Research Article
BibTex RIS Cite

HOLSTEIN DÜVELERDE SUBKLİNİK MASTİTİS OLGULARI I. PERİPARTUM DÖNEMDE MEME İÇİ ENFEKSİYONLAR

Year 1999, Volume: 46 Issue: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999

Abstract

Türkiyede yeti,~tirilen (yerli düve ) ve ithal edilen Hotstein düveLerde
(ithaL düve) peripartum dönemde meme dokusundaki patojen bakterileri
karşılaştırmak ve bu dönemde izole edilen S. aureus suşlarının in vitm duyarLı
olduğu antibiyotik grubunun belirlenmesi amacı ile çalişmaya alınan 60 baş düve,
ithal düveler (n= 120 meme lobu) ve yerli düveler (n= 118 meme lobu) olarak
ikiye oyrtLdl.
Toplam 238 meme lobundan gebeliklerinin 8. ayı, beklenen doğumdan 14 gün
rince ve postpartum 14. gün meme sekresyonu ve süt örneği toplandı. Bununla
birlikte. her iki grupta peripartum dönemde meme loblarından izole edilen S.
aureus suşlarına Türkiye 'de son yıllarda meme içi enleksiyonlarda sıklıkla
kullal1llan /0 antibakteriyel ajanı içeren diskLer ile duyarlılık testi uygulandı.
Yerli düvelerde gebeliklerinin 8. ayı, prepartum ve postpartum 14. gün süt
rimeği alınan meme loblarının sırası ile %11.86, %19.49 ve %22.88'nin enlekte
oLduğu belirLenirken; ithal düvelerde bu oranlar sırası ile %15, %25 ve %28.33
olarak grizlendi. Istatistiki olarak her iki grup arasında enfekte meme Lob!art
yönünden belirgin birfarklilik gözlenemedi (p > 0.05). Yerli düvelerde prepartum
ve postpartum dönemde enlekte meme loblarının büyük bir çoğunluğundan S.
aureus izole edilirken (gebeliğin 8. ayında %42.85, prepartum 14. gün %43.47 ve
postpartum /4. gün %37.03) ithal düvelerde bakteri pozitilmeme loblartntn büyük
ço/funluğunu koagulaz -negat!l staphylococ' lar oluşturdu (%44.44, %40. O and
%41.37). Yerli düveLerde bakteri pozitil meme loblarında bunlartn yanısıra S.
agalactiae etkenleri prepartum 14. gün izole edilmesine rağmen postpartum 14.
gün bu etken izole ediIemedi. Bu grupta gebeliğin 8. ayı ve prepartum 14. gün
düşük oranda (sırası ile %7.14 and %4.34) izole edilen S. dysgalactiae
etkenlerinin postpartum 14 .gün yükseldiği belirlendi (%14.81). Ithal düveLerde.
gebeliğin 8. ayında %16.66 oranında izole edilen S. dysgalactiae etkenlerinin,
prepartum 14. gün arttığı (%20) ve postpartum 14. gün sabit kaLdığı gözLendi
(%20.58). Çalişma süresince izoLe edilen S. aureus suşlarıntn in vitro ko,wllarda
nor/loxacillin ve lincocin' e oldukca duyarlı (p< 0.01) ve ampicillin ve
cephaLosporine dirençli oldukları belirlendi.
Sunulan çalişmada elde edilen bulgular ile, her iki grupta peripartum dönem
süresince sıklıkla izole edilen bakterilerin S. aureus ve koaguLaz negatif
stpahyLococcus türLeri oLduğu; meme içi enfeksiyon oranının doğum ile birLikte
azalmayıp sabit kaLdığı ve bir sonraki laktasyonda kalicı meme içi enleksiyonLar!
rinIemek için S. aureus izole edilen meme loblarının anında duyarlı bir antibiyotik
ile tedavisinin ihmal edilmemesi gerektiği işaret edilmiştir.

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Year 1999, Volume: 46 Issue: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Rıfat Vural

Publication Date January 1, 1999
Published in Issue Year 1999Volume: 46 Issue: 02.03

Cite

APA Vural, R. (1999). HOLSTEIN DÜVELERDE SUBKLİNİK MASTİTİS OLGULARI I. PERİPARTUM DÖNEMDE MEME İÇİ ENFEKSİYONLAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(02.03).
AMA Vural R. HOLSTEIN DÜVELERDE SUBKLİNİK MASTİTİS OLGULARI I. PERİPARTUM DÖNEMDE MEME İÇİ ENFEKSİYONLAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 1999;46(02.03).
Chicago Vural, Rıfat. “HOLSTEIN DÜVELERDE SUBKLİNİK MASTİTİS OLGULARI I. PERİPARTUM DÖNEMDE MEME İÇİ ENFEKSİYONLAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, no. 02.03 (January 1999).
EndNote Vural R (January 1, 1999) HOLSTEIN DÜVELERDE SUBKLİNİK MASTİTİS OLGULARI I. PERİPARTUM DÖNEMDE MEME İÇİ ENFEKSİYONLAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 02.03
IEEE R. Vural, “HOLSTEIN DÜVELERDE SUBKLİNİK MASTİTİS OLGULARI I. PERİPARTUM DÖNEMDE MEME İÇİ ENFEKSİYONLAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 46, no. 02.03, 1999.
ISNAD Vural, Rıfat. “HOLSTEIN DÜVELERDE SUBKLİNİK MASTİTİS OLGULARI I. PERİPARTUM DÖNEMDE MEME İÇİ ENFEKSİYONLAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/02.03 (January 1999).
JAMA Vural R. HOLSTEIN DÜVELERDE SUBKLİNİK MASTİTİS OLGULARI I. PERİPARTUM DÖNEMDE MEME İÇİ ENFEKSİYONLAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46.
MLA Vural, Rıfat. “HOLSTEIN DÜVELERDE SUBKLİNİK MASTİTİS OLGULARI I. PERİPARTUM DÖNEMDE MEME İÇİ ENFEKSİYONLAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 46, no. 02.03, 1999.
Vancouver Vural R. HOLSTEIN DÜVELERDE SUBKLİNİK MASTİTİS OLGULARI I. PERİPARTUM DÖNEMDE MEME İÇİ ENFEKSİYONLAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(02.03).