Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

The effeet of udder and milking hygiene on systemic immunization approaehes in dairy herds

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 1, 25 - 31, 01.03.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002226

Öz

The aim of the study was to investigate the defence activity of systemic immunization against clinical and subclinical mastitis by due to udder and milking hygiene conditions in dairy herds managements. The study was carried out on a tot,ıl of 80 cows which arc selccted randomly from Ankara University Faculty of Agriculture Farm (AUZF) and from the family type herds (1 A cows) in Ankara region. Milking-machine was used in the first management, udder disinfection beforc milking. teat dipping aftcr milking and dry cow infusions to udder lobes was applied. However, in the second managements haııd milking was ımıde anel the proteetive proceelures that are mentioneel above were not taken. Inactive mastitis vaccine Mastivac@ (S.aga!acıiae. S.dysga!actiae, S.uberis, S.aureus, E.coli, A.pyogenes) was used for systemic immunization. Mastivae@ vaecines were injected su bcutaneously to cows from neck region andsaline solution was injecteel to 20 control cows in each group, by the same procedure. The injections were repeated 15 days af ter the first application. The effectiveness of the vaccine on clinical and subclinical mastilis was evaluated during 12 months after imımıııization. California mastitis test (CMT) and somatic cell count (SCC) were ımıde from the individual milk samples eollected monthly. The bacteries were evaluated from milk samples that have SCC>500.()()O cell/ml and from the cows having clinical mastitis. AIso. randomize clinical mastitis cases were evaluated. There was a statisticaly insignificant e1ccrease at SCC of the vaccine group when compared to control group in AUZF management (p>0.05). Howevcr. there was a statisticaly significant decrease in the SCC of the vaccine group in the family type management when compared to control group. After 2 months of vaccination CMT results in AUZF management show insignificant differences for control group while eMT rcsults of family type managements show s significant decrease. In the first two months, all clinical mastitis cases occured in vaccine group in AUZF management; and no clinical cases were seen in the other months. On the other hand 13 cases seen in the control group distributed to the other months. Likewise, all cases were seen in the in the first two months in the vaccine group of ['amily type ımınagements, Clinical mastitis were distributed to the other months in control groups. Beforethe vaccination the most isolated nıicroorganism was Saureus with 59.1 % in AUZF farm and 70.6% in family type herd. Af ter vaccination the strain werc dccreased to 26.4 and 42.7, respectively. There were not significant differences in the presence S.agalactiae af ter vaccination when comparcd to pre-vaccination. During the first two months af ter immunization, E.coli was idenlified in the clinical cases, but after this pcriod the strain were not seen. According to the idcntification results aftcr vaccination, sufficient immunization can not be obtained against Suberi" and S.pyogenes which are involved in the vaccine. In conclıısion, the vaccine was effective in both manageıııents of all vaccinated cows when the scverity and the guantity of chnic mastitis cases were taken into consideration and in the family type ıııanageıııents when it was evaluatcd with their SCe.

Kaynakça

 • HN, ı. Allore (1998)
 • 'matie eell coUlıt be ow 500.000 per mililiıer Oltenac(ı ıo tower m k ım:ık so- ot sımıegies Dair~ Sei, SI, 694-7()2. i Andrews RJ, KitchenBJ, Kwce WS, Duncalfe Fci983): Relationship and the masıitis iııteelion slalus of ıhe ucLder. Aust Teeh,6,71-74. Aydın N, Cambazoğlu masıiıisLerine karşı aşı hazırlanması Etlik Yet Mikrobio] Derg, 6,69-88. Barkema ML, Benedictus ıiees associated wiıh Low, medium aııd hiKh sOJ)wıie e{,ll eo- unlS in bulk milk. 1 Dairy Sei, Sl. 1917-i927.
 • Brock JH, Steel ED, Reiter mmuseular ıibody Leve s and resisıanceloinımmammm)' Sıaphylococcus ClarkP, Van Raekel DE (1994): heriehia coLi baeterin jiJr ıhe conlro oj' co Lijimn masıilis in dair)' cows. Agri-Praetiee Med, IS,ı9-25.
 • ColdwitzlG, WatsonDL(ı985): The immıllllJ oph}'sio o- gical basis for vaccinaıing ruminanl aKainsl maslili,J Aust Yet 1,62,145-151. Edmondson i PW (1998): lnjluence ofsampLe co eetion on buLk ıank somatic ceLLcOUlıl.Yet Ree, 1,0, 555. Erganiş filokokal masıiıisLerin konıroLu için oıojen SıaphyLocqus au- reus aşı. çalışmaLan .. llL. Ulusal Yeteriner
 • Kongresı, 23-25 Eylul, Bursa. s: 4i-42. Fırat G, Uysal Y (1988): SlafiLokokkal orijinLi maslillisLere karşı bir aşı hazırlanması. (1998)
 • SC(ı985): Imm/me mechanismsoj'lhe bovine udder. JAVMA, 187,41-45. Nickerson SC, PankeyJW, WattsJL (1985): EnhCll7ce- menl oj'lhe cel/u ar immune respm7se of ıhe bovine udder by occl cınd syslemic immunizaıion masıiıis. Agri-PracticeMed, 6, 34-38. againsl Slaphy ococca Nordhaııg ML, NesseLL, Iria an experimenıa vaccine (1994): Slaphy ococus ponse. J Dairy Sci. 77,i276-ı284. againsı aureus masıilisin call e. 2. Anlibodyres- Opdebeeek ll', Noreross
 • NL (1982): Anıibodyresponse in aclm secrelim7s oj' cows alier immımizalion wiıh va. rious concenlmlions mııigens. Am. J Vet Res, 43,1770-]775. ll', Norcross cınd slreplococca Opdebeeek
 • NL (1985): Anıibodies in bovine serım? and aClea secreıions Slaphy ococcus Sehalm OW, Carrol lo cClpsu ar antigens of aureus.Am J Vet Res, 46,1561-1564. EJ, Jain NC (1971): Bovine Mas- ıizis. Lea-Febigcr Co, Philadclphia. Smith KL, Hogan.lS
 • (I996): Fulure pmspeclsji)r masıilis conlroL. World Association for Buiatrics XiX Congress, 2- i2 July, Edinburgh, pp: 263-268. Smith LK (1983): Masıiıis contro : A discussifJll . .1 Dairy Sci, 66, 1790-1794. Sümbüloğlıı K, Sümbüloğlıı V (2000): Biyoisıaıisıik. Ha- tiboğlu Yayınevi, Ankara.
 • Watson DL, Meeoll ML, Davies HI (1996): Field Iricı ot a slophy ococca subclinica 447-450. assesmenls. AlIsl Vet.I, Yaneey RJ(1993): Recenladvwıces in boI'ine vaccine lechno ogy. J Dairy Sci, 76, 24ı8-2436. Yoshida K, lehiman Y, Narikawa S, Evans WB (1984): Slaphy ococcal
 • Iwo herds in Georgicı. J Dairy Sci. ?7, 620-627. Geliş ıarihi: 12.3.20.0.2/Kabul ıarihi: 30.4.20.0.2

Sütçü inek işletmelerinde mastitislere karşı sistemik immunizasyon uygulamalarında meme ve sağım hijyeninin etkisi

Yıl 2003, Cilt: 50 Sayı: 1, 25 - 31, 01.03.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002226

Öz

Bu çalışmada, sütçü inek işletmelerinde meme ve sağım hijyeni koşullarına bağlı olarak, sistemik immunizasyon ile mastitislere karşı korunma etkinliği araştırıldı. Çalışma, makinayla sağılan, sağım öncesinde meme dezenfeksiyonu, sonrasıııda teat dipping ve kuruya çıkan meme bölümlerine antibiyotik infüzyonu uygulanan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi (AÜZF) işletmesi ile, elle sağılarak diğer önlemler alını;'ayan (aile tipi) işletmelerden seçilen, toplam 80 baş inek üzerinde yürütüldü. Sistemik imımınizasyon amacıyla, Mastivac@ adlı (Sagalactiae, Sdysgalactiae, S.uberis, S.pyogenes, Saureus. E. co li, A.pyogenes) inaktif mastitis aşısı kullaı~ıldı. Her iki tip işletmeden 20 ineğe aşı uygulanırken, 20 ineğe de plasebo enjekte edildi. Birinci uygulaniadan 15 gün sonra cnjeksiyonlar tekrar edildi. Uygulanan aşının inastitisler yönünden etkinliğini araştırmak üzere, immunizasyon öncesindc ve sonrasında, 12 ay süre ile, her ay toplanan süt örneklerinde, sıralı olarak, Kaliforniya mastitis te'sti (CMT) ve soımltik hlicrc sayımı (SHS) ile mikrobiyolojik yoklamalar yapıldı. Bunların yamsıra klinik mastitisler değerlendirildi. AÜZF işlctmcsinde aşılama grııbunun SHS'lerinde kontrol grubuna kıyasla istatistik yönden önemsiz, buna karşılık diğer tip yetiştirmclerde önemli düşmeler görlildü. Klinik mastitisler yönünden, AÜZF vc aile tipi işletmelerde, sırasıyla aşılama gruplarında 4'er, kontrol gruplarında ise 13 ve 6 olgu belirlendi. Aşılama öncesinde S.aureus, AÜZF işletmesinde %59.1 ve aile tipi işletmelerde %70.6 ile en fazla izole edilen mikroorganizma oldu. Aşının uygulanmasmdan sonra bu etkenin rastlantısı sırasıyla %26.4 ve %42.7 oranlarına azalma gösterdi. Aşılama sonrasında Saga!actiae ve Sdysgalacıiae rastlantılarıııda, öncesine kıyasla önemli bir değişiklik görülmedi. Sonuç olarak. klinik mastitis olgularının şiddeti ve niceliği göz önünde tutulduğunda tüm aşılanan ineklerde; SHS'leri ile birlikte değerlendirildiğinde ise aile tipi işlelIlıelcrdc aşının daha etkili olduğu belirlendi.

Kaynakça

 • HN, ı. Allore (1998)
 • 'matie eell coUlıt be ow 500.000 per mililiıer Oltenac(ı ıo tower m k ım:ık so- ot sımıegies Dair~ Sei, SI, 694-7()2. i Andrews RJ, KitchenBJ, Kwce WS, Duncalfe Fci983): Relationship and the masıitis iııteelion slalus of ıhe ucLder. Aust Teeh,6,71-74. Aydın N, Cambazoğlu masıiıisLerine karşı aşı hazırlanması Etlik Yet Mikrobio] Derg, 6,69-88. Barkema ML, Benedictus ıiees associated wiıh Low, medium aııd hiKh sOJ)wıie e{,ll eo- unlS in bulk milk. 1 Dairy Sei, Sl. 1917-i927.
 • Brock JH, Steel ED, Reiter mmuseular ıibody Leve s and resisıanceloinımmammm)' Sıaphylococcus ClarkP, Van Raekel DE (1994): heriehia coLi baeterin jiJr ıhe conlro oj' co Lijimn masıilis in dair)' cows. Agri-Praetiee Med, IS,ı9-25.
 • ColdwitzlG, WatsonDL(ı985): The immıllllJ oph}'sio o- gical basis for vaccinaıing ruminanl aKainsl maslili,J Aust Yet 1,62,145-151. Edmondson i PW (1998): lnjluence ofsampLe co eetion on buLk ıank somatic ceLLcOUlıl.Yet Ree, 1,0, 555. Erganiş filokokal masıiıisLerin konıroLu için oıojen SıaphyLocqus au- reus aşı. çalışmaLan .. llL. Ulusal Yeteriner
 • Kongresı, 23-25 Eylul, Bursa. s: 4i-42. Fırat G, Uysal Y (1988): SlafiLokokkal orijinLi maslillisLere karşı bir aşı hazırlanması. (1998)
 • SC(ı985): Imm/me mechanismsoj'lhe bovine udder. JAVMA, 187,41-45. Nickerson SC, PankeyJW, WattsJL (1985): EnhCll7ce- menl oj'lhe cel/u ar immune respm7se of ıhe bovine udder by occl cınd syslemic immunizaıion masıiıis. Agri-PracticeMed, 6, 34-38. againsl Slaphy ococca Nordhaııg ML, NesseLL, Iria an experimenıa vaccine (1994): Slaphy ococus ponse. J Dairy Sci. 77,i276-ı284. againsı aureus masıilisin call e. 2. Anlibodyres- Opdebeeek ll', Noreross
 • NL (1982): Anıibodyresponse in aclm secrelim7s oj' cows alier immımizalion wiıh va. rious concenlmlions mııigens. Am. J Vet Res, 43,1770-]775. ll', Norcross cınd slreplococca Opdebeeek
 • NL (1985): Anıibodies in bovine serım? and aClea secreıions Slaphy ococcus Sehalm OW, Carrol lo cClpsu ar antigens of aureus.Am J Vet Res, 46,1561-1564. EJ, Jain NC (1971): Bovine Mas- ıizis. Lea-Febigcr Co, Philadclphia. Smith KL, Hogan.lS
 • (I996): Fulure pmspeclsji)r masıilis conlroL. World Association for Buiatrics XiX Congress, 2- i2 July, Edinburgh, pp: 263-268. Smith LK (1983): Masıiıis contro : A discussifJll . .1 Dairy Sci, 66, 1790-1794. Sümbüloğlıı K, Sümbüloğlıı V (2000): Biyoisıaıisıik. Ha- tiboğlu Yayınevi, Ankara.
 • Watson DL, Meeoll ML, Davies HI (1996): Field Iricı ot a slophy ococca subclinica 447-450. assesmenls. AlIsl Vet.I, Yaneey RJ(1993): Recenladvwıces in boI'ine vaccine lechno ogy. J Dairy Sci, 76, 24ı8-2436. Yoshida K, lehiman Y, Narikawa S, Evans WB (1984): Slaphy ococcal
 • Iwo herds in Georgicı. J Dairy Sci. ?7, 620-627. Geliş ıarihi: 12.3.20.0.2/Kabul ıarihi: 30.4.20.0.2
Toplam 11 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şebnem Küçük

Erol Alaçam

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2003
Yayımlandığı Sayı Yıl 2003Cilt: 50 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Küçük, Ş., & Alaçam, E. (2003). Sütçü inek işletmelerinde mastitislere karşı sistemik immunizasyon uygulamalarında meme ve sağım hijyeninin etkisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 50(1), 25-31. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002226
AMA Küçük Ş, Alaçam E. Sütçü inek işletmelerinde mastitislere karşı sistemik immunizasyon uygulamalarında meme ve sağım hijyeninin etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. Mart 2003;50(1):25-31. doi:10.1501/Vetfak_0000002226
Chicago Küçük, Şebnem, ve Erol Alaçam. “Sütçü Inek işletmelerinde Mastitislere karşı Sistemik Immunizasyon uygulamalarında Meme Ve sağım Hijyeninin Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50, sy. 1 (Mart 2003): 25-31. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002226.
EndNote Küçük Ş, Alaçam E (01 Mart 2003) Sütçü inek işletmelerinde mastitislere karşı sistemik immunizasyon uygulamalarında meme ve sağım hijyeninin etkisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50 1 25–31.
IEEE Ş. Küçük ve E. Alaçam, “Sütçü inek işletmelerinde mastitislere karşı sistemik immunizasyon uygulamalarında meme ve sağım hijyeninin etkisi”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 50, sy. 1, ss. 25–31, 2003, doi: 10.1501/Vetfak_0000002226.
ISNAD Küçük, Şebnem - Alaçam, Erol. “Sütçü Inek işletmelerinde Mastitislere karşı Sistemik Immunizasyon uygulamalarında Meme Ve sağım Hijyeninin Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50/1 (Mart 2003), 25-31. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002226.
JAMA Küçük Ş, Alaçam E. Sütçü inek işletmelerinde mastitislere karşı sistemik immunizasyon uygulamalarında meme ve sağım hijyeninin etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50:25–31.
MLA Küçük, Şebnem ve Erol Alaçam. “Sütçü Inek işletmelerinde Mastitislere karşı Sistemik Immunizasyon uygulamalarında Meme Ve sağım Hijyeninin Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 50, sy. 1, 2003, ss. 25-31, doi:10.1501/Vetfak_0000002226.
Vancouver Küçük Ş, Alaçam E. Sütçü inek işletmelerinde mastitislere karşı sistemik immunizasyon uygulamalarında meme ve sağım hijyeninin etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50(1):25-31.