Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Koyunlarda alyuvar ve akyuvar kan tablosu üzerine gebeliğin ikinci ayından başlayarak puerperiumun 45. gününe kadar devam eden araştırmalar

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 3, 183 - 190, 01.09.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001682

Öz

Bıı ç.tlışıııada ıki ılc yedi yaşJ.ırındaki s,ığlıklı 36 Alınan Merinos ve siyah haş ırkinın koyıınldrınci" gebelık. doğum ve
doğıım SOllı."sl dönemde "IY"\"II' ve "kyııvar k"n tablosıında ortaya çıkan değişiklikler üzerıne "r,ıştırııı"l<ır geı\ekleşıırılıııışııı
"iOlllletl doğuııı yapan koyunl,ıı'da kan nımıuneleri ve na JuglıJaris'ten aşağıdakı aralıklarda oldu: Gehelığın ıkıncı ayınıLııı ılıb"rcn
Iı"i'ı<.ılıkar,dıklarLı doğuma kadar. doğum esnasında. doğumdan sonra ilk 24 saaı içinde her dlıı saatte hir. rOSl p"nuııı (ı. gııne ""d,ıı
gllnlLik. post pdrıuııı 14. gline kadar ıki günde bir. post partum diğer alııııldr 20. 25.30.35.40 ve 45 gLinlerde. AnıştınndHln başın,Lııı
gebeliğın 14. haftasın,ı kadar alyuvarların, hemoglobinin ve heınatokritin ortalama değerleri ylizde 2 ilc 4 ordnındd yııkseldilcı
Ancak. dalıd sonı''' her liç değerde geheliğin ilerlemesiyle birlikte kuzulamadan önceki son haftaya kadar siireklı bir ıHişliş Ltlyııvdrldl
'i;.i 6. Iıemoglobın % 12 ve hematokrit % 13) gösterdiler. Doğum sırasında alyııvarların sayısı 'Iro.5. heıııoglobin ıııikt"n %5.6 ve
hcııı~ıloknı '(,.0.5 değeri yenıden arttı. Doğuıııdan sonra ilk 24 saat zarfında hu değerler tekrar aniden 0;1) ıle i i "erilediler \ c hu
I.dııı~ın dilımınin sonunda en dlişlik değerlere Iılaştılar. Doğum sonrası hunu takip eden 6 gün içinde bu değerler yenıden hdfıt' bıı
vııkseliş gösterdiler. Kandakı ıoplaııı dkyuvar ıııiktarı gebelik sıra,ında küçlik de~ışiklikler gösterırken. doğuııı esn~"ınd" anıden
yıikseldı ve rosı parıuııı ılk 6 sadl içinde doğum öncesi değer karşısında °/r;35'lik bir artışLı pen rartal en yıiksek (kgere ııLıŞIı. Dalı"
sonr,\, <ıkyuvarl"ıın post partum 4. gline kddar devam eden hir düşüşü oldu, Yaklaşık %29'luk hu gcrilemeyı posı pdrıuııı i() gl1lle
bd"ı ~ılyuv"ılarııı yeniden bir artışı ıakip etti

Koyunlarda alyuvar ve akyuvar kan tablosu üzerine gebeliğin ikinci ayından başlayarak puerperiumun 45. gününe kadar devam eden araştırmalar

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 3, 183 - 190, 01.09.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001682

Öz

 Bıı ç.tlışıııada ıki ılc yedi yaşJ.ırındaki s,ığlıklı 36 Alınan Merinos ve siyah haş ırkinın koyıınldrınci" gebelık. doğum ve
doğıım SOllı."sl dönemde "IY"\"II' ve "kyııvar k"n tablosıında ortaya çıkan değişiklikler üzerıne "r,ıştırııı"l<ır geı\ekleşıırılıııışııı
"iOlllletl doğuııı yapan koyunl,ıı'da kan nımıuneleri ve na JuglıJaris'ten aşağıdakı aralıklarda oldu: Gehelığın ıkıncı ayınıLııı ılıb"rcn
Iı"i'ı<.ılıkar,dıklarLı doğuma kadar. doğum esnasında. doğumdan sonra ilk 24 saaı içinde her dlıı saatte hir. rOSl p"nuııı (ı. gııne ""d,ıı
gllnlLik. post pdrıuııı 14. gline kadar ıki günde bir. post partum diğer alııııldr 20. 25.30.35.40 ve 45 gLinlerde. AnıştınndHln başın,Lııı
gebeliğın 14. haftasın,ı kadar alyuvarların, hemoglobinin ve heınatokritin ortalama değerleri ylizde 2 ilc 4 ordnındd yııkseldilcı
Ancak. dalıd sonı''' her liç değerde geheliğin ilerlemesiyle birlikte kuzulamadan önceki son haftaya kadar siireklı bir ıHişliş Ltlyııvdrldl
'i;.i 6. Iıemoglobın % 12 ve hematokrit % 13) gösterdiler. Doğum sırasında alyııvarların sayısı 'Iro.5. heıııoglobin ıııikt"n %5.6 ve
hcııı~ıloknı '(,.0.5 değeri yenıden arttı. Doğuıııdan sonra ilk 24 saat zarfında hu değerler tekrar aniden 0;1) ıle i i "erilediler \ c hu
I.dııı~ın dilımınin sonunda en dlişlik değerlere Iılaştılar. Doğum sonrası hunu takip eden 6 gün içinde bu değerler yenıden hdfıt' bıı
vııkseliş gösterdiler. Kandakı ıoplaııı dkyuvar ıııiktarı gebelik sıra,ında küçlik de~ışiklikler gösterırken. doğuııı esn~"ınd" anıden
yıikseldı ve rosı parıuııı ılk 6 sadl içinde doğum öncesi değer karşısında °/r;35'lik bir artışLı pen rartal en yıiksek (kgere ııLıŞIı. Dalı"
sonr,\, <ıkyuvarl"ıın post partum 4. gline kddar devam eden hir düşüşü oldu, Yaklaşık %29'luk hu gcrilemeyı posı pdrıuııı i() gl1lle
bd"ı ~ılyuv"ılarııı yeniden bir artışı ıakip etti

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ahmet Ceylan

Hartwig Bostedt

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2002
Yayımlandığı Sayı Yıl 2002Cilt: 49 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Ceylan, A., & Bostedt, H. (2002). Koyunlarda alyuvar ve akyuvar kan tablosu üzerine gebeliğin ikinci ayından başlayarak puerperiumun 45. gününe kadar devam eden araştırmalar. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 49(3), 183-190. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001682
AMA Ceylan A, Bostedt H. Koyunlarda alyuvar ve akyuvar kan tablosu üzerine gebeliğin ikinci ayından başlayarak puerperiumun 45. gününe kadar devam eden araştırmalar. Ankara Univ Vet Fak Derg. Eylül 2002;49(3):183-190. doi:10.1501/Vetfak_0000001682
Chicago Ceylan, Ahmet, ve Hartwig Bostedt. “Koyunlarda Alyuvar Ve Akyuvar Kan Tablosu üzerine gebeliğin Ikinci ayından başlayarak Puerperiumun 45. Gününe Kadar Devam Eden araştırmalar”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49, sy. 3 (Eylül 2002): 183-90. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001682.
EndNote Ceylan A, Bostedt H (01 Eylül 2002) Koyunlarda alyuvar ve akyuvar kan tablosu üzerine gebeliğin ikinci ayından başlayarak puerperiumun 45. gününe kadar devam eden araştırmalar. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 3 183–190.
IEEE A. Ceylan ve H. Bostedt, “Koyunlarda alyuvar ve akyuvar kan tablosu üzerine gebeliğin ikinci ayından başlayarak puerperiumun 45. gününe kadar devam eden araştırmalar”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 49, sy. 3, ss. 183–190, 2002, doi: 10.1501/Vetfak_0000001682.
ISNAD Ceylan, Ahmet - Bostedt, Hartwig. “Koyunlarda Alyuvar Ve Akyuvar Kan Tablosu üzerine gebeliğin Ikinci ayından başlayarak Puerperiumun 45. Gününe Kadar Devam Eden araştırmalar”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49/3 (Eylül 2002), 183-190. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001682.
JAMA Ceylan A, Bostedt H. Koyunlarda alyuvar ve akyuvar kan tablosu üzerine gebeliğin ikinci ayından başlayarak puerperiumun 45. gününe kadar devam eden araştırmalar. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49:183–190.
MLA Ceylan, Ahmet ve Hartwig Bostedt. “Koyunlarda Alyuvar Ve Akyuvar Kan Tablosu üzerine gebeliğin Ikinci ayından başlayarak Puerperiumun 45. Gününe Kadar Devam Eden araştırmalar”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 49, sy. 3, 2002, ss. 183-90, doi:10.1501/Vetfak_0000001682.
Vancouver Ceylan A, Bostedt H. Koyunlarda alyuvar ve akyuvar kan tablosu üzerine gebeliğin ikinci ayından başlayarak puerperiumun 45. gününe kadar devam eden araştırmalar. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49(3):183-90.