Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Kızıl şahinde (Buteo rufiııus) neurocranium kemikleri

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 3, 153 - 157, 01.09.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001677

Öz

Kınl şahıııde neuroCJ"aIıİum'u oluşltıran kemiklerın anatomik özellıklerini belirlemek ve di~er araşıırmacıLır;1 k;ıvıuk
s;ığLımak amacıyla hu çalışıııa yarıldı. Çalışmada iki erkek. liç dışi olmak lizere torlam heş ergin kızıl şahıne ail kcnııklcr
değerlendirildi. Araşlırma sonucunda kızıl şahinde os İıııerrarictale'nin hulunmadığı. foramen ımıgnum'ıın hOrlııılılal ııl;ırak
kaf;ılasıııııı basal'ınde şekılleııdiği. iki folltanella'llın yer aldığı ve os frontale'nin os parietale'den daha hıiyıık nldngu ıcsplt
edılnllşıir. Ayrıca. orbita'nın list kenarında bulunan rroeessus supraorhitalis'in erkeklerde d),şilerden y;lkLIŞık IIÇ bı daha Ill.lIn
şekıllendiğİ ve hu durıımun kafiııası ilzerinde erkekler ıle dışilcr arasındaki en belirgin fark olarak göıe l;arptl~1 saptandı.

Bones ofthe neurocranium in red fakon(Bu/eo rufiııus)

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 3, 153 - 157, 01.09.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001677

Öz

The aim of ıhıs research was to observc an;ıtomıcal features of the neıırocranial hıınes ın red f;ıic{)n and lo pr,ıvıdc
a good hackground for furıher studıes related LO this topic. Bones of the total of fi"e adulıs (:! male. 3 fcıııale) were lIi\e.sllgated ın
the sıııcly. The results hitve showed in red falcon that the interparıetal hone is ahsenl. that foramen magııum ıs preseııı horımlılall) ıın
the hase of the skull. and that there are two fontanella.s and the frontal bone is larger than the parıctal hone. In rL,eiLıicon lıııııT1J\Tr.
the sııpraorbıtal process on ıhe dor.sal ed ge of the orhita in the male sre{;ies has been determineei to he three tımes largn Ih'L11ilLil ın
the fcmale. which. ın faet is the most rrominent differeııee between the male and female bıreis.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

İsmail Önder Orhan

Özcan Özgel

Murat Kabak

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2002
Yayımlandığı Sayı Yıl 2002Cilt: 49 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Orhan, İ. Ö., Özgel, Ö., & Kabak, M. (2002). Bones ofthe neurocranium in red fakon(Bu/eo rufiııus). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 49(3), 153-157. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001677
AMA Orhan İÖ, Özgel Ö, Kabak M. Bones ofthe neurocranium in red fakon(Bu/eo rufiııus). Ankara Univ Vet Fak Derg. Eylül 2002;49(3):153-157. doi:10.1501/Vetfak_0000001677
Chicago Orhan, İsmail Önder, Özcan Özgel, ve Murat Kabak. “Bones Ofthe Neurocranium in Red fakon(Bu/Eo rufiııus)”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49, sy. 3 (Eylül 2002): 153-57. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001677.
EndNote Orhan İÖ, Özgel Ö, Kabak M (01 Eylül 2002) Bones ofthe neurocranium in red fakon(Bu/eo rufiııus). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 3 153–157.
IEEE İ. Ö. Orhan, Ö. Özgel, ve M. Kabak, “Bones ofthe neurocranium in red fakon(Bu/eo rufiııus)”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 49, sy. 3, ss. 153–157, 2002, doi: 10.1501/Vetfak_0000001677.
ISNAD Orhan, İsmail Önder vd. “Bones Ofthe Neurocranium in Red fakon(Bu/Eo rufiııus)”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49/3 (Eylül 2002), 153-157. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001677.
JAMA Orhan İÖ, Özgel Ö, Kabak M. Bones ofthe neurocranium in red fakon(Bu/eo rufiııus). Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49:153–157.
MLA Orhan, İsmail Önder vd. “Bones Ofthe Neurocranium in Red fakon(Bu/Eo rufiııus)”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 49, sy. 3, 2002, ss. 153-7, doi:10.1501/Vetfak_0000001677.
Vancouver Orhan İÖ, Özgel Ö, Kabak M. Bones ofthe neurocranium in red fakon(Bu/eo rufiııus). Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49(3):153-7.