BibTex RIS Kaynak Göster

Osman Hamdi tablolarında hayvan figürleri

Yıl 2014, Cilt: 61 Sayı: 2, 85 - 91, 01.06.2014

Öz

Resim sanatı, veteriner hekimliği tarihinin, yazılı dönemden bilgi çağına kadar geçen süreci açıklamakta kullanılan önemli kaynaklarındandır. Sanatsal kaygılar olmaksızın yapılan resimler, dönemini anlatan birer belge olma özelliği taşımaktadırlar. Resim sanatında oryantalizm, Batılı sanatçının Doğu’ya kendi gözlüğünden bakarak, kafasındaki Doğu ve Doğulu imgesinin sergilenmesidir. Osman Hamdi, konularını Avrupalı Oryantalist Ressamlardan farklı şekilde seçmiş ve işlemiştir. Aldığı akademik resim eğitimini kişisel bakış noktalarının önünde tutarak çalışan Sanatçı, çektirdiği fotoğraflardan yararlanarak hazırladığı eserlerinde, fotoğrafların belgeci yönünü resimlerine de yansıtmış, sanatında tarihçi ve belgeci bir yön ortaya koymuştur. Doğanın sadık bir izleyicisi olarak davrandığı resim sanatında, çevreyi tanımamıza olanak verecek incelikleri tablolarında titizlikle ortaya koymuştur. Çalışmada, Osman Hamdi Bey’in eserlerinde ortaya konmuş olan günlük yaşamdan görüntülerin ışığında insan – hayvan ilişkisinin veteriner hekimliği tarihi açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır

Kaynakça

 • Akın N (1993): Osman Hamdi Bey, Âsâr-ı Atîka Nizamnamesi ve Dönemin Koruma Anlayışı Üzerine, Osman Hamdi Bey ve Dönemi (Haz. Zeynep Rona), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, s. 233–235, İstanbul.
 • Arslan ES (1995): Veteriner Hekimliği Tarihi Kaynakları, Seminer Çalışması(Yayınlanmamış), Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Ankara.
 • Cezar M (1987): Müzeci ve Ressam Osman Hamdi Bey, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Sanat Yayınları:1, s.5–25, İstanbul.
 • Cezar M (1992): Türkiye’de İlk Resim Sergisi, I. Osman Hamdi Bey Kongresi Bildiriler, (Haz. Zeynep Rona), Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları, s.43–52, İstanbul.
 • Cezar M (1995a): Sanatta Batı’ya Açılış ve Osman Hamdi I, Erol Kerim Aksoy Kültür, Eğitim, Spor ve Sağlık Vakfı Yayınları, s.16–397, İstanbul.
 • Cezar M (1995b): Sanatta Batı’ya Açılış ve Osman Hamdi II, Erol Kerim Aksoy Kültür, Eğitim, Spor ve Sağlık Vakfı Yayınları, s.658–740, İstanbul.
 • Deringil S (1993): Son Dönem Osmanlı Aydın Bürokratının Dünya Görüşü Üzerine Bir Deneme, Osman Hamdi Bey ve Dönemi (Haz. Zeynep Rona), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, s. 3–11, İstanbul.
 • Duben İA (1992): Osman Hamdi’nin Resminde Epistemolojik Çelişkiler, I. Osman Hamdi Bey Kongresi Bildiriler, (Haz. Zeynep Rona), Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları, s. 59–63, İstanbul.
 • Eldem, E. (1992): Osman Hamdi Bey’in Bağdat Vilaye- ti’ndeki Görevi Sırasında Babası Edhem Paşa’ya Mektup- ları, I. Osman Hamdi Bey Kongresi Bildiriler, (Haz. Zeynep Rona), Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları, s. 65– 98, İstanbul.
 • Eldem E (1993): Batılılaşma, Modernleşme ve Kozmopo- litizm: 19. Yüzyıl Sonu ve 20. Yüzyıl Başında İstanbul, Osman Hamdi Bey ve Dönemi (Haz. Zeynep Rona), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, s.12–26, İstanbul.
 • Germaner S (1992): 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı-Fransız Kültür İlişkileri ve Osman Hamdi Bey, I. Osman Hamdi Bey Kongresi Bildiriler, (Haz. Zeynep Rona), Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları, s. 105- 112, ?
 • Gürel HN (2008): http://www.sanalmuze.org/arastirarak ogrenmek/osmanhamdi.htm Erişim: 21.02.2008
 • Kubilay AY (1993): 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Resim Sanatında Mimari Ögeler, Osman Hamdi Bey ve Dönemi (Haz. Zeynep Rona), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, s. 98–109, İstanbul.
 • Özsezgin K (?): Osman Hamdi, Türk Ressamları:2, Milliyet Sanat Dergisi Eki, ?
 • Sington A Ross, T. (2003): Resim ve Ressamlar, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 189, s.6-89, Ankara.
 • Tansuğ S (1992): Osman Hamdi Bey’in Resimlerinde Üslup Ayrımları, I. Osman Hamdi Bey Kongresi Bildiriler, (Haz. Zeynep Rona), Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları, s. 161–163, İstanbul.
 • Tunalı İ (1992): Batılılaşma Sürecimizin Doruk Nokta- larından Biri, I. Osman Hamdi Bey Kongresi Bildiriler, (Haz. Zeynep Rona), Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları, s. 165–167, İstanbul.
 • Yenişehirlioğlu F (1993): Sanatta Osmanlı İmparatorluğu Fransa Etkileşimi, Osman Hamdi Bey ve Dönemi (Haz. Zeynep Rona), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, s.57–68, İstanbul.

Animal figures in the paintings of Osman Hamdi

Yıl 2014, Cilt: 61 Sayı: 2, 85 - 91, 01.06.2014

Öz

Painting is one of the sources of the veterinary history, which is used for explaining the period since the invention of writing until the information age. Paintings drawn without any artistic concern are viewed as documents reflecting its own period. Orientalism in the paintings is the depiction that a Western painter displays the image of the East and the Eastern people in his head from his own point of view. In his paintings, Osman Hamdi has a very different style in terms of the way of his choosing and processing these themes. Putting his academic art education before his personal point of view, Osman Hamdi presents artistic and documentary aspects in his works created by using photographs and reflecting documentary features of the photographs. In the art of painting, which should be a close follower of the nature according to him, he imaged certain details on his paintings such diligently that he made us recognize our environment. In the study, it has been aimed to evaluate human – animal relationship in the history of veterinary medicine, introduced in the works of Osman Hamdi Bey in the light of the images from daily life

Kaynakça

 • Akın N (1993): Osman Hamdi Bey, Âsâr-ı Atîka Nizamnamesi ve Dönemin Koruma Anlayışı Üzerine, Osman Hamdi Bey ve Dönemi (Haz. Zeynep Rona), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, s. 233–235, İstanbul.
 • Arslan ES (1995): Veteriner Hekimliği Tarihi Kaynakları, Seminer Çalışması(Yayınlanmamış), Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Ankara.
 • Cezar M (1987): Müzeci ve Ressam Osman Hamdi Bey, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Sanat Yayınları:1, s.5–25, İstanbul.
 • Cezar M (1992): Türkiye’de İlk Resim Sergisi, I. Osman Hamdi Bey Kongresi Bildiriler, (Haz. Zeynep Rona), Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları, s.43–52, İstanbul.
 • Cezar M (1995a): Sanatta Batı’ya Açılış ve Osman Hamdi I, Erol Kerim Aksoy Kültür, Eğitim, Spor ve Sağlık Vakfı Yayınları, s.16–397, İstanbul.
 • Cezar M (1995b): Sanatta Batı’ya Açılış ve Osman Hamdi II, Erol Kerim Aksoy Kültür, Eğitim, Spor ve Sağlık Vakfı Yayınları, s.658–740, İstanbul.
 • Deringil S (1993): Son Dönem Osmanlı Aydın Bürokratının Dünya Görüşü Üzerine Bir Deneme, Osman Hamdi Bey ve Dönemi (Haz. Zeynep Rona), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, s. 3–11, İstanbul.
 • Duben İA (1992): Osman Hamdi’nin Resminde Epistemolojik Çelişkiler, I. Osman Hamdi Bey Kongresi Bildiriler, (Haz. Zeynep Rona), Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları, s. 59–63, İstanbul.
 • Eldem, E. (1992): Osman Hamdi Bey’in Bağdat Vilaye- ti’ndeki Görevi Sırasında Babası Edhem Paşa’ya Mektup- ları, I. Osman Hamdi Bey Kongresi Bildiriler, (Haz. Zeynep Rona), Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları, s. 65– 98, İstanbul.
 • Eldem E (1993): Batılılaşma, Modernleşme ve Kozmopo- litizm: 19. Yüzyıl Sonu ve 20. Yüzyıl Başında İstanbul, Osman Hamdi Bey ve Dönemi (Haz. Zeynep Rona), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, s.12–26, İstanbul.
 • Germaner S (1992): 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı-Fransız Kültür İlişkileri ve Osman Hamdi Bey, I. Osman Hamdi Bey Kongresi Bildiriler, (Haz. Zeynep Rona), Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları, s. 105- 112, ?
 • Gürel HN (2008): http://www.sanalmuze.org/arastirarak ogrenmek/osmanhamdi.htm Erişim: 21.02.2008
 • Kubilay AY (1993): 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Resim Sanatında Mimari Ögeler, Osman Hamdi Bey ve Dönemi (Haz. Zeynep Rona), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, s. 98–109, İstanbul.
 • Özsezgin K (?): Osman Hamdi, Türk Ressamları:2, Milliyet Sanat Dergisi Eki, ?
 • Sington A Ross, T. (2003): Resim ve Ressamlar, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 189, s.6-89, Ankara.
 • Tansuğ S (1992): Osman Hamdi Bey’in Resimlerinde Üslup Ayrımları, I. Osman Hamdi Bey Kongresi Bildiriler, (Haz. Zeynep Rona), Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları, s. 161–163, İstanbul.
 • Tunalı İ (1992): Batılılaşma Sürecimizin Doruk Nokta- larından Biri, I. Osman Hamdi Bey Kongresi Bildiriler, (Haz. Zeynep Rona), Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları, s. 165–167, İstanbul.
 • Yenişehirlioğlu F (1993): Sanatta Osmanlı İmparatorluğu Fransa Etkileşimi, Osman Hamdi Bey ve Dönemi (Haz. Zeynep Rona), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, s.57–68, İstanbul.
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Diğer ID JA83YY95KP
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Savaş Volkan Genç

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014Cilt: 61 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Genç, S. V. (2014). Animal figures in the paintings of Osman Hamdi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 61(2), 85-91.
AMA Genç SV. Animal figures in the paintings of Osman Hamdi. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2014;61(2):85-91.
Chicago Genç, Savaş Volkan. “Animal Figures in the Paintings of Osman Hamdi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 61, sy. 2 (Haziran 2014): 85-91.
EndNote Genç SV (01 Haziran 2014) Animal figures in the paintings of Osman Hamdi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 61 2 85–91.
IEEE S. V. Genç, “Animal figures in the paintings of Osman Hamdi”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 61, sy. 2, ss. 85–91, 2014.
ISNAD Genç, Savaş Volkan. “Animal Figures in the Paintings of Osman Hamdi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 61/2 (Haziran 2014), 85-91.
JAMA Genç SV. Animal figures in the paintings of Osman Hamdi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2014;61:85–91.
MLA Genç, Savaş Volkan. “Animal Figures in the Paintings of Osman Hamdi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 61, sy. 2, 2014, ss. 85-91.
Vancouver Genç SV. Animal figures in the paintings of Osman Hamdi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2014;61(2):85-91.