Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

The effects of season and region on performanee of eommercial broİlers

Yıl 2004, Cilt: 51 Sayı: 2, 143 - 150, 01.06.2004
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002284

Öz

The objective of this research was to determine the effects of rearing season and region on performanceof commcrcia broilers. Data coming from 1430 commercia broiler /loeks kept on 298 broiler production units were collected in sixteenmonths of time from April 1999 to October 2000. Liveability(L), feed eonversionratio (FCR), live weight (LW) and EuropeanEfficiency Factor (EEF) were used as a guantitativeEEF figures for all /locks were 89.71; 1762.70; i .907 and 193.73 respectively. Despite very similar genetic backgrounds, there werestatistically significant differences between /lock performances(p

Kaynakça

 • I. Cahaner A, Leenstra F (1992): E//ects of high tempera- ture on growth and efficiency of male and feıııale broilers fromline selected for high weight gain, favorablefeed conversion and high or law fat content. Poultry Sei, 71, 1250. Christmas
 • RB (1993): Research note: the performanceof spring- and summer- reared broilers as affected by preci- sion break triııuning at seven days of age. Poultry Sei, 72, 2360. Deeb N, Cahaner
 • A (2002): Genotype-by-enviromnent interaction rate. 3. growthrate and water consumption progeny from weight-selected under normal and high ambient temperatures. Poultry Sei, ,293-301. genotypes differing in growth of broiler versus nonselected parents Demirulus H, Kadakçı K (2001): Bolu yöresinde üzerindebir araştırma. Hay piliç üretiminin Araşt Derg, 11,34-38.
 • Dere S, Tekeş MA (2001): Cinselolgunluk çağıııdafarkll canll ağırlığa sahip broyler ebeveyn grupları arasıııdaki birleştirmelerin performansları. Yet Bil Derg, 17,5-1 I.
 • Donkoh A (1989): Ambient temperature: A factor affect- and physiological ing peıformance chickens. Int J Biometriol, 33, 259-265. responseof broiler Ergün
 • A, YalçınS, SaçaklıP (2000): Broyler rasyon- lamıda probiyotik Üniv Yet Fak Derg, 47, 271-280.
 • İşcan KM (1999): Farkll gün uzunluklarıııda değişik kesikli aydııılatma programlarınııı mGlısıüzerine etkileri. Turk J Yet Anim Sei, 23, 7 11-717. broyler perfor- LO. İşcan KM, çetin O, Tepeli C, Dere S (l996a): The TurkJ
 • E.ffects of stocking densityon Yet Anim Sei, 20, 331-335. broiler perfonııance. i. İşcanKM, İnalş,Dere S, Azarnan MA, Ünsaldı T (1996b): Live perfonııance in different Anim Sei, 20, 337-340. and carcass yields of broilers intenııitıent lighting schedules. TurkJYet
 • Kutlu HR, ForbesJM (2000): Effects of environmental temperature feeding patıern in broilers. Turk J Yet Anim Sei, 24,479- Leenson acidoııthe diunıal S (I 987): Nutritional cOllSideratiOlI of poultry during heat stress. World's Poultry Sei J. 42, 69-81. Leeustra F, Cahaner
 • A (199 i): Genotype by environ- ment interactions chickellS, originatedfrom lean or fat broiler the Netherlands and fsrael, law temperature. Poultry Sei, 70, May JD, Lott BD, Simmons JD (1998): The effect of environmental rate andfeedgain on male broilers. Poultry Sei, 77, 499- and body weight on growth i6. Midilli M, Tuncer ŞD (2001): Brayler rasyonuna katılan enzim ve probiyotiklerin J Yet Anim Sci, 25, 895-903. etkileri. Turk Nazlıgül A, Bardakçıoğlu
 • HE (2001): Ticari broyler- lerde yemleme sıklığının canlı ağırllk ve karkas ağırllğına etkisi. Yet Bil Derg, 17, 79-82.
 • NilipourAH (1996): Tropical heat and how to minimize its detrimental Poultry- Misset, 12,41
 • Özcan İ (1997): Farkll genetik yapıll broylerlerde bazı verim özelliklerininkarşılaştırılması. Enst Derg, 37, 47-63. Lalahan Hay Araşt Özdoğan N, Aksoy FT (1998): Kuluçkahane kümes arasıııdaki değişik çevre koşullarınııı yaşama gücü besi performansı üzerine Philippe broiler civcivlerin ve bazl.fizyolojik özellikleri
 • Hay Araşt Enst Derg, 38, 48- etkileri. Lalahan J (1996): Managing broilersin hot weather. World Poultry-Misset, ,29-31. K, Nazlıgül Poyraz Ö, İşcan A, Deliömeroğlu altllk tipinin ve althğııı üzerine etkisi. f. Althk tekrar kullanılmasıııııı performans tipinin broyler performansı Yet Fak Derg, 37, 233-244. Ö, İşcan Poyraz K, Nazlıgül A, Deliömeroğlu Y, Bayraktar karkas özellikleri. Lalahan Hay Araşt Enst Derg, 31, 87- Poyraz Ö, Nazlıgül
 • (1990b): Broyler yetiştiriciliğinde tekrar
 • Altllğı tekrar kullanmalUn broyler performanSlıla Ankara Üniv Yet Fak Derg, 37, 245-259. Poyraz Ö, Özçelik M, Çep S, Bahadıroğlu Y, İşcan K altlık tipinin ve altllğııı performans üzerine etkisi. /1: etkisi. ME (1991 b): kullanma Broyler olanakları. Vet Hek Der Derg, 62,47-57. Rao SV, Nagalakshmi diyatomİt Rama D, Reddy VR (2002)
 • Feeding to minimise heat stress. Poultry Int, 41, 30-33. Reece FN, Lott BD (1983): The effects of temperature and age on body weight and feedefficiencyof broiler chickens. Poultry Sei, 62,1906-1908.
 • Saxena HC (1990): Cool is comtortable. World Poultry- Misset, 6, 21.
 • SettarP, Yalçın S, Türkmut L, ÖzkanS, Cahaner A (I 999): Season by genotype interaction related to broiler growth rate and heat tolerance. Poultry Sei, 78, 1353- SPSS 0. forwindows.
 • Standard Yersion, SPSS Ine, USA. Release8.0 (22 Dee ), I. Suk YO, Washburn KW (1995): E.ffects of enviromnent on grawth, efficiency of feed utilization,careass fatness, and t/ıeir association. Poultry Sei, 74, 285-296. K, SümbülIüoğlu SümbülIüoğlu V (2000): Biyoistatistik.
 • Baskı, Şahin Matbaası, Ankara. M, Akman Türkoğlu yetiştirilen farklıbroiler hibridlerinin T (1995): Türkiye'de özellikleri Tavukçuluk 474. verim üzerinde bir
 • Fuan ve Kongresi, 24-27 Mayıs İstanbuL. s: Uluslararası Dışkapı Ankara i i i i i stocks in hat versus temperate elimdtes. Poultry Sci, 76, 929. S, Testik A, OzkanS, Settar P, Çelen F, Cahaner A (1997b): Performance oJ:naked neck G/1dnor- mal broilers inhat, warm, and temperale elimaıes./Poultry Sci, 76,930-937. i i i

Ticari koşullarda üretilen etçi piliçlerde mevsim ve yörenin verim özellikleri üzerine etkileri

Yıl 2004, Cilt: 51 Sayı: 2, 143 - 150, 01.06.2004
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002284

Öz

: Bu araştırma ticari koşullarda üretilen etlik piliçlerde büyütme mevsimi ve yörenin verim özellikleri üzerine etkilerini
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Nisan 1999 - Ekim 2000 tarihleri arasında 298 kümeste üretilen 1430 sürü üzerinde
yürütülmüştür. Broiler verimliliğinin ölçüsü olarak yaşama gücü (YG), yemden yararlanma oranı (YYO), canlı ağırlık (CA) ve broiler verimlilik indeksi (BVİ) kullanılmıştır. Tüm sürüler için hesaplanan ortalama YG (%), CA(g), YYO (kg/kg) ve BVİ değerleri
sırasıyla 89.71; 1762.70; 1.907 ve i93.73 olarak hesaplanmıştır. Verim özellikleri açısından benzer genetik potansiyele sahip
olmalarına karşın, sürü performansları arasında önemli (pMudumu, Bolu, Dörtdivan, Sakarya, Ankara ve Eskişehir yöreleri için sırasıyla 181.4; 218.3; 208.5; 217.7; 224.7 ve 216.3 (polarak bulunmuştur. İncelenen tüm verim özelliklerinde en düşük değerler yaz mevsiminde büyütülen sürülerden elde edilmiştir.
Araştırma sonucunda büyütme mevsimi ve yörenin verim özellikleri üzerine önemli bir etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır.)
)>

Kaynakça

 • I. Cahaner A, Leenstra F (1992): E//ects of high tempera- ture on growth and efficiency of male and feıııale broilers fromline selected for high weight gain, favorablefeed conversion and high or law fat content. Poultry Sei, 71, 1250. Christmas
 • RB (1993): Research note: the performanceof spring- and summer- reared broilers as affected by preci- sion break triııuning at seven days of age. Poultry Sei, 72, 2360. Deeb N, Cahaner
 • A (2002): Genotype-by-enviromnent interaction rate. 3. growthrate and water consumption progeny from weight-selected under normal and high ambient temperatures. Poultry Sei, ,293-301. genotypes differing in growth of broiler versus nonselected parents Demirulus H, Kadakçı K (2001): Bolu yöresinde üzerindebir araştırma. Hay piliç üretiminin Araşt Derg, 11,34-38.
 • Dere S, Tekeş MA (2001): Cinselolgunluk çağıııdafarkll canll ağırlığa sahip broyler ebeveyn grupları arasıııdaki birleştirmelerin performansları. Yet Bil Derg, 17,5-1 I.
 • Donkoh A (1989): Ambient temperature: A factor affect- and physiological ing peıformance chickens. Int J Biometriol, 33, 259-265. responseof broiler Ergün
 • A, YalçınS, SaçaklıP (2000): Broyler rasyon- lamıda probiyotik Üniv Yet Fak Derg, 47, 271-280.
 • İşcan KM (1999): Farkll gün uzunluklarıııda değişik kesikli aydııılatma programlarınııı mGlısıüzerine etkileri. Turk J Yet Anim Sei, 23, 7 11-717. broyler perfor- LO. İşcan KM, çetin O, Tepeli C, Dere S (l996a): The TurkJ
 • E.ffects of stocking densityon Yet Anim Sei, 20, 331-335. broiler perfonııance. i. İşcanKM, İnalş,Dere S, Azarnan MA, Ünsaldı T (1996b): Live perfonııance in different Anim Sei, 20, 337-340. and carcass yields of broilers intenııitıent lighting schedules. TurkJYet
 • Kutlu HR, ForbesJM (2000): Effects of environmental temperature feeding patıern in broilers. Turk J Yet Anim Sei, 24,479- Leenson acidoııthe diunıal S (I 987): Nutritional cOllSideratiOlI of poultry during heat stress. World's Poultry Sei J. 42, 69-81. Leeustra F, Cahaner
 • A (199 i): Genotype by environ- ment interactions chickellS, originatedfrom lean or fat broiler the Netherlands and fsrael, law temperature. Poultry Sei, 70, May JD, Lott BD, Simmons JD (1998): The effect of environmental rate andfeedgain on male broilers. Poultry Sei, 77, 499- and body weight on growth i6. Midilli M, Tuncer ŞD (2001): Brayler rasyonuna katılan enzim ve probiyotiklerin J Yet Anim Sci, 25, 895-903. etkileri. Turk Nazlıgül A, Bardakçıoğlu
 • HE (2001): Ticari broyler- lerde yemleme sıklığının canlı ağırllk ve karkas ağırllğına etkisi. Yet Bil Derg, 17, 79-82.
 • NilipourAH (1996): Tropical heat and how to minimize its detrimental Poultry- Misset, 12,41
 • Özcan İ (1997): Farkll genetik yapıll broylerlerde bazı verim özelliklerininkarşılaştırılması. Enst Derg, 37, 47-63. Lalahan Hay Araşt Özdoğan N, Aksoy FT (1998): Kuluçkahane kümes arasıııdaki değişik çevre koşullarınııı yaşama gücü besi performansı üzerine Philippe broiler civcivlerin ve bazl.fizyolojik özellikleri
 • Hay Araşt Enst Derg, 38, 48- etkileri. Lalahan J (1996): Managing broilersin hot weather. World Poultry-Misset, ,29-31. K, Nazlıgül Poyraz Ö, İşcan A, Deliömeroğlu altllk tipinin ve althğııı üzerine etkisi. f. Althk tekrar kullanılmasıııııı performans tipinin broyler performansı Yet Fak Derg, 37, 233-244. Ö, İşcan Poyraz K, Nazlıgül A, Deliömeroğlu Y, Bayraktar karkas özellikleri. Lalahan Hay Araşt Enst Derg, 31, 87- Poyraz Ö, Nazlıgül
 • (1990b): Broyler yetiştiriciliğinde tekrar
 • Altllğı tekrar kullanmalUn broyler performanSlıla Ankara Üniv Yet Fak Derg, 37, 245-259. Poyraz Ö, Özçelik M, Çep S, Bahadıroğlu Y, İşcan K altlık tipinin ve altllğııı performans üzerine etkisi. /1: etkisi. ME (1991 b): kullanma Broyler olanakları. Vet Hek Der Derg, 62,47-57. Rao SV, Nagalakshmi diyatomİt Rama D, Reddy VR (2002)
 • Feeding to minimise heat stress. Poultry Int, 41, 30-33. Reece FN, Lott BD (1983): The effects of temperature and age on body weight and feedefficiencyof broiler chickens. Poultry Sei, 62,1906-1908.
 • Saxena HC (1990): Cool is comtortable. World Poultry- Misset, 6, 21.
 • SettarP, Yalçın S, Türkmut L, ÖzkanS, Cahaner A (I 999): Season by genotype interaction related to broiler growth rate and heat tolerance. Poultry Sei, 78, 1353- SPSS 0. forwindows.
 • Standard Yersion, SPSS Ine, USA. Release8.0 (22 Dee ), I. Suk YO, Washburn KW (1995): E.ffects of enviromnent on grawth, efficiency of feed utilization,careass fatness, and t/ıeir association. Poultry Sei, 74, 285-296. K, SümbülIüoğlu SümbülIüoğlu V (2000): Biyoistatistik.
 • Baskı, Şahin Matbaası, Ankara. M, Akman Türkoğlu yetiştirilen farklıbroiler hibridlerinin T (1995): Türkiye'de özellikleri Tavukçuluk 474. verim üzerinde bir
 • Fuan ve Kongresi, 24-27 Mayıs İstanbuL. s: Uluslararası Dışkapı Ankara i i i i i stocks in hat versus temperate elimdtes. Poultry Sci, 76, 929. S, Testik A, OzkanS, Settar P, Çelen F, Cahaner A (1997b): Performance oJ:naked neck G/1dnor- mal broilers inhat, warm, and temperale elimaıes./Poultry Sci, 76,930-937. i i i
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şükrü Gürler

Öznur Poyraz

Mehmet Nurullah Orman

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2004
Yayımlandığı Sayı Yıl 2004Cilt: 51 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Gürler, Ş., Poyraz, Ö., & Orman, M. N. (2004). Ticari koşullarda üretilen etçi piliçlerde mevsim ve yörenin verim özellikleri üzerine etkileri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 51(2), 143-150. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002284
AMA Gürler Ş, Poyraz Ö, Orman MN. Ticari koşullarda üretilen etçi piliçlerde mevsim ve yörenin verim özellikleri üzerine etkileri. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2004;51(2):143-150. doi:10.1501/Vetfak_0000002284
Chicago Gürler, Şükrü, Öznur Poyraz, ve Mehmet Nurullah Orman. “Ticari koşullarda üretilen etçi piliçlerde Mevsim Ve yörenin Verim özellikleri üzerine Etkileri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 51, sy. 2 (Haziran 2004): 143-50. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002284.
EndNote Gürler Ş, Poyraz Ö, Orman MN (01 Haziran 2004) Ticari koşullarda üretilen etçi piliçlerde mevsim ve yörenin verim özellikleri üzerine etkileri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 51 2 143–150.
IEEE Ş. Gürler, Ö. Poyraz, ve M. N. Orman, “Ticari koşullarda üretilen etçi piliçlerde mevsim ve yörenin verim özellikleri üzerine etkileri”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 51, sy. 2, ss. 143–150, 2004, doi: 10.1501/Vetfak_0000002284.
ISNAD Gürler, Şükrü vd. “Ticari koşullarda üretilen etçi piliçlerde Mevsim Ve yörenin Verim özellikleri üzerine Etkileri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 51/2 (Haziran 2004), 143-150. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002284.
JAMA Gürler Ş, Poyraz Ö, Orman MN. Ticari koşullarda üretilen etçi piliçlerde mevsim ve yörenin verim özellikleri üzerine etkileri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2004;51:143–150.
MLA Gürler, Şükrü vd. “Ticari koşullarda üretilen etçi piliçlerde Mevsim Ve yörenin Verim özellikleri üzerine Etkileri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 51, sy. 2, 2004, ss. 143-50, doi:10.1501/Vetfak_0000002284.
Vancouver Gürler Ş, Poyraz Ö, Orman MN. Ticari koşullarda üretilen etçi piliçlerde mevsim ve yörenin verim özellikleri üzerine etkileri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2004;51(2):143-50.