Research Article
BibTex RIS Cite

Determination of factors affecting competitiveness through technical and economic analyses of dairy cattle enterprises in Balıkesir province

Year 2022, Volume: 69 Issue: 2, 163 - 170, 25.03.2022
https://doi.org/10.33988/auvfd.837725

Abstract

In this study, technical and economic analysis of dairy cattle enterprises in Balıkesir province were carried out. The factors which affect the competitiveness of enterprises and are important in terms of the continuity of production were determined. The stratified sampling method was used to determine the sample, and the study material was two-year (2017–2018) data obtained from 147 enterprises. In addition to the economic analysis of the data obtained, factors affecting unit profit in enterprises were estimated using the multiple linear regression model. The cost elements in total enterprises in Balıkesir province in 2017–2018 include feed expenses (47.90%-47.29%), livestock depreciation (16.64%-16.13%), labor expenses (13.84%-14.30%), veterinary health expenses (4.03%-4.50%), fuel transportation expenses (3.43%-4.15%), building equipment depreciation (3.37%-3.64%), and other expense items. A distinct difference was observed between scales in terms of profit and loss states of the enterprises in the study, with an increase in the profitability level from small toward large scale enterprise. The small-scale enterprises, in particular, are at a loss. The most important determinant of competitiveness in the study is the region’s development level, where the enterprises are established in the borders of Balıkesir province. Additionally, among the technical parameters, the calving interval and the reduction of the disease rate have a positive effect on the competitiveness of the enterprises. Therefore, improving the financial structure of the enterprises and boosting the rate of technology utilization while simultaneously increasing enterprise scales will contribute positively to competitiveness.

Thanks

This research article was summarized from the first author’s PhD thesis. A part of this study was presented in the 4th International Mardin Artuklu Scientific Research Congress, 2020.

References

 • Akın AC, Sipahi C, Çevrimli MB, et al (2020): Büyükbaş hayvancılık işletmelerinde yöneticilerin işgücü memnuniyet düzeyleri. MAE Vet Fak Derg, 5, 48–57.
 • Akın AC, Tekindal MA, Arıkan MS, et al (2020): Modelling of the milk supplied to the industry in Turkey through Box-Jenkins and winters exponential methods. Vet Hek Der Derg, 91, 49-60.
 • Anscombe FJ (1948): The validity of comparative experiments. J R Stat Soc Ser A Stat Soc (General), 111, 181–211.
 • Aral Y, Arıkan MS (2019): Süt çiftçiliği iyi uygulama rehberi, süt sığırcılığı işletmelerinde kârlılık ve ekonomik sürü yönetimi’ne ilişkin genel prensip ve uygulamalar. Pınar Enstitüsü. ISBN 146, 978-605-83006-3-7.
 • Aşkan E, Dağdemir V (2016): TRA1 Düzey 2 Bölgesinde destek ve teşvik alan süt sığırcılığı işletmelerinde süt üretim maliyeti ve karlılık durumu. Tarım Eko Araş Derg, 2, 1-12.
 • Bonferroni CE (1936): Teoria statistica delle classi e calcolo delle probabilità. Pubblicazioni del R Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali di Firenze, 8, 3-62.
 • Botev Z, Ridder A (2017): Variance reduction. Wiley statsRef: Statistics ref online: 1–6.
 • Brito MM, Ferenc IB, Sandra MSB, et al. (2015): Horizontal arrangements and competitiveness of small-scale dairy farmers in Paraná, Brazil. Int Food Agribusiness Manag Rev, 18, 155–172.
 • Buckley PJ, Pass CL, Prescott K (1988): Measures of ınternational competitiveness: A critical survey. J Mark Manag, 4,175–200.
 • Cabrera WE, Solis D, Corral J (2010): Determinants of technical efficiency among dairy farms in Wisconsin. J Dairy Sci, 9, 387–393.
 • Can MF (2018): Türkiye hayvancılık politikalarının AB ile etkileşimi ve olası sonuçları. Atatürk Üniv Vet Bil Derg, 13, 242–250.
 • CBRT (2021): Indicative Central Bank of the Republic of Turkey USD currency rates. https://www.tcmb.gov.tr/ kurlar/kurlar/tr.html (Accessed March 19, 2021).
 • Cicek H, Tandogan M (2008): Economic analysis of dairy cattle activity in Afyonkarahisar province. Mediterr Agric Sci, 21, 179–184.
 • Cevrimli MB, Gunlu A, Mat B, et al (2020): A study on the validity and reliability of the level of employee satisfaction at livestock farming enterprises in Turkey. Acta Vet Eurasia, 46, 45-54.
 • Demir P, Yılmaz A, Sarıözkan S (2014): Kars ili süt sığırcılık işletmelerinin sosyo-ekonomik yapısı ve üretim maliyetleri. Van Vet J, 25, 1–6.
 • Domingez RRP, Jordan CMA, Castenada FEM (2014): Contribution of Family Labour to The Profitability and Competitiveness of Small-Scale Dairy Production Systems in Central Mexico. Trop Anim Health Prod, 46, 235–240.
 • Erekoğlu H (2008): İmalat sanayi rekabet gücü araştırması: Kayseri örneği. Palme Yayıncılık.
 • Esfahani S, Dougherty M, Edward R (2014): Effect of separate sampling on classification accuracy. Bioinformatics, 30, 242–250.
 • Fırat A, Dirlik S (2008): Türkiye Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri. Editör: Selahattin Bekmez, Nobel Yayınları, Ankara. ISBN: 978–605–395–161–2.
 • Gökmenoğlu SM, Akal M, Altunışık R (2012): Ulusal rekabet gücünü belirleyen faktörler üzerine değerlendir-meler. Competition Journal/Rekabet Dergisi, 13.
 • GMKA (2018): Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Yatırım Rehberi. Available at https://www.gmka.gov.tr/ dokumanlar/yayinlar/Balikesir-Tarim-ve Hayvancilik-Yatirim-Rehberi.pdf. (Accessed May 08, 2020).
 • Günlü A, Halit İ, Tekerli M (2001): Afyon ili süt sığırcılık işletmelerinin genel özellikleri ile karlılık ve verimlilik analizler. Lalahan Hay Araşt Enst Derg, 41, 1-12.
 • IBM (2017): IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0. Armonk, NY: IBM Corp.
 • İçöz Y (2004): Bursa ili süt sığırcılık işletmelerinin kârlılık ve verimlilik analizi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kıral T, Kasnakoğlu H, Tatlıdil FF, et al (1999): Tarımsal ürünler için maliyet hesaplama metodolojisi ve veri tabanı rehberi. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitü Proje Raporu, 13.
 • Köse N (2009): Türkiye muhasebe standartları kapsamında tekdüzen muhasebe sisteminin tarım işletmelerinde uygulanmasının değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kruskal WH, Wallis WA (1952): Use of ranks in one-criterion variance analysis. J Am Stat Assoc, 47, 614-617.
 • Luehrman TA, Kester WC (1989): Are We Feeling More Competitive Yet? The Exchange Rate Gambit. MIT Sloan Management Review 30, no. 2 (winter 1989): 19–28.
 • Mat B, Çevrimli MB, Tekindal MA, et al (2020): Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin hayvan hayat sigortası yaptırmalarına etki eden faktörlerin belirlenmesi. Eurasian J Vet Sci, 36, 287–297.
 • Mouritus MCM, Huırne RBM, Dijkhuizen AA, et al (1999): Economic optimization of dairy heifer management decisions. Agricultural System, 61, 17–31.
 • Nizam S, Armağan G (2006): Aydın ilinde pazara yönelik süt sığırcılığı işletmelerinin verimliliklerinin belirlenmesi. ADÜ Ziraat Derg, 3, 53–60.
 • Oğuz C, Bayramoğlu Z (2015): Tarım Ekonomisi. Atlas Akademi.
 • Örs A, Oğuz C (2019): Comparison of economic analysis of dairy farms supported and non-supported by IPARD program: a case study of Konya Province, Turkey. Custos E Agronegocio on Line, 15, 192–212.
 • Razzaque MA, Bedair M, Abbas, S, et al (2009): Economic impact of calf mortality on dairy farms in Kuwait. Pak Vet J, 29, 97-101.
 • Sakarya E, Çevrimli MB, Arıkan MS (2020): Kasaplık sığırlarda karkas sınıflandırma ve derecelendirmenin önemi ve gelişimi: Bir güncelleme. Eurasian J Vet Sci, 36, 146–158.
 • Santos CC, DE Almeida Júnior GA, Lopes MA (2018): Dairy activity in family farming in Minas Gerais, Brazil: production costs and cost-effectiveness analysis. Semina: Ciências Agrárias, 39, 1255-1266.
 • Shoemaker D, Eastridge M, Breece D, et al (2008): 15 Measures of dairy farm competitiveness. Ohio State University. Dairy Herd Management. Exten Bul. 864.
 • Şahinli MA (2012): Rekabet gücü: Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde canlı hayvancılık sektörünün durumu. Van Vet J, 22, 91–98.
 • Tarı R (1999): Ekonometri. Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı (2019): İlçelerin sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyleri. Available at https://balikesir.tarimorman.gov.tr/Lists/Duyuru/Attachments/128/Ek-2%20Sosyo%20Ekonomik%20Geli%C5%9 Fmi%C5%9Flik%20D%C3%BCzeyi.pdf. (Accessed May 20, 2020).
 • Turan Z, Şanver D, Öztürk K (2017): Türkiye’de hayvancılık sektöründen süt inekçiliğinin önemi ve yurt içi hasılaya katkısı ve de dış ülkelerle karşılaştırılması. Ömer Halisdemir Üniv İktisadi ve İdari Bil Fak Derg, 10, 60–74.
 • TÜİK (2019): Livestock statistics. Turkish Statistical Institute. Available at http://www.tuik.gov.tr/Start.do. (Accessed September 13, 2020).
 • Ulusal Süt Konseyi (2019): 1 Liter of raw milk cost by regions. Available at https://ulusalsutkonseyi.org.tr/ bolgelere-gore-1-litre-cig-sut-maliyeti-1637/. (Accessed August 20, 2020).
Year 2022, Volume: 69 Issue: 2, 163 - 170, 25.03.2022
https://doi.org/10.33988/auvfd.837725

Abstract

References

 • Akın AC, Sipahi C, Çevrimli MB, et al (2020): Büyükbaş hayvancılık işletmelerinde yöneticilerin işgücü memnuniyet düzeyleri. MAE Vet Fak Derg, 5, 48–57.
 • Akın AC, Tekindal MA, Arıkan MS, et al (2020): Modelling of the milk supplied to the industry in Turkey through Box-Jenkins and winters exponential methods. Vet Hek Der Derg, 91, 49-60.
 • Anscombe FJ (1948): The validity of comparative experiments. J R Stat Soc Ser A Stat Soc (General), 111, 181–211.
 • Aral Y, Arıkan MS (2019): Süt çiftçiliği iyi uygulama rehberi, süt sığırcılığı işletmelerinde kârlılık ve ekonomik sürü yönetimi’ne ilişkin genel prensip ve uygulamalar. Pınar Enstitüsü. ISBN 146, 978-605-83006-3-7.
 • Aşkan E, Dağdemir V (2016): TRA1 Düzey 2 Bölgesinde destek ve teşvik alan süt sığırcılığı işletmelerinde süt üretim maliyeti ve karlılık durumu. Tarım Eko Araş Derg, 2, 1-12.
 • Bonferroni CE (1936): Teoria statistica delle classi e calcolo delle probabilità. Pubblicazioni del R Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali di Firenze, 8, 3-62.
 • Botev Z, Ridder A (2017): Variance reduction. Wiley statsRef: Statistics ref online: 1–6.
 • Brito MM, Ferenc IB, Sandra MSB, et al. (2015): Horizontal arrangements and competitiveness of small-scale dairy farmers in Paraná, Brazil. Int Food Agribusiness Manag Rev, 18, 155–172.
 • Buckley PJ, Pass CL, Prescott K (1988): Measures of ınternational competitiveness: A critical survey. J Mark Manag, 4,175–200.
 • Cabrera WE, Solis D, Corral J (2010): Determinants of technical efficiency among dairy farms in Wisconsin. J Dairy Sci, 9, 387–393.
 • Can MF (2018): Türkiye hayvancılık politikalarının AB ile etkileşimi ve olası sonuçları. Atatürk Üniv Vet Bil Derg, 13, 242–250.
 • CBRT (2021): Indicative Central Bank of the Republic of Turkey USD currency rates. https://www.tcmb.gov.tr/ kurlar/kurlar/tr.html (Accessed March 19, 2021).
 • Cicek H, Tandogan M (2008): Economic analysis of dairy cattle activity in Afyonkarahisar province. Mediterr Agric Sci, 21, 179–184.
 • Cevrimli MB, Gunlu A, Mat B, et al (2020): A study on the validity and reliability of the level of employee satisfaction at livestock farming enterprises in Turkey. Acta Vet Eurasia, 46, 45-54.
 • Demir P, Yılmaz A, Sarıözkan S (2014): Kars ili süt sığırcılık işletmelerinin sosyo-ekonomik yapısı ve üretim maliyetleri. Van Vet J, 25, 1–6.
 • Domingez RRP, Jordan CMA, Castenada FEM (2014): Contribution of Family Labour to The Profitability and Competitiveness of Small-Scale Dairy Production Systems in Central Mexico. Trop Anim Health Prod, 46, 235–240.
 • Erekoğlu H (2008): İmalat sanayi rekabet gücü araştırması: Kayseri örneği. Palme Yayıncılık.
 • Esfahani S, Dougherty M, Edward R (2014): Effect of separate sampling on classification accuracy. Bioinformatics, 30, 242–250.
 • Fırat A, Dirlik S (2008): Türkiye Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri. Editör: Selahattin Bekmez, Nobel Yayınları, Ankara. ISBN: 978–605–395–161–2.
 • Gökmenoğlu SM, Akal M, Altunışık R (2012): Ulusal rekabet gücünü belirleyen faktörler üzerine değerlendir-meler. Competition Journal/Rekabet Dergisi, 13.
 • GMKA (2018): Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Yatırım Rehberi. Available at https://www.gmka.gov.tr/ dokumanlar/yayinlar/Balikesir-Tarim-ve Hayvancilik-Yatirim-Rehberi.pdf. (Accessed May 08, 2020).
 • Günlü A, Halit İ, Tekerli M (2001): Afyon ili süt sığırcılık işletmelerinin genel özellikleri ile karlılık ve verimlilik analizler. Lalahan Hay Araşt Enst Derg, 41, 1-12.
 • IBM (2017): IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0. Armonk, NY: IBM Corp.
 • İçöz Y (2004): Bursa ili süt sığırcılık işletmelerinin kârlılık ve verimlilik analizi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kıral T, Kasnakoğlu H, Tatlıdil FF, et al (1999): Tarımsal ürünler için maliyet hesaplama metodolojisi ve veri tabanı rehberi. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitü Proje Raporu, 13.
 • Köse N (2009): Türkiye muhasebe standartları kapsamında tekdüzen muhasebe sisteminin tarım işletmelerinde uygulanmasının değerlendirilmesi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kruskal WH, Wallis WA (1952): Use of ranks in one-criterion variance analysis. J Am Stat Assoc, 47, 614-617.
 • Luehrman TA, Kester WC (1989): Are We Feeling More Competitive Yet? The Exchange Rate Gambit. MIT Sloan Management Review 30, no. 2 (winter 1989): 19–28.
 • Mat B, Çevrimli MB, Tekindal MA, et al (2020): Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin hayvan hayat sigortası yaptırmalarına etki eden faktörlerin belirlenmesi. Eurasian J Vet Sci, 36, 287–297.
 • Mouritus MCM, Huırne RBM, Dijkhuizen AA, et al (1999): Economic optimization of dairy heifer management decisions. Agricultural System, 61, 17–31.
 • Nizam S, Armağan G (2006): Aydın ilinde pazara yönelik süt sığırcılığı işletmelerinin verimliliklerinin belirlenmesi. ADÜ Ziraat Derg, 3, 53–60.
 • Oğuz C, Bayramoğlu Z (2015): Tarım Ekonomisi. Atlas Akademi.
 • Örs A, Oğuz C (2019): Comparison of economic analysis of dairy farms supported and non-supported by IPARD program: a case study of Konya Province, Turkey. Custos E Agronegocio on Line, 15, 192–212.
 • Razzaque MA, Bedair M, Abbas, S, et al (2009): Economic impact of calf mortality on dairy farms in Kuwait. Pak Vet J, 29, 97-101.
 • Sakarya E, Çevrimli MB, Arıkan MS (2020): Kasaplık sığırlarda karkas sınıflandırma ve derecelendirmenin önemi ve gelişimi: Bir güncelleme. Eurasian J Vet Sci, 36, 146–158.
 • Santos CC, DE Almeida Júnior GA, Lopes MA (2018): Dairy activity in family farming in Minas Gerais, Brazil: production costs and cost-effectiveness analysis. Semina: Ciências Agrárias, 39, 1255-1266.
 • Shoemaker D, Eastridge M, Breece D, et al (2008): 15 Measures of dairy farm competitiveness. Ohio State University. Dairy Herd Management. Exten Bul. 864.
 • Şahinli MA (2012): Rekabet gücü: Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde canlı hayvancılık sektörünün durumu. Van Vet J, 22, 91–98.
 • Tarı R (1999): Ekonometri. Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • Tarım ve Orman Bakanlığı (2019): İlçelerin sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyleri. Available at https://balikesir.tarimorman.gov.tr/Lists/Duyuru/Attachments/128/Ek-2%20Sosyo%20Ekonomik%20Geli%C5%9 Fmi%C5%9Flik%20D%C3%BCzeyi.pdf. (Accessed May 20, 2020).
 • Turan Z, Şanver D, Öztürk K (2017): Türkiye’de hayvancılık sektöründen süt inekçiliğinin önemi ve yurt içi hasılaya katkısı ve de dış ülkelerle karşılaştırılması. Ömer Halisdemir Üniv İktisadi ve İdari Bil Fak Derg, 10, 60–74.
 • TÜİK (2019): Livestock statistics. Turkish Statistical Institute. Available at http://www.tuik.gov.tr/Start.do. (Accessed September 13, 2020).
 • Ulusal Süt Konseyi (2019): 1 Liter of raw milk cost by regions. Available at https://ulusalsutkonseyi.org.tr/ bolgelere-gore-1-litre-cig-sut-maliyeti-1637/. (Accessed August 20, 2020).
There are 43 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Burak Mat 0000-0002-0455-8736

Yavuz Cevger 0000-0002-2806-2532

Publication Date March 25, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 69 Issue: 2

Cite

APA Mat, B., & Cevger, Y. (2022). Determination of factors affecting competitiveness through technical and economic analyses of dairy cattle enterprises in Balıkesir province. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 69(2), 163-170. https://doi.org/10.33988/auvfd.837725
AMA Mat B, Cevger Y. Determination of factors affecting competitiveness through technical and economic analyses of dairy cattle enterprises in Balıkesir province. Ankara Univ Vet Fak Derg. March 2022;69(2):163-170. doi:10.33988/auvfd.837725
Chicago Mat, Burak, and Yavuz Cevger. “Determination of Factors Affecting Competitiveness through Technical and Economic Analyses of Dairy Cattle Enterprises in Balıkesir Province”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 69, no. 2 (March 2022): 163-70. https://doi.org/10.33988/auvfd.837725.
EndNote Mat B, Cevger Y (March 1, 2022) Determination of factors affecting competitiveness through technical and economic analyses of dairy cattle enterprises in Balıkesir province. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 69 2 163–170.
IEEE B. Mat and Y. Cevger, “Determination of factors affecting competitiveness through technical and economic analyses of dairy cattle enterprises in Balıkesir province”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 69, no. 2, pp. 163–170, 2022, doi: 10.33988/auvfd.837725.
ISNAD Mat, Burak - Cevger, Yavuz. “Determination of Factors Affecting Competitiveness through Technical and Economic Analyses of Dairy Cattle Enterprises in Balıkesir Province”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 69/2 (March 2022), 163-170. https://doi.org/10.33988/auvfd.837725.
JAMA Mat B, Cevger Y. Determination of factors affecting competitiveness through technical and economic analyses of dairy cattle enterprises in Balıkesir province. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2022;69:163–170.
MLA Mat, Burak and Yavuz Cevger. “Determination of Factors Affecting Competitiveness through Technical and Economic Analyses of Dairy Cattle Enterprises in Balıkesir Province”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 69, no. 2, 2022, pp. 163-70, doi:10.33988/auvfd.837725.
Vancouver Mat B, Cevger Y. Determination of factors affecting competitiveness through technical and economic analyses of dairy cattle enterprises in Balıkesir province. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2022;69(2):163-70.