Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

The effects of dietary organic selenium and mycotoxin binder on fattening performance, some rumen parameters and economic assesment of beef caUle

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 2, 147 - 153, 01.06.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002363

Öz

-Bu çalışmada, besi sığırı yemlerine organik selenyum (200 ppm Sel-Plex) ve mikotoksin bağlayıcmm (500 ppm Mycosorb) ayrı ayrı ve kombine şekilde (200 ppm Sel-Plex+500 ppm Mycosorb ve 300 ppm Sel-Plex+500 ppm Mycosorb) katılmasının
besi performansı ve bazı rumen parametreleri üzerine etkisi incelenmiş ve maliyet analizleri yapılmıştır. Denemede 20-22 aylık ortalama 238.5 kg canlı ağırlığmda 54 baş erkek Montafon melezi sığır kullanılmıştır. Deneme sonunda besi performansı bakımmdan
gruplar arasmda önemli farklılıklar olmamıştır. Rumen sıvısı pH değerlerinin kontrole göre i. ve 4. gruplarda yükseldiği (pNH] konsantrasyonunun ise 4. grupta düştüğü (pyüksek olduğu (psığırı konsantre yemlerine organik selenyum (300 ppm Sel-Plex) ve mikotoksİn bağlayıcı (500 ppm Mycosorb) katılması besi performansı değerlerini önemli derecede etkilememiş, ancak ekonomik olabileceği kaııısma varılmıştır.)>)>),

Kaynakça

 • Tarımsal ı. Açıl F (ı977): Ürün Maliyetlerinin He- saplclI1masl llyetlerindeki Gelişmeler. Ürün Ma- Ankara Üniv Ziraat Fak. Yayın No: 665. Şark Matbaası, Ankara. Aksöz İ (1972): Zirai EkonomiyeGiriş. Zirai ışletmecilik
 • Genel Kısmı. Atatlirk Üniv Ziraat Fak. Yayın No: 15. Ata- tlirk Üniv Basıınevi, Erzurum. Aııtech (1999): Mineral lavesindeDoğal Yöntemi Takip. Biotechnology Responds.
 • Al1tech'si999 European, Middle Eastem and African Lecture Tour. Aııtech (200]): Mycosorb. European Dossier. Al1tech (lre- and) Ltd, Dunboyne. Anonim (2001): Alltech's
 • European, Middle Eastern and Ali'iCCln Lecture Tour. http://www.al1tech.com.Erişim tarihi: 7.02.2002
 • AOAC (1984): OJiıcial Method,ı' ofAnalysis. sociationof OfficialAnalytica] th Ed. As
 • CommonWealth Agricultural don. Çolpan Bureacut, Chapter 5, Lon- İ, Tuncer ŞD, ÖnalAG, YıldızG (1995): Li- mozin x Jersey (Fl) melezi tosunlarda zeolilin besi per- formansı Ens Der, 35, 26-43. etkisi. LalahanHay Arş
 • Dayen M (I 982): Untersuehwıgen l.ıtEinjZı f3faktoren auf die Pre;f3schnitzelaı(/:nahme in der Bullenmast. Diss. Emmanuel Hannover, B, Lawhor MJ, Mc Aleesc DM (1969): The rumen bufferingsystemof sheep fed pelleıed concentrate rations. Br J Nutr, 23, 805--8 11. roughage- Johansson E, Jacobsson S-O, Luthman J,Lindh U (1990): The biological erithrocytes seleniumyeast. J Yet Med, A 37, 463-470. Kaufmann W, Hagemeister
 • H (1969): Das Pulfersystem in den Vonnagen Futtermittelkd,25,157-168. Z Tierphysiol Tierernahrg
 • Nicholson WG, McQueen RE, Bush RS (1991): Response of growing bowıd or inorganic sources olselenium Can J Anim Sci,71,803-81 I. with organically or yeası cultures. Orion (1990): Ammonia electrode illStruction manuaL.
 • Orion ResearchIncorporated The Schafft Center, Boston. H(1980): Products Group. Scholz Untersuchwıgen eines subklinischen MagnesiUllııiulııgels aufNiihrst(Jffversorgwıg und -ver:fügbarkeit beim Wiederkiiuer. Hannover Tier~ırztl Hochsch. HabiL. -Schr. über Auswirkwıgen SümbüIoğlu K, SümbüIoğlu V (1994): Biyoistatistik.
 • Baskı. Özdemir Yayıncılık, Ankara. TuncerŞD, Önal AG, Yıldız G, Çolpan İ (]996): Besi sı- ğm rasyonlarına formansıve bazı rumen metabolitlerine Yet Fak Derg, 43,37-44. Standartları besi per- etkisi. Ankara Üniv Türk Enstitüsü (1991): Hayvan Yem leri- Meıot). Metabolik
 • TSE No: 9610. Aralık 1991, Ankara. M, Pavlovski Vlahovic rinkov on broiler perfonnance.
 • Yıldız G (200 i): Koyunlarda B, Lukic M, Ma- Yogoslav Poultry Sci, 3, 3-4. bazı rumen metabolitleri ve protowonları Üniv Yet Fak Derg, 48,156-158. etkisi.

Besi sığırı rasyonlarına katılan organik selenyum ve mikotoksin bağlayıcının besi performansı ile bazı rumen parametreleri üzerine etkisi ve ekonomik yönden değerlendirilmesi

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 2, 147 - 153, 01.06.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002363

Öz

-Bu çalışmada, besi sığırı yemlerine organik selenyum (200 ppm Sel-Plex) ve mikotoksin bağlayıcmm (500 ppm Mycosorb) ayrı ayrı ve kombine şekilde (200 ppm Sel-Plex+500 ppm Mycosorb ve 300 ppm Sel-Plex+500 ppm Mycosorb) katılmasının
besi performansı ve bazı rumen parametreleri üzerine etkisi incelenmiş ve maliyet analizleri yapılmıştır. Denemede 20-22 aylık ortalama 238.5 kg canlı ağırlığmda 54 baş erkek Montafon melezi sığır kullanılmıştır. Deneme sonunda besi performansı bakımmdan
gruplar arasmda önemli farklılıklar olmamıştır. Rumen sıvısı pH değerlerinin kontrole göre i. ve 4. gruplarda yükseldiği (pNH] konsantrasyonunun ise 4. grupta düştüğü (pyüksek olduğu (psığırı konsantre yemlerine organik selenyum (300 ppm Sel-Plex) ve mikotoksİn bağlayıcı (500 ppm Mycosorb) katılması besi performansı değerlerini önemli derecede etkilememiş, ancak ekonomik olabileceği kaııısma varılmıştır.)>)>),

Kaynakça

 • Tarımsal ı. Açıl F (ı977): Ürün Maliyetlerinin He- saplclI1masl llyetlerindeki Gelişmeler. Ürün Ma- Ankara Üniv Ziraat Fak. Yayın No: 665. Şark Matbaası, Ankara. Aksöz İ (1972): Zirai EkonomiyeGiriş. Zirai ışletmecilik
 • Genel Kısmı. Atatlirk Üniv Ziraat Fak. Yayın No: 15. Ata- tlirk Üniv Basıınevi, Erzurum. Aııtech (1999): Mineral lavesindeDoğal Yöntemi Takip. Biotechnology Responds.
 • Al1tech'si999 European, Middle Eastem and African Lecture Tour. Aııtech (200]): Mycosorb. European Dossier. Al1tech (lre- and) Ltd, Dunboyne. Anonim (2001): Alltech's
 • European, Middle Eastern and Ali'iCCln Lecture Tour. http://www.al1tech.com.Erişim tarihi: 7.02.2002
 • AOAC (1984): OJiıcial Method,ı' ofAnalysis. sociationof OfficialAnalytica] th Ed. As
 • CommonWealth Agricultural don. Çolpan Bureacut, Chapter 5, Lon- İ, Tuncer ŞD, ÖnalAG, YıldızG (1995): Li- mozin x Jersey (Fl) melezi tosunlarda zeolilin besi per- formansı Ens Der, 35, 26-43. etkisi. LalahanHay Arş
 • Dayen M (I 982): Untersuehwıgen l.ıtEinjZı f3faktoren auf die Pre;f3schnitzelaı(/:nahme in der Bullenmast. Diss. Emmanuel Hannover, B, Lawhor MJ, Mc Aleesc DM (1969): The rumen bufferingsystemof sheep fed pelleıed concentrate rations. Br J Nutr, 23, 805--8 11. roughage- Johansson E, Jacobsson S-O, Luthman J,Lindh U (1990): The biological erithrocytes seleniumyeast. J Yet Med, A 37, 463-470. Kaufmann W, Hagemeister
 • H (1969): Das Pulfersystem in den Vonnagen Futtermittelkd,25,157-168. Z Tierphysiol Tierernahrg
 • Nicholson WG, McQueen RE, Bush RS (1991): Response of growing bowıd or inorganic sources olselenium Can J Anim Sci,71,803-81 I. with organically or yeası cultures. Orion (1990): Ammonia electrode illStruction manuaL.
 • Orion ResearchIncorporated The Schafft Center, Boston. H(1980): Products Group. Scholz Untersuchwıgen eines subklinischen MagnesiUllııiulııgels aufNiihrst(Jffversorgwıg und -ver:fügbarkeit beim Wiederkiiuer. Hannover Tier~ırztl Hochsch. HabiL. -Schr. über Auswirkwıgen SümbüIoğlu K, SümbüIoğlu V (1994): Biyoistatistik.
 • Baskı. Özdemir Yayıncılık, Ankara. TuncerŞD, Önal AG, Yıldız G, Çolpan İ (]996): Besi sı- ğm rasyonlarına formansıve bazı rumen metabolitlerine Yet Fak Derg, 43,37-44. Standartları besi per- etkisi. Ankara Üniv Türk Enstitüsü (1991): Hayvan Yem leri- Meıot). Metabolik
 • TSE No: 9610. Aralık 1991, Ankara. M, Pavlovski Vlahovic rinkov on broiler perfonnance.
 • Yıldız G (200 i): Koyunlarda B, Lukic M, Ma- Yogoslav Poultry Sci, 3, 3-4. bazı rumen metabolitleri ve protowonları Üniv Yet Fak Derg, 48,156-158. etkisi.
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gültekin Yıldız

Kemal Küçükersan

Şakir Doğan Tuncer

Tarkan Şahin

Yavuz Cevger

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2003
Yayımlandığı Sayı Yıl 2003Cilt: 50 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yıldız, G., Küçükersan, K., Tuncer, Ş. D., Şahin, T., vd. (2003). Besi sığırı rasyonlarına katılan organik selenyum ve mikotoksin bağlayıcının besi performansı ile bazı rumen parametreleri üzerine etkisi ve ekonomik yönden değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 50(2), 147-153. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002363
AMA Yıldız G, Küçükersan K, Tuncer ŞD, Şahin T, Cevger Y. Besi sığırı rasyonlarına katılan organik selenyum ve mikotoksin bağlayıcının besi performansı ile bazı rumen parametreleri üzerine etkisi ve ekonomik yönden değerlendirilmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2003;50(2):147-153. doi:10.1501/Vetfak_0000002363
Chicago Yıldız, Gültekin, Kemal Küçükersan, Şakir Doğan Tuncer, Tarkan Şahin, ve Yavuz Cevger. “Besi sığırı rasyonlarına katılan Organik Selenyum Ve Mikotoksin bağlayıcının Besi Performansı Ile Bazı Rumen Parametreleri üzerine Etkisi Ve Ekonomik yönden değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50, sy. 2 (Haziran 2003): 147-53. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002363.
EndNote Yıldız G, Küçükersan K, Tuncer ŞD, Şahin T, Cevger Y (01 Haziran 2003) Besi sığırı rasyonlarına katılan organik selenyum ve mikotoksin bağlayıcının besi performansı ile bazı rumen parametreleri üzerine etkisi ve ekonomik yönden değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50 2 147–153.
IEEE G. Yıldız, K. Küçükersan, Ş. D. Tuncer, T. Şahin, ve Y. Cevger, “Besi sığırı rasyonlarına katılan organik selenyum ve mikotoksin bağlayıcının besi performansı ile bazı rumen parametreleri üzerine etkisi ve ekonomik yönden değerlendirilmesi”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 50, sy. 2, ss. 147–153, 2003, doi: 10.1501/Vetfak_0000002363.
ISNAD Yıldız, Gültekin vd. “Besi sığırı rasyonlarına katılan Organik Selenyum Ve Mikotoksin bağlayıcının Besi Performansı Ile Bazı Rumen Parametreleri üzerine Etkisi Ve Ekonomik yönden değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50/2 (Haziran 2003), 147-153. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002363.
JAMA Yıldız G, Küçükersan K, Tuncer ŞD, Şahin T, Cevger Y. Besi sığırı rasyonlarına katılan organik selenyum ve mikotoksin bağlayıcının besi performansı ile bazı rumen parametreleri üzerine etkisi ve ekonomik yönden değerlendirilmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50:147–153.
MLA Yıldız, Gültekin vd. “Besi sığırı rasyonlarına katılan Organik Selenyum Ve Mikotoksin bağlayıcının Besi Performansı Ile Bazı Rumen Parametreleri üzerine Etkisi Ve Ekonomik yönden değerlendirilmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 50, sy. 2, 2003, ss. 147-53, doi:10.1501/Vetfak_0000002363.
Vancouver Yıldız G, Küçükersan K, Tuncer ŞD, Şahin T, Cevger Y. Besi sığırı rasyonlarına katılan organik selenyum ve mikotoksin bağlayıcının besi performansı ile bazı rumen parametreleri üzerine etkisi ve ekonomik yönden değerlendirilmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50(2):147-53.