Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Broyler hindi rasyonlarına L-karnitin ilavesinin performans, kan parametreleri ve bağışıklık sistemi üzerine etkileri

Yıl 2009, Cilt: 56 Sayı: 4, 275 - 281, 01.12.2009
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002294

Öz

Bu araştırma, hindi yemlerine farklı düzeylerde (0, 50, 100 ve 150 mg/kg) L-karnitin katılmasının verim özellikleri, bazı kan parametreleri ve bağışıklık sistemi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada hayvan materyali olarak toplam 48 adet 6 haftalık dişi palaz kullanılmıştır. Deneme her biri 12 adet dişi palazdan meydana gelen 1 kontrol ve 3 deneme olmak üzere toplam 4 grup halinde yürütülmüştür. Her grup 3 dişi palazdan oluşan 4 tekrar grubuna ayrılmıştır. Birinci, ikinci ve üçüncü deneme grupları rasyonlarına sırasıyla 50, 100 ve 150 mg/kg düzeylerinde L-karnitin ilavesi yapılmıştır. Kontrol grubu rasyonuna L-karnitin ilave edilmemiştir. Araştırma 10 hafta sürdürülmüştür. Araştırma sonunda yemlere farklı düzeylerde katılan karnitinin hindilerde canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, karkas randımanı, iç organ ağırlıkları ve abdominal yağ ağırlığı ile oranlarını, ince bağırsak pH'sı ve kan serumunda toplam protein, kolesterol, trigliserit, alanin amino transferaz, aspartat amino transferaz ve alkalin fosfataz düzeyleri üzerine etkisi gözlenmemiştir. Hindilerde karnitinin bağışıklık sistemi üzerinde de herhangi bir etkisi olmadığı görülmüştür. Sonuç olarak, yemlere 50, 100 ve 150 mg/kg düzeylerinde L-karnitin ilavesinin broyler dişi hindilerde verim özellikleri, bazı kan parametreleri ve bağışıklık sistemi üzerinde önemli bir etkisi saptanmamıştır

Kaynakça

 • AOAC (1990): Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 14th edn, Virginia, USA.
 • Arda M (1997): Temel Mikrobiyoloji, Medisan Yayınları, No:25, Ankara
 • Arda M (1976): Hollanda’da Newcastle hastalığı üzerinde araştırmalar ve HI testinin yeni yönteme göre değerlendirilmesi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 46, 19-28.
 • Barker DL, Sell JL (1994): Dietary carnitine did not influence performance and carcass composition of broiler chickens and young turkeys fed low- or high-fat diets. Poultry Sci, 73, 281-287.
 • Baumgartner M, Blum R (1997): Typical L-carnitine contents in feedstuffs. Lonza Ltd. Technical Report. August 1997.
 • Bayram İ, Akıncı Z, Uysal H (1999): Japon bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) rasyonlarına katılan L- karnitin ve C vitamininin besi performansı ve yumurta verimi üzerine etkisi. YYÜ Vet Fak Derg, 10, 32-37.
 • Bell FP, Raymon TL, Painode CL (1987): The influence of diet and carnitine supplementation on plasma carnitine, cholesterol and triglicerides in WHHL (Watanabe- heritable hyperlipidemic) Netherland Dwarf and New Zealand Rabbits (Oryctolagus cuniculus). Comp Biohem Physiol, 87B, 587-591.
 • Bremer J (1983): Carnitine-metabolism and functions. Physiol Rev, 63, 1420-1480.
 • Buyse J, Janssens GP, Decuypere E (2001): The effects of dietary L-carnitine supplementation on the performance, organ weights and circulating hormone and metabolite concentrations of broiler chickens reared under a normal or low temperature schedule. Br Poultry Sci, 42, 230 - 241.
 • Cartwright AL (1986): Effect of carnitine and dietary energy concentration on body weight and body lipid of growing broilers. Poultry Sci, 65 (S 1), 21.
 • Cold Spring Farm (2000): Turkey Growing Manual. Cold Springs Farm Limited. Ontario, Canada.
 • Çakır S, Yalçın S (2007): Effects of L-carnitine supplementation in diets with low or normal energy level on growth performance and carcass traits in broilers. Revue Med Vet, 158, 291-296
 • Çelik L, Öztürkcan O (2003): Effects of dietary supplemental L-carnitine and ascorbic acid on performance, carcass composition and plasma L-carnitine concentration of broiler chicks reared under different temperature. Arch Anim Nutr, 57, 27-38.
 • Dawson B, Trapp RG (2001): Basic and Clinical Bioistatistics 3rdedn. Lange Medical Books/McGraw-Hill Medical Publishing Division, New York
 • Eder K (2000): L-Carnitine supplementation and the lipid metabolism of rats fed a hyperlipidaemic diet. J Anim Physiol and Anim Nutr, 83, 132-140.
 • Franceschi C, Cossarizza A, Troiano L, Salati R, Monti D (1990): Immunological parameters in aging: Studies on naturel immunomodulatory and immunoprotective substantaces. Int J Clin Pharmacol Res, 10, 53-57.
 • Gropp JM, Schumacher A, Schweigert FJ (1994): Recent research in vitamin nutrition with special emphasis to vitamin A, β-carotene and L-carnitine. In: Proceedings of the Arkansas Nutrition Conference, pp.:124-134. Fayetteville, AR: Arkansas Poultry Federation.
 • Leibetseder J (1995): Studies on the effects of L-carnitine in poultry. Arch Anim Nutr, 48, 97-108.
 • Lettner F, Zollitsch W, Halbmayer E (1992): Use of L- carnitine in the broiler ration. Bodenkultur, 43, 61 -167.
 • Lien TF, Horng YM (2001): The effect of supplementary dietary L-carnitine on the growth performance, serum components, carcass traits and enzyme activities in relation to fatty acid β-oxidation of broiler chickens. Br Poultry Sci, 42, 92-95.
 • Mast J, Buyse J, Goddeeris, BM (2000): Dietary L- carnitine supplementation increases antigen –spesific immunoglobulin G production in broiler chickens. Br Poultry Sci, 83, 161-166.
 • Mondala P, Santillo M, De Mercato R, Santangelo F (1992): The effect of L-carnitine on cholesterol metabolism in rat (Rattus bubalus) hepatocyte cells. Int J Biochem, 24, 1047 -1050.
 • Özçelik H, Yalçın S (2004): Broyler rasyonlarında L- karnitin ve humat kullanımı. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 51, 55-62.
 • Rabie MH, Szilagyi M (1998): Effects of L-carnitine supplementation of diets differing in energy levels on performance, abdominal fat content and yield and composition of edible meat of broilers. Br J Nutr, 80, 391- 400.
 • Rabie MH, Szilagyi M, Gippert T (1997a): Effects of dietary L- carnitine on the performance and egg quality of laying hens from 65-73 weeks of age. Br J Nutr, 78, 615- 623.
 • Rabie MH, Szilagyi M, Gippert T (1997b): Effects of dietary L- carnitine supplementation and protein level on performance and degree of meatness and fatness of broilers. Acta Biol Hung, 48, 221-239
 • Rabie MH, Szilagyi M, Gippert T, Votisky E, Gerendai D (1997c): Influence of dietary L-carnitine on performance and carcass quality of broiler chickens. Acta Biol Hung, 48, 241-252.
 • TSE (1991): Hayvan Yemleri-Metabolik (çevrilebilir) Enerji Tayini (Kimyasal Metod). TSE No: 9610. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
 • Typlt H, Claus R, NitzscheI K (1991): Influence of carnitine on the growth and productivity of murine hybridoma cells. J Biotechnology, 18, 173-175.
 • Uysal H, Bayram İ, Deniz A, Altıntaş A (1999): L- karnitin ve vitamin C'nin Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) bazı kan parametreleri üzerine etkisi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 46, 77-84.
 • Yalçın S, Buğdaycı KE, Özsoy B, Erol H (2007): Farklı enerji düzeylerindeki rasyonlara L-karnitin katkısının bıldırcınlarda besi performansı ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 54,127-132
 • Yalçın S, Ergün A, Erol H, Yalçın S, Özsoy B (2005): Use of L-carnitine and humate in laying quail diets. Acta Vet Hung, 53, 361-370. Geliş tarihi: 23.06.2008 / Kabul tarihi: 05.12.2008

The effects of dietary supplementation of L-carnitine on performance, blood parameters and immunesystem in broiler turkeys

Yıl 2009, Cilt: 56 Sayı: 4, 275 - 281, 01.12.2009
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002294

Öz

This experiment was carried out to determine the effects of different levels of L-carnitine (0, 50, 100 and 150 mg/kg) added to the broiler turkey diets on performance characteristics, some blood parameters and immune system. A total of 48 female poults aged 6 weeks were used in this experiment. They were divided into one control group and three treatment groups each containing 12 female poults. Each group was divided into four replicate groups each containing 3 poults. The diets of the first, second and third treatment groups were supplemented with 50, 100 and 150 mg/kg L-carnitine, respectively. L-carnitine was not added to the diet of control group. The experimental period lasted 10 weeks. At the end of the experiment live weight, live weight gain, feed consumption, feed efficiency, carcass yield, weights and rates of internal organs and abdominal fat, pH value of small intestine and total protein, cholesterol, trigliceride, and activities of alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, alkaline phosphatase of blood serum were not affected by different levels of carnitine supplementation to diets. Immune system of female poults was not affected by dietary L-carnitine. The results in this study demonstrated that L-carnitine supplementation at the levels of 50, 100 and 150 mg/kg to the diets of female poults did not have any significant effects on performance characteristics, some blood parameters and immune system

Kaynakça

 • AOAC (1990): Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists. 14th edn, Virginia, USA.
 • Arda M (1997): Temel Mikrobiyoloji, Medisan Yayınları, No:25, Ankara
 • Arda M (1976): Hollanda’da Newcastle hastalığı üzerinde araştırmalar ve HI testinin yeni yönteme göre değerlendirilmesi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 46, 19-28.
 • Barker DL, Sell JL (1994): Dietary carnitine did not influence performance and carcass composition of broiler chickens and young turkeys fed low- or high-fat diets. Poultry Sci, 73, 281-287.
 • Baumgartner M, Blum R (1997): Typical L-carnitine contents in feedstuffs. Lonza Ltd. Technical Report. August 1997.
 • Bayram İ, Akıncı Z, Uysal H (1999): Japon bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) rasyonlarına katılan L- karnitin ve C vitamininin besi performansı ve yumurta verimi üzerine etkisi. YYÜ Vet Fak Derg, 10, 32-37.
 • Bell FP, Raymon TL, Painode CL (1987): The influence of diet and carnitine supplementation on plasma carnitine, cholesterol and triglicerides in WHHL (Watanabe- heritable hyperlipidemic) Netherland Dwarf and New Zealand Rabbits (Oryctolagus cuniculus). Comp Biohem Physiol, 87B, 587-591.
 • Bremer J (1983): Carnitine-metabolism and functions. Physiol Rev, 63, 1420-1480.
 • Buyse J, Janssens GP, Decuypere E (2001): The effects of dietary L-carnitine supplementation on the performance, organ weights and circulating hormone and metabolite concentrations of broiler chickens reared under a normal or low temperature schedule. Br Poultry Sci, 42, 230 - 241.
 • Cartwright AL (1986): Effect of carnitine and dietary energy concentration on body weight and body lipid of growing broilers. Poultry Sci, 65 (S 1), 21.
 • Cold Spring Farm (2000): Turkey Growing Manual. Cold Springs Farm Limited. Ontario, Canada.
 • Çakır S, Yalçın S (2007): Effects of L-carnitine supplementation in diets with low or normal energy level on growth performance and carcass traits in broilers. Revue Med Vet, 158, 291-296
 • Çelik L, Öztürkcan O (2003): Effects of dietary supplemental L-carnitine and ascorbic acid on performance, carcass composition and plasma L-carnitine concentration of broiler chicks reared under different temperature. Arch Anim Nutr, 57, 27-38.
 • Dawson B, Trapp RG (2001): Basic and Clinical Bioistatistics 3rdedn. Lange Medical Books/McGraw-Hill Medical Publishing Division, New York
 • Eder K (2000): L-Carnitine supplementation and the lipid metabolism of rats fed a hyperlipidaemic diet. J Anim Physiol and Anim Nutr, 83, 132-140.
 • Franceschi C, Cossarizza A, Troiano L, Salati R, Monti D (1990): Immunological parameters in aging: Studies on naturel immunomodulatory and immunoprotective substantaces. Int J Clin Pharmacol Res, 10, 53-57.
 • Gropp JM, Schumacher A, Schweigert FJ (1994): Recent research in vitamin nutrition with special emphasis to vitamin A, β-carotene and L-carnitine. In: Proceedings of the Arkansas Nutrition Conference, pp.:124-134. Fayetteville, AR: Arkansas Poultry Federation.
 • Leibetseder J (1995): Studies on the effects of L-carnitine in poultry. Arch Anim Nutr, 48, 97-108.
 • Lettner F, Zollitsch W, Halbmayer E (1992): Use of L- carnitine in the broiler ration. Bodenkultur, 43, 61 -167.
 • Lien TF, Horng YM (2001): The effect of supplementary dietary L-carnitine on the growth performance, serum components, carcass traits and enzyme activities in relation to fatty acid β-oxidation of broiler chickens. Br Poultry Sci, 42, 92-95.
 • Mast J, Buyse J, Goddeeris, BM (2000): Dietary L- carnitine supplementation increases antigen –spesific immunoglobulin G production in broiler chickens. Br Poultry Sci, 83, 161-166.
 • Mondala P, Santillo M, De Mercato R, Santangelo F (1992): The effect of L-carnitine on cholesterol metabolism in rat (Rattus bubalus) hepatocyte cells. Int J Biochem, 24, 1047 -1050.
 • Özçelik H, Yalçın S (2004): Broyler rasyonlarında L- karnitin ve humat kullanımı. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 51, 55-62.
 • Rabie MH, Szilagyi M (1998): Effects of L-carnitine supplementation of diets differing in energy levels on performance, abdominal fat content and yield and composition of edible meat of broilers. Br J Nutr, 80, 391- 400.
 • Rabie MH, Szilagyi M, Gippert T (1997a): Effects of dietary L- carnitine on the performance and egg quality of laying hens from 65-73 weeks of age. Br J Nutr, 78, 615- 623.
 • Rabie MH, Szilagyi M, Gippert T (1997b): Effects of dietary L- carnitine supplementation and protein level on performance and degree of meatness and fatness of broilers. Acta Biol Hung, 48, 221-239
 • Rabie MH, Szilagyi M, Gippert T, Votisky E, Gerendai D (1997c): Influence of dietary L-carnitine on performance and carcass quality of broiler chickens. Acta Biol Hung, 48, 241-252.
 • TSE (1991): Hayvan Yemleri-Metabolik (çevrilebilir) Enerji Tayini (Kimyasal Metod). TSE No: 9610. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
 • Typlt H, Claus R, NitzscheI K (1991): Influence of carnitine on the growth and productivity of murine hybridoma cells. J Biotechnology, 18, 173-175.
 • Uysal H, Bayram İ, Deniz A, Altıntaş A (1999): L- karnitin ve vitamin C'nin Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) bazı kan parametreleri üzerine etkisi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 46, 77-84.
 • Yalçın S, Buğdaycı KE, Özsoy B, Erol H (2007): Farklı enerji düzeylerindeki rasyonlara L-karnitin katkısının bıldırcınlarda besi performansı ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 54,127-132
 • Yalçın S, Ergün A, Erol H, Yalçın S, Özsoy B (2005): Use of L-carnitine and humate in laying quail diets. Acta Vet Hung, 53, 361-370. Geliş tarihi: 23.06.2008 / Kabul tarihi: 05.12.2008
Toplam 32 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA65YK39VE
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Handan Erol

Sakine Yalçın

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2009
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009Cilt: 56 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Erol, H., & Yalçın, S. (2009). Broyler hindi rasyonlarına L-karnitin ilavesinin performans, kan parametreleri ve bağışıklık sistemi üzerine etkileri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 56(4), 275-281. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002294
AMA Erol H, Yalçın S. Broyler hindi rasyonlarına L-karnitin ilavesinin performans, kan parametreleri ve bağışıklık sistemi üzerine etkileri. Ankara Univ Vet Fak Derg. Aralık 2009;56(4):275-281. doi:10.1501/Vetfak_0000002294
Chicago Erol, Handan, ve Sakine Yalçın. “Broyler Hindi rasyonlarına L-Karnitin Ilavesinin Performans, Kan Parametreleri Ve bağışıklık Sistemi üzerine Etkileri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 56, sy. 4 (Aralık 2009): 275-81. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002294.
EndNote Erol H, Yalçın S (01 Aralık 2009) Broyler hindi rasyonlarına L-karnitin ilavesinin performans, kan parametreleri ve bağışıklık sistemi üzerine etkileri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 56 4 275–281.
IEEE H. Erol ve S. Yalçın, “Broyler hindi rasyonlarına L-karnitin ilavesinin performans, kan parametreleri ve bağışıklık sistemi üzerine etkileri”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 56, sy. 4, ss. 275–281, 2009, doi: 10.1501/Vetfak_0000002294.
ISNAD Erol, Handan - Yalçın, Sakine. “Broyler Hindi rasyonlarına L-Karnitin Ilavesinin Performans, Kan Parametreleri Ve bağışıklık Sistemi üzerine Etkileri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 56/4 (Aralık 2009), 275-281. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002294.
JAMA Erol H, Yalçın S. Broyler hindi rasyonlarına L-karnitin ilavesinin performans, kan parametreleri ve bağışıklık sistemi üzerine etkileri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2009;56:275–281.
MLA Erol, Handan ve Sakine Yalçın. “Broyler Hindi rasyonlarına L-Karnitin Ilavesinin Performans, Kan Parametreleri Ve bağışıklık Sistemi üzerine Etkileri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 56, sy. 4, 2009, ss. 275-81, doi:10.1501/Vetfak_0000002294.
Vancouver Erol H, Yalçın S. Broyler hindi rasyonlarına L-karnitin ilavesinin performans, kan parametreleri ve bağışıklık sistemi üzerine etkileri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2009;56(4):275-81.