Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

The effeets of eommon veteh seed (Vicia sativa L.) added to the turkey rations on performanee and some haematological and bioehemical parameters

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 2, 141 - 146, 01.06.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002243

Öz

The aim of this study was to search the effects of vetch seed (Vicia sativa L.) added to the turkey ratian on live weight gain, feed consumptian, feed efficiency and same haematologica! and biochemical parameters. The turkeys were divided into three groups (one control and two experimental groups). Control group was fed with rations without vetch. Vetch was added to the rations of group i and II (experimental groups) at the level of 4% and 8%, respectively. In the study, 72 (16 weeks old) turkeys were used. Each group contained 24 turkeys. The experimental period lasted five weeks. There were no statistically significant differences among the groups in the live weight gain and feed consumption. But feed consumption per kilogram live weight gain in the experill1ental groups was higher than the control group (p

Kaynakça

 • BuUler L (1989):E/fects of condensed tannins on animal
 • Castanon JI, Perez-Lanzac J (1990):Sub ıilulion offixed amou/ılsof soyabean meal for fieldbea ıs (Vicia faba), sweel lupins (Lupinusalbus), cullpeas rPisium sativum) and velchs (Vicia saıiva) in diels for high performance la- ying leghom hens.Brit Poultry Sci, 31, 173-180.
 • Coles MI (1977):Velerinary Clinical Paıhology.4thed. Sa- unders, Philadelphia.
 • Çelen MF, Testik A (1995):Işık ve ekiprıan renginin hin- dilerin performanSlıla olan etkileriÜ.:rine bir araştırma.
 • YUTA V Uluslararası Tavukçuluk F
 • Fakültesi Dergisi. 19:1-2, 175-i80. IL. Demir E, Karaalp M, Özcan MA (1998):işlenmemiş ve oloklavlanmış otekni Bilim Kongresi. 463-472. 22-25 EylüL.Bursa. eıkileri.II. Ulusal Zo
 • D'mello JPF, Acamovic T, WaIker AB (1985):Nulrilive values of Jack beans (Canavalia ensiformis)for young chicks.Tropical Agriculture (Trinidad), 62, 145-i50.
 • Ergün A, Çolpanİ,Kutsal O, Yalçın S (1986):Eılik piliç karma yemlerinde fiğ proteininden
 • Doğa Tr Vet Hay Derg, 10, 144- ola- naklarının araşllrtlmas/. Ersoy E, Bayşu N (1981):Praıik Biyokimya.Ankara Üni- versitesi Basımevi, Ankara. iS. Galip N (1999):Hindilerde sıııırlt beslemenin bazı kan pa- rametreleri versitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 18:1-2, 149-158.
 • Konuk T (198i): Pratik Fizyoloji. İkinci baskı. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. Mitjavila S, Lacombe C, Carrera, G, Derache R (1977)
 • Myer RO, Foreseth JA, Coon CN (1982):Prolein uti- lizalion and toxic effects of raw beans for young pigs. J Anim Sci, 55,1087-1097.
 • Ologhobo AD (1991):The nulritive value. ofbambara nut pigeon pea and beansfor , 323-335. poullry.Arch Anim Nutr, Berlin
 • Ologhobo AD, Apata DF, Oyejda A (1993):Ulilizalion of raw jackbean
 • Özcan MA, Demir E (2000):Enzim katkı ı çiğ ve oıok- lavlanmış fiğ (Vicia pannonim cranlz)'in eılik piliçlerdeki eıkileri.TKB Tav Araş Derg, 2, 36-40.
 • Resler O (1962):Isolaıion and idenli./icalion from common velch of ıhe neuro toxin B-cyano-l-alanine, a possible fac- lar in neurolaıhyrism. JBiol Chem, 237, 733-755.
 • Mehmet Avcı - Mehmet Iriadam - Mustafa Zerin Rubio LA, Brenes A, Castano M (1990): The utilization oL raw and autoclaved nıinor) and faba be an fractions beans(Vicia faba in diets for growing broiler chickens. Brit J Nutr, 63,419-430.
 • StrongFM (1956): Lathyrisnı and odorisnı. Nutr Rev, 14, 67. Sümbüloğlu K,Sümbüloğ u V (19,98): Biyoistatistik.
 • Baskı. Hatipoğlu Yayıncılık; H, Lettner Würzner F, EderJ(1988): Peas (Pisiunı sa- tivunı L.) andfield chickens. Bodenkultur
 • L.) in diets for broiler , 259-268. Yalçın S, Şehu A, Kaya İ (1998): Bıldırcl/ rası~onlarına katılan adi fiğin (Vicia sativa L.) büyüme ve k~rkas ran- dımam ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi. poğa Tr J Yet Anim Sci, 22, 37-42.

Hindi rasyonlarına katılan adi fiğin (Vicia sativa L.) performans ile bazı hematolojik ve biyokimyasal parametreler üzerine etkileri

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 2, 141 - 146, 01.06.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002243

Öz

-Bu çalışma hindilerde rasyana adi fiğ ilavesinin canlı ağırlık art~şı, yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı ile bazı
hematolojik ve biyokimyasal parametreler üzerindeki etkilerinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, hindiler biri kontrol
ikisi deneme olmak üzere toplam üç gruba bölünmüş ve deneme gruplarındaki hindi rasyonlarına %4 (1. grup), %8 (2. grup) düzeyinde adi fiğ ilave edilmiştir. Araştırmada, her grupta 24 hayvan olmak üzere, toplam 72 adet i6 haftalık erkek hindi kullanılmıştır.
Araştırma beş hafta sürdürülmüştür. Gruplar arasında canlı ağırlık artışı ve yem tüketiminde istatistik olarak önemli farklar bulunmamıştır. Ancak, her iki deneme grubunda da bir kg canlı ağırlık artışı için tüketilen yem miktarı kontrol grubundan önemli derecede (p<0.05) yüksek bulunmuştur. Diğer yandan, kontrol grubuna kıyasla deneme gruplarında nötrofillerde azalma saptanırken,
lenfasit oranlarında artış görülmüştür (p<0.05). Ancak, serumdaki total kolesterol ve protein değerlerinde gruplar arasında istatistik
farklılıklar saptanmamıştır. Sonuç olarak, fiğin %4 ve 8 düzeylerinde hindi rasyonuna katılması, yemden yararlanma oranını düşürme
ve lenfasit artışı gibi olumsuzluklara yol açtığından, protein kaynağı olarak kullanılmasının uygun olamayacağı kanısına varılmıştır. 

Kaynakça

 • BuUler L (1989):E/fects of condensed tannins on animal
 • Castanon JI, Perez-Lanzac J (1990):Sub ıilulion offixed amou/ılsof soyabean meal for fieldbea ıs (Vicia faba), sweel lupins (Lupinusalbus), cullpeas rPisium sativum) and velchs (Vicia saıiva) in diels for high performance la- ying leghom hens.Brit Poultry Sci, 31, 173-180.
 • Coles MI (1977):Velerinary Clinical Paıhology.4thed. Sa- unders, Philadelphia.
 • Çelen MF, Testik A (1995):Işık ve ekiprıan renginin hin- dilerin performanSlıla olan etkileriÜ.:rine bir araştırma.
 • YUTA V Uluslararası Tavukçuluk F
 • Fakültesi Dergisi. 19:1-2, 175-i80. IL. Demir E, Karaalp M, Özcan MA (1998):işlenmemiş ve oloklavlanmış otekni Bilim Kongresi. 463-472. 22-25 EylüL.Bursa. eıkileri.II. Ulusal Zo
 • D'mello JPF, Acamovic T, WaIker AB (1985):Nulrilive values of Jack beans (Canavalia ensiformis)for young chicks.Tropical Agriculture (Trinidad), 62, 145-i50.
 • Ergün A, Çolpanİ,Kutsal O, Yalçın S (1986):Eılik piliç karma yemlerinde fiğ proteininden
 • Doğa Tr Vet Hay Derg, 10, 144- ola- naklarının araşllrtlmas/. Ersoy E, Bayşu N (1981):Praıik Biyokimya.Ankara Üni- versitesi Basımevi, Ankara. iS. Galip N (1999):Hindilerde sıııırlt beslemenin bazı kan pa- rametreleri versitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 18:1-2, 149-158.
 • Konuk T (198i): Pratik Fizyoloji. İkinci baskı. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. Mitjavila S, Lacombe C, Carrera, G, Derache R (1977)
 • Myer RO, Foreseth JA, Coon CN (1982):Prolein uti- lizalion and toxic effects of raw beans for young pigs. J Anim Sci, 55,1087-1097.
 • Ologhobo AD (1991):The nulritive value. ofbambara nut pigeon pea and beansfor , 323-335. poullry.Arch Anim Nutr, Berlin
 • Ologhobo AD, Apata DF, Oyejda A (1993):Ulilizalion of raw jackbean
 • Özcan MA, Demir E (2000):Enzim katkı ı çiğ ve oıok- lavlanmış fiğ (Vicia pannonim cranlz)'in eılik piliçlerdeki eıkileri.TKB Tav Araş Derg, 2, 36-40.
 • Resler O (1962):Isolaıion and idenli./icalion from common velch of ıhe neuro toxin B-cyano-l-alanine, a possible fac- lar in neurolaıhyrism. JBiol Chem, 237, 733-755.
 • Mehmet Avcı - Mehmet Iriadam - Mustafa Zerin Rubio LA, Brenes A, Castano M (1990): The utilization oL raw and autoclaved nıinor) and faba be an fractions beans(Vicia faba in diets for growing broiler chickens. Brit J Nutr, 63,419-430.
 • StrongFM (1956): Lathyrisnı and odorisnı. Nutr Rev, 14, 67. Sümbüloğlu K,Sümbüloğ u V (19,98): Biyoistatistik.
 • Baskı. Hatipoğlu Yayıncılık; H, Lettner Würzner F, EderJ(1988): Peas (Pisiunı sa- tivunı L.) andfield chickens. Bodenkultur
 • L.) in diets for broiler , 259-268. Yalçın S, Şehu A, Kaya İ (1998): Bıldırcl/ rası~onlarına katılan adi fiğin (Vicia sativa L.) büyüme ve k~rkas ran- dımam ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi. poğa Tr J Yet Anim Sci, 22, 37-42.
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mehmet Avcı

Mehmet İriadam

Mustafa Zerin

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2003
Yayımlandığı Sayı Yıl 2003Cilt: 50 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Avcı, M., İriadam, M., & Zerin, M. (2003). Hindi rasyonlarına katılan adi fiğin (Vicia sativa L.) performans ile bazı hematolojik ve biyokimyasal parametreler üzerine etkileri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 50(2), 141-146. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002243
AMA Avcı M, İriadam M, Zerin M. Hindi rasyonlarına katılan adi fiğin (Vicia sativa L.) performans ile bazı hematolojik ve biyokimyasal parametreler üzerine etkileri. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2003;50(2):141-146. doi:10.1501/Vetfak_0000002243
Chicago Avcı, Mehmet, Mehmet İriadam, ve Mustafa Zerin. “Hindi rasyonlarına katılan Adi fiğin (Vicia Sativa L.) Performans Ile Bazı Hematolojik Ve Biyokimyasal Parametreler üzerine Etkileri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50, sy. 2 (Haziran 2003): 141-46. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002243.
EndNote Avcı M, İriadam M, Zerin M (01 Haziran 2003) Hindi rasyonlarına katılan adi fiğin (Vicia sativa L.) performans ile bazı hematolojik ve biyokimyasal parametreler üzerine etkileri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50 2 141–146.
IEEE M. Avcı, M. İriadam, ve M. Zerin, “Hindi rasyonlarına katılan adi fiğin (Vicia sativa L.) performans ile bazı hematolojik ve biyokimyasal parametreler üzerine etkileri”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 50, sy. 2, ss. 141–146, 2003, doi: 10.1501/Vetfak_0000002243.
ISNAD Avcı, Mehmet vd. “Hindi rasyonlarına katılan Adi fiğin (Vicia Sativa L.) Performans Ile Bazı Hematolojik Ve Biyokimyasal Parametreler üzerine Etkileri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50/2 (Haziran 2003), 141-146. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002243.
JAMA Avcı M, İriadam M, Zerin M. Hindi rasyonlarına katılan adi fiğin (Vicia sativa L.) performans ile bazı hematolojik ve biyokimyasal parametreler üzerine etkileri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50:141–146.
MLA Avcı, Mehmet vd. “Hindi rasyonlarına katılan Adi fiğin (Vicia Sativa L.) Performans Ile Bazı Hematolojik Ve Biyokimyasal Parametreler üzerine Etkileri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 50, sy. 2, 2003, ss. 141-6, doi:10.1501/Vetfak_0000002243.
Vancouver Avcı M, İriadam M, Zerin M. Hindi rasyonlarına katılan adi fiğin (Vicia sativa L.) performans ile bazı hematolojik ve biyokimyasal parametreler üzerine etkileri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50(2):141-6.