Research Article
BibTex RIS Cite
Year 1999, Volume: 46 Issue: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000825

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

PİLİÇ PARÇA ET VE İÇ ORGANLARINDA LlSTERIA TÜRLERİNİN VARLIĞl VE KONTAMİNASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

Year 1999, Volume: 46 Issue: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000825

Abstract

Bu çalışma, Ankara'da 6 deği,çik.firmaya ait 30' ar adet taze piliç: par~a
etleri (but, gtJgüs, kanat) ve yeni/ebilir i~'organlarından (kalp, karaciğer) olu,\'(/n
toplam /20 iirnekte, L. 1I1011ocvtogenes ile diğer Listeriu türlerinin varlığı ı'e
koııtominasyon düzeyinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Listelüı' larm
iUll(lSymı ve identijikasyonundu USDAIFS1S taratindan iinerilen vtJntem
kullal1lllrken, Listeria' /ann kontaminasyon düzeyleri £n Muhtemel Sayı (Most
Probable Number; MPN) tekniğiyle saptanmıştır.
Taze pili~' par~'a et iirnek/erinin % 90.0'U1I11orta/ama 2.2x101 MPN~~
düz.eyinde, iç organ iirneklerinin % 46.6 'Sll1ln ortalama 3.4 MPN~l{ düzeyinde deği,l'ik Listeria tÜrleri ile kontamine olduğu saptanml"tır. L. monocvtogenes ile
kontaminasyon derecesinin belirlenmesi yiinünden yaptlan değerlendirmede ise;
but iimeklerinin % 33.3 'ünün, göğüs örneklerinin % 16.6'sl/1/n, kanat iimeklerinin
% 20'sinin ve if:' organ örneklerinin % 33.3 'ünün sırasıyla ortalama 1.0xlCf,
2./x10J, 3.9xlO' ve 3.8 MPNlg düzeyinde kontanıine olduğu saptanmıştır. L
il7lwcua predominant tür olarak idenli/iye edilirken, bunu sırasıyla L.
monocvto;;enes, L. mUrJ"avi, L. welshimeri ve L. ın"ayi takip etmi," ayrtca ay11l
iimekte birden fazla Listeria türü ile karışık kontaminasyona da rastlannllşur.
Çalıpıwda, iimeklerin alındığı yıllara ve fırına la ra bağlt olarak iinemli/(ırkltlıklar
sapW nl11/,I'tır.
Sonuç olarak, bu çalışma kapsammda incelenen piliç parf:'a et iimeklerinin %
2J3 'ünün ve yenilebilir iç organ (irneklerİnin de % 33.3 'Ünün L. l11onocvtogenes
ile kontamİne bulunması potansiyel bir sağltk riskini ortaya koymaktadır. Piliç eti
tüketiminden kaynaklanabilecek Listeria in(eksiyonlartnın önlenebilmesi için kesim
(l'leminin tüm kritik noktalarında hijyenik önlemlerin alınması ve iizellikle etkin
de:'en/dsiyon yaptlması, ayrıca soğuk zincirin sürekliliğinin sa/flwınwsı ve
tüketicinin bilinçlendirilmesi önerilir

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

İrfan Erol

Publication Date January 1, 1999
Published in Issue Year 1999Volume: 46 Issue: 02.03

Cite

APA Erol, İ. (1999). PİLİÇ PARÇA ET VE İÇ ORGANLARINDA LlSTERIA TÜRLERİNİN VARLIĞl VE KONTAMİNASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000825
AMA Erol İ. PİLİÇ PARÇA ET VE İÇ ORGANLARINDA LlSTERIA TÜRLERİNİN VARLIĞl VE KONTAMİNASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1999;46(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000825
Chicago Erol, İrfan. “PİLİÇ PARÇA ET VE İÇ ORGANLARINDA LlSTERIA TÜRLERİNİN VARLIĞl VE KONTAMİNASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, no. 02.03 (January 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000825.
EndNote Erol İ (January 1, 1999) PİLİÇ PARÇA ET VE İÇ ORGANLARINDA LlSTERIA TÜRLERİNİN VARLIĞl VE KONTAMİNASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 02.03
IEEE İ. Erol, “PİLİÇ PARÇA ET VE İÇ ORGANLARINDA LlSTERIA TÜRLERİNİN VARLIĞl VE KONTAMİNASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 46, no. 02.03, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000825.
ISNAD Erol, İrfan. “PİLİÇ PARÇA ET VE İÇ ORGANLARINDA LlSTERIA TÜRLERİNİN VARLIĞl VE KONTAMİNASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/02.03 (January 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000825.
JAMA Erol İ. PİLİÇ PARÇA ET VE İÇ ORGANLARINDA LlSTERIA TÜRLERİNİN VARLIĞl VE KONTAMİNASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000825.
MLA Erol, İrfan. “PİLİÇ PARÇA ET VE İÇ ORGANLARINDA LlSTERIA TÜRLERİNİN VARLIĞl VE KONTAMİNASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 46, no. 02.03, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000825.
Vancouver Erol İ. PİLİÇ PARÇA ET VE İÇ ORGANLARINDA LlSTERIA TÜRLERİNİN VARLIĞl VE KONTAMİNASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(02.03).