Editöre Mektup
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Effect of the virginiamycine supplementation to the rations containing difl'erent levels of energy on fattening performance and careass yield of quails

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 3, 219 - 223, 01.09.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001674

Öz

-: Bu ara~tırma. farklı enerji düıeylerindcki rasyonlarda virginiamycin kull<ınımının Japon bıldırcınlarınd<ı besı
performansı ve k<ırkas r<ındıınanı üzerine etkilerini belirlemek am<ıcıyl<ı yapılml~tır. Ard~tırınada topl"m 28R adet giınlıik Japon
bıldırcın civcıvi (Coıunnr colımıi.\" japOlıica) kUlldnılml~tır. Her bırinde 32 civciv bulunan 9 grup düzenlell1nı~tir. Dcııemede iıç
farklı metaboliıe ol<ıbilir enerji düzeyine (2ROO. 3000 ve 3200 kc<ıllkg ME) sahip rasyonların her birine üç farklı dü/.eyde (0.5 ve 15
ppm) virgınıanıycın katılarak 9 farklı rasyon hazırlanmıştır. Deneme beş hafta sürdürülmüştür. Araştırımı sonund<ı grııpLıı <ırdsınd<ı
C ,LLL ii ağırlık b<ıkımınd<ın isıaıistik bir fark görülmemıştir. Rasyonların enerji düzeyınİn artması canlı ağırlık Ml1~lnl olumlu YlJl1de
etkilelll1şıir. Karkas randınıaııı enerji vc virginiamyein düzeylerinden etkilennıemıştir. Sonuç olarak. farklı enerjı dıızcyleıındekı
ıasyonlanı virginiamycın btkısının Japon bıldırcınlarında besi pcrformansı ve karkas randımam [izerine bır eı"isıııııı olm<ıelığı
"<ınısına varılml~tır

Farklı enerji düzeylerindeki rasyon la ra virginiamycin katkısının bıldırcınlarda besi performansı ve karkas randımanı üzerine etkisi

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 3, 219 - 223, 01.09.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001674

Öz

The aim of the prescılt stııdy was to deterınine the cffects of the usage of virginianıycine in the r,1l1011' wııh
dıtTerent levels of energy on perforınance and carcass yield of Japanese quail (Columi.\" columir japon/CIl). A ıotal of 288 daılv
L!p,l11ese quail chieks werc used ın the study. They werc divided into 9 groups each contaıning 32 ehieb. Three r<ıtions iı,ıvın"
dıtTerent mcıaboliı<ıble energy eoneentration (2ROO. 3000 and 3200 kcallkg) were prepared. Each of thenı was supplenıeııted \\ııh O.
5 ,ınel 15 ppnı \ırginianıycine. By this way 9 different rations were provided. The experinıental period lastcd fıvc weeks. Results of
the study showed no statistically significant dillerences anıong the groups in Iive weight. Live weıgt gain was improveel by
ıncre<ısıng ıhe energy eoncentration of rations. Carcass yield was not affeeted by the levels of energy ,ınd virgıni<ııııyeine !\s ,i
result. vırginianıycine addition to the rations having different energy levels had no effeet 011 the fatıcning perform<ınee aııd careass
yicld of 1

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Adnan ŞEHU


Sakine YALÇIN


Ahmet ÖNOL

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2002
Yayınlandığı Sayı Yıl 2002Cilt: 49 Sayı: 3

Kaynak Göster

Bibtex @editöre mektup { auvfd600511, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2002}, volume = {49}, number = {3}, pages = {219 - 223}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001674}, title = {Farklı enerji düzeylerindeki rasyon la ra virginiamycin katkısının bıldırcınlarda besi performansı ve karkas randımanı üzerine etkisi}, key = {cite}, author = {Şehu, Adnan and Yalçın, Sakine and Önol, Ahmet} }
APA Şehu, A. , Yalçın, S. & Önol, A. (2002). Farklı enerji düzeylerindeki rasyon la ra virginiamycin katkısının bıldırcınlarda besi performansı ve karkas randımanı üzerine etkisi . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 49 (3) , 219-223 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001674
MLA Şehu, A. , Yalçın, S. , Önol, A. "Farklı enerji düzeylerindeki rasyon la ra virginiamycin katkısının bıldırcınlarda besi performansı ve karkas randımanı üzerine etkisi" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 (2002 ): 219-223 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/47541/600511>
Chicago Şehu, A. , Yalçın, S. , Önol, A. "Farklı enerji düzeylerindeki rasyon la ra virginiamycin katkısının bıldırcınlarda besi performansı ve karkas randımanı üzerine etkisi". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 (2002 ): 219-223
RIS TY - JOUR T1 - Farklı enerji düzeylerindeki rasyon la ra virginiamycin katkısının bıldırcınlarda besi performansı ve karkas randımanı üzerine etkisi AU - AdnanŞehu, SakineYalçın, AhmetÖnol Y1 - 2002 PY - 2002 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001674 DO - 10.1501/Vetfak_0000001674 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 219 EP - 223 VL - 49 IS - 3 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001674 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001674 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Farklı enerji düzeylerindeki rasyon la ra virginiamycin katkısının bıldırcınlarda besi performansı ve karkas randımanı üzerine etkisi %A Adnan Şehu , Sakine Yalçın , Ahmet Önol %T Farklı enerji düzeylerindeki rasyon la ra virginiamycin katkısının bıldırcınlarda besi performansı ve karkas randımanı üzerine etkisi %D 2002 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 49 %N 3 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001674 %U 10.1501/Vetfak_0000001674
ISNAD Şehu, Adnan , Yalçın, Sakine , Önol, Ahmet . "Farklı enerji düzeylerindeki rasyon la ra virginiamycin katkısının bıldırcınlarda besi performansı ve karkas randımanı üzerine etkisi". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 / 3 (Eylül 2002): 219-223 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001674
AMA Şehu A. , Yalçın S. , Önol A. Farklı enerji düzeylerindeki rasyon la ra virginiamycin katkısının bıldırcınlarda besi performansı ve karkas randımanı üzerine etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002; 49(3): 219-223.
Vancouver Şehu A. , Yalçın S. , Önol A. Farklı enerji düzeylerindeki rasyon la ra virginiamycin katkısının bıldırcınlarda besi performansı ve karkas randımanı üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2002; 49(3): 219-223.
IEEE A. Şehu , S. Yalçın ve A. Önol , "Farklı enerji düzeylerindeki rasyon la ra virginiamycin katkısının bıldırcınlarda besi performansı ve karkas randımanı üzerine etkisi", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 49, sayı. 3, ss. 219-223, Eyl. 2002, doi:10.1501/Vetfak_0000001674