Editöre Mektup
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Köpek meme tümörlerinde yaş, ırk, tümör tipi ve yerleşim yeri arasındaki ilişkinin araştırılması

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 3, 203 - 206, 01.09.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001678

Öz

-Bu ara~tırmanın amacı. köpeklerde meme tümörlerinin yerle~im yeri, ırk ve y,I~lara göre dağılımı ve kar~,kteri arasındaki i1hkiyl ara~lirıııaktı. Bu amaçla yaşları S-IS arası deği~en ve değı~ik ırktan toplam 30 köpek materyalolarak kullanıldı. Kopeklerin 15'i terrier (%50). erü poodle (%13.3), 3'ü melez ('i!-I O), 2'si kurt (%6.7), 2'si pinscher (%67).1'1 coeker (%3.3).1'1 Kangal ('103.3), I'i papillon (rır33) ve 1'1 ,etler (%3.3) idi. Otuz köpektc rastlanıl<ın meme [(imöriiniııı 0/rS3.:nl (16130) ıııalı;!n. ''{,467',i (14/30) henign kar<ıkterdeydi. Meme tiimörlerinin %60'1 (IS/30) inguinal, %33.3'ü (1()f3OJ abdonıınal. SUd',1 (21301 lor<ıbl meme lohund<ı idi. Inguinal. abdominal ve torakal meme lohundaki tümörlerdemaligntümöroranı.ıra.ıyla °k'66.7 (12/ i ~). %30 (3/10). %50 (112) idi. Benign tiimör oram i,e aym meme loblarında sırasıyla %33.3 (6/18). °k70 (7/10), °k50 (1/2) ıdı. Beş.C) yaşlı toplam 16 köpekten ekstirpe edilen meme tiimörünün %43.S'i (7/16) malign, % 56.2'si (9/16) henıgn kar~ıkterliydi ve hıı yaş grubu küpek lerde ınguinal. ahdomİnal ve torakal meme lohlarında rastlanan tümör oranları ise sırasıyla %62.5 (I 0/ 16). % 31.2 (5116) ve %6.2 (1/16) ıdi. Anılan hölgelerdeki malign karakterdeki tümörlerin oram sırasıyla %50 (5/10). %20 (1/5). Oj,- J()(I (i/i) oLııak hıılıındu. Benıgn karakterdekı tümörıCrin oranı inguinal ve ahdominal loblarda sırasıyla cl,50 (5/10). %80 (4/5) olııp. ıoı'~ıkal h()I;!cdc hcıııgn karekterde tiimore rastlanmadı. Dokıız ya~ ve üzerindeki köpeklerde ise %64.3 (9/1.:1) oranında ıııalıgn. %3S.7 (S/ ı,,) beııı;!n lllllHırc rasılandı. Ingıııııal ve abdominal meme lohlarındaki ımılıgn karakterdeki tümörıCrin yüzdesı ,ıra,ıy'" °i~7.5 (7tHı ve 'Yr,,(ı (2/5) ıdı. Torakal meme lobIarında malign tiimöre ra,tlanmadı. Bu grup köpeklerde inguinal. abdomınal ve IOI'<ıbl meme lohları ndaki benıgn karakterdeki tümör yiizdesi sırasıyla % i 2.5 (I IS), %60 (3/5) ve Ok i00 (I /i) idi. Sonııç olarak. kopek lerde meme liimörii en fazla kiiçiik ırkıarda. ileri ya~larda göriilmekte ve tiimörün meme lohlarındaki yerle~imi ilc karakteri arasıııda bir ılışki kıınilabilmektedir. BlI bilgiler köpeğin daha sonraki yaşamıııa yön verme açısından önemli bilgiler olarak dLi~iinLilmektedir.

The investigation of the relationship between age, tumour character and the localization in canine mammary tumours

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 3, 203 - 206, 01.09.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001678

Öz

The aim of the study was to investigate the relationship hetween loealızation, dİ,trıhıılIun according ıo hreed dmı .ıge. ,md characters of mammary tumours. A, a material 30 dogs. S-IS years of age and dillerent breeds were uscd in thı, sıudy. or the 30 dogs, 15 teITlers, 4 poodles. 3 mixed hrecds, 2 pinschers, 2 German shepherd dogs. i eocker. i Anaıolıan Shcphcrd e1og. i seller ,md i pdpillon were presented. Distrihution of mammary tumours according to the types. that were encountereel iıı 30 dog,. v.ere 53.3% malıgnant and .:16.7% henign in character. Mammary tumours were localized at inguinal (60CJe). abdomınal (33.3%) and thor~ıcıc (6.7%) mammary glands. \1alignanttumour ratio of inguinal, abdominal and thorauc mammary tumours were f,f,.7%. 30'Y, ~uıd 50%. re,peclively. Benign tumour ratio of inguinal, abdominal and thoracie mammary lumour, were 33.3%. 7{)'lr aııd SO';;,. respeclIvely. The dıstributıon of mammary tumour types that were extirpaıed from \6 dogs in 5-9 ages range were 43S"{; m'ilign,ını and 56.2°,{, bcııign ın character .1I1d ıhe ralIO of malignant tumours which obtained from inguinal, abdomindl and Ihordc'iC mamııı~ıry lobes were 50ok. 2{)G,{. and i Oook. respectively. The ratio of benign tumours at inguinal and abdominal mamm.iry glaııci.<, were SO';;. 'int! Sook. respecli"ely and benign tumours were not seen at thüracic mammary lobes. In 9 years old and/or (ıIder dugs. the dıslrihution of mammary gland tumours were 64.301<, malignant and %35.7 henign in eharacters. The ratio of ıııalıgn.ını liıınoıır, taken from inguınal and abdominal mammary lohes were 87.5% and 40%. respectively and malignant tumour, \Veren'ı seen aı thoracıc mammary lobcs. The ratio of hening tumoıırs taken from inguinal, abdominal and thoracic mamıııary gldnds were 12.5'k. 60'/r; and iO{)%, respeetively. As il conclusion, the mammary tumours were seen mostly in smail hreeds and old Jogs. and [here \VdS d relalion,hip between character and localization of the tumours. It has been thought that these finding, should be u,eful ın the pnıgnosis of the dogs with the mammary tumours.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ayhan BAŞTAN

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2002
Yayınlandığı Sayı Yıl 2002Cilt: 49 Sayı: 3

Kaynak Göster

Bibtex @editöre mektup { auvfd600508, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2002}, volume = {49}, number = {3}, pages = {203 - 206}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001678}, title = {Köpek meme tümörlerinde yaş, ırk, tümör tipi ve yerleşim yeri arasındaki ilişkinin araştırılması}, key = {cite}, author = {Baştan, Ayhan} }
APA Baştan, A. (2002). Köpek meme tümörlerinde yaş, ırk, tümör tipi ve yerleşim yeri arasındaki ilişkinin araştırılması . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 49 (3) , 203-206 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001678
MLA Baştan, A. "Köpek meme tümörlerinde yaş, ırk, tümör tipi ve yerleşim yeri arasındaki ilişkinin araştırılması" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 (2002 ): 203-206 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/47541/600508>
Chicago Baştan, A. "Köpek meme tümörlerinde yaş, ırk, tümör tipi ve yerleşim yeri arasındaki ilişkinin araştırılması". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 (2002 ): 203-206
RIS TY - JOUR T1 - Köpek meme tümörlerinde yaş, ırk, tümör tipi ve yerleşim yeri arasındaki ilişkinin araştırılması AU - AyhanBaştan Y1 - 2002 PY - 2002 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001678 DO - 10.1501/Vetfak_0000001678 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 203 EP - 206 VL - 49 IS - 3 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001678 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001678 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Köpek meme tümörlerinde yaş, ırk, tümör tipi ve yerleşim yeri arasındaki ilişkinin araştırılması %A Ayhan Baştan %T Köpek meme tümörlerinde yaş, ırk, tümör tipi ve yerleşim yeri arasındaki ilişkinin araştırılması %D 2002 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 49 %N 3 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001678 %U 10.1501/Vetfak_0000001678
ISNAD Baştan, Ayhan . "Köpek meme tümörlerinde yaş, ırk, tümör tipi ve yerleşim yeri arasındaki ilişkinin araştırılması". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 / 3 (Eylül 2002): 203-206 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001678
AMA Baştan A. Köpek meme tümörlerinde yaş, ırk, tümör tipi ve yerleşim yeri arasındaki ilişkinin araştırılması. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002; 49(3): 203-206.
Vancouver Baştan A. Köpek meme tümörlerinde yaş, ırk, tümör tipi ve yerleşim yeri arasındaki ilişkinin araştırılması. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2002; 49(3): 203-206.
IEEE A. Baştan , "Köpek meme tümörlerinde yaş, ırk, tümör tipi ve yerleşim yeri arasındaki ilişkinin araştırılması", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 49, sayı. 3, ss. 203-206, Eyl. 2002, doi:10.1501/Vetfak_0000001678