.5 oranında Chr.Hansen YC 350 YOKurt
starter kültürü (Streptoeoecus salivarius subsp. thermophilus, Lüetobaeillus
delbrueckii subsp. bulgarieus) kullanıldı. Bütün peynir grupları 4°C'de, % 13
NaCL içeren salamurada, 120 gün muhafaza edildi.
E. eoli O157:H7'nin canlı kalma süresini belirlemek için sütfen, telemeden ve
olgunlaşmanll1 I., 7., 15., 30., 60., 90. ve 120. günlerinde peynirlerden iimekler
all/ulı. Tüm inokulasyon düz.eylerinde teleme aşamasında ve I. gün i log 'lık bir
artı,I'saptandı. Olgunla"mantn 90. günü 102 koblml inokulasyon düzeyinde, E. eoli
0157:H7 sayl.11 0.7 MPNlg'a, 1()4 koblml düzeyinde, 4 MPNlg'a, 1(1) kolJlml
düzeyinde ise 5.3 x 10/ MPNI;(a düşmü,ı.tür. 120. Gün LO: koblml ve 1()4 koblml
düzeylerinde inokulasyon yapılan peynir gruplarında E. coli OL57:H7 tespit
edilemezken, 1(1) koblml düzeyinde inokulasyon yapılan pe,vnir gruplarında,
ortalama 1.5 x 10/ MPNlg E. ('oli 0157:H7 saptanml"tır.
Sonuç olarak, E. coli 0157: H7 ile kontamine olan Türk salamum beyaz
peynirinin, enreksiyonun insanlam geçi,I'İnde önemli bir aracı olduKU ve potansiyel
saKlık riski taşıdlKI görü"üne varılmıştır

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Year 1999, Volume: 46 Issue: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Özlem Küplülü

Publication Date January 1, 1999
Published in Issue Year 1999Volume: 46 Issue: 02.03

Cite

APA Küplülü, Ö. (1999). TÜRK SALAMURA BEYAZ PEYNİRİNİN YAPIMI VE OLGUNLAŞMASI SIRASINDA E. COLİ 0157:H7’NİN CANLI KALABİLME YETENEĞİNİN ARAŞTIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(02.03).
AMA Küplülü Ö. TÜRK SALAMURA BEYAZ PEYNİRİNİN YAPIMI VE OLGUNLAŞMASI SIRASINDA E. COLİ 0157:H7’NİN CANLI KALABİLME YETENEĞİNİN ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1999;46(02.03).
Chicago Küplülü, Özlem. “TÜRK SALAMURA BEYAZ PEYNİRİNİN YAPIMI VE OLGUNLAŞMASI SIRASINDA E. COLİ 0157:H7’NİN CANLI KALABİLME YETENEĞİNİN ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, no. 02.03 (January 1999).
EndNote Küplülü Ö (January 1, 1999) TÜRK SALAMURA BEYAZ PEYNİRİNİN YAPIMI VE OLGUNLAŞMASI SIRASINDA E. COLİ 0157:H7’NİN CANLI KALABİLME YETENEĞİNİN ARAŞTIRILMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 02.03
IEEE Ö. Küplülü, “TÜRK SALAMURA BEYAZ PEYNİRİNİN YAPIMI VE OLGUNLAŞMASI SIRASINDA E. COLİ 0157:H7’NİN CANLI KALABİLME YETENEĞİNİN ARAŞTIRILMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 46, no. 02.03, 1999.
ISNAD Küplülü, Özlem. “TÜRK SALAMURA BEYAZ PEYNİRİNİN YAPIMI VE OLGUNLAŞMASI SIRASINDA E. COLİ 0157:H7’NİN CANLI KALABİLME YETENEĞİNİN ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/02.03 (January 1999).
JAMA Küplülü Ö. TÜRK SALAMURA BEYAZ PEYNİRİNİN YAPIMI VE OLGUNLAŞMASI SIRASINDA E. COLİ 0157:H7’NİN CANLI KALABİLME YETENEĞİNİN ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46.
MLA Küplülü, Özlem. “TÜRK SALAMURA BEYAZ PEYNİRİNİN YAPIMI VE OLGUNLAŞMASI SIRASINDA E. COLİ 0157:H7’NİN CANLI KALABİLME YETENEĞİNİN ARAŞTIRILMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 46, no. 02.03, 1999.
Vancouver Küplülü Ö. TÜRK SALAMURA BEYAZ PEYNİRİNİN YAPIMI VE OLGUNLAŞMASI SIRASINDA E. COLİ 0157:H7’NİN CANLI KALABİLME YETENEĞİNİN ARAŞTIRILMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(02.03).