Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Subklinik mastitisli süt ineklerinde meme içi levamizol uygulanmasında süt ve kanda glutasyon peroksidaz, süperoksit dismutaz, alkalen fosfataz ve immunoglobulin G Düzeyleri

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 2, 89 - 94, 01.06.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001668

Öz

1311"alı~ma suhklinik m,ısıiıisli ineklere. immunomodulatiir eıkisi olduğıı bilıııen Ievamimllın meme "; i uygıil,JIln];Lsınlll. kan \'e siılle gltlt,ıtyon reroksıdaz ((jSH-Px). süperoksit dismutal. (SOD) aktiviteleri \'e alkalen 1'0sLıtal. iALPı \e immunoglohıilııı C; olıışıurıııuşıııı, Deneme ve kontrol gruhuIHln helirlenmesi. sülle Kaliforniya mastiıis tesl (eılif,)rııı,ı masıilıs lesl-C\>lTı \ l' sUI1l,ıllk hııne sayımı (somatıe eell eoıınt-SCe) sonuçlarına göre yapiimıştır, C'VlT (-) ve sce < 300,000 olan 20 ınek konırol gıııhıınıı, CMT 1+) ve SCC > 31iil.OOOolan 20 ınek ise deneme gnıhıınıı oluştıırmıışııır, Ineklerden levamiwl ııygul,ıınası önccSl bıı örncklClI vena Jııgıı"ıris'ten LO mL. süı örnekleri ise her bir incğın iki meme lohundan 20 ml alııımıştır. Kanlar 3()(){) rpın'de ii) d<ıkıka s;ınırırLıı edilnnş \e serııınl"rı ayrılmıştır. Stitlere iml c,,f;().3'llik peynir m,ıyası eklenip. 3TClik ,su hanyosıında 20 dakil..a bekleıileıek rıhıı Olıışuııııı sa~lanmış ve SO dakika sonra pıhtı çizilerek süt senımları aynlmışıır, Kan ve süt senımlannda GSH-Px aklı\ilCSl rolıııııeııik SOD ıle ALP aktıvıtesi spektrorotometrik. IgG düzeyi ratlia! imııııınodilTlizyon yönıemiyle ölçülmüşıür, IneklCTe 6 giın hoyııncı. s<ıh<ıh sağınıd<ın sOlll'a meme içı 20 ml %4'lük levamizol uygıılanııııştır, Uygıılama periyodil soııunda bn H' ,üİ {ırııeklerı ıoplan<ırak, ııygıılama öncesi y<ıpılan analızler tekrarlanmıştır. LevamiLOI uygulaması üncesinde, subklınık nlbnıııda GSH-Px. SOO, ALP akııvıtelen ıle 19G dii/,eyleri sırası ile 0.67 nmııl/!'JAOPH+II+/dak/ıngprol. 4,~5 L'/g prol. 124, i ['IL \'c 27g/L ol,lrak ıespıı edılmışııı, Lygulaınadan sOlll'a i"e sırası ile O.ôO nınol/\'AOPH+II./dak/ıng-prol. 3.X7 Llg-pını, 124,-1 Lll. H' 27g/I.. olarak bulunınuşıur, SUt seruınunda ise bu paraınetrelere ait değerlerin. uygulama {mcesınde ,llaSl\o"1 ii.-:s nınol/\':\DPI-I+II+/dak/lng'prol. 21.5 U/g.prol. 5LJı LJ/L. (U8 g/L. uygulaına periyodu sOlll'asıııda ı,e sır,ısı ıle o,n 1I111ol/:'\ADPI'I+H+/dak/ıııg-prol. 10,4 U/g-prot. 5LJô LlL. 0,45g/L olduğu belırlenıııı~ıir, Subklinik ıııasıiıislı inekknle nll'11Ie 1,'1 Icvaıııiwl uygııl,una"uıın siil senıınunda GSH-I'x. hunun yanında kan \'C slİt senıınuntb SOO ,ıktivilesinı dUşlİrdiigLi (GSH.Px ı,'ın p<;OOI: SOD için p<;O,OOI) anlaşılınışıır. ALP aktivite"i ve IgG dlİzl'yleri ınastiıisli grupıa kontrolden yüksek hıılunııııışım ve kvaınil.oluyguLuna"ı. her iki paraıııeırenin değer artışına neden olınuştur'lilısl1>,)>

Glutathione peroxidase, superoxide dismutase, alkaline phosphatase and immunoglohuline levcls of hlood and milk in cows administcred intramammary levamisole with suhenicial mastitis

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 2, 89 - 94, 01.06.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001668

Öz

Thi" "tudy wa" carned out in ordcr ıo detennine the actıvity of gluıaıhinne peroxitbse (CSH-Px I, ,upeıoxıde dı"muta"e (SOO). alkknowıı as imıııunoınodıılaıory suh"ıanee, Fnrty 1I0l.stein CllWS. 4-5 years of eon"tilllted the malerial of study, Cılıitrol <ıl1dırial groııp \ıne rmmed accordıng ıo ıhe resıilts or Calil'ümia ımıstitis lest (CMT) and somaıic edi counl (Sec). Twenıv co\ı, wııh eMT (.) ,ıııd see < 3110,()OOdcl'lIled as control groııp. CMT (+) and SCC > 300,O()() were trial group. Ten ını or blood saıııpks were colkul'd rmın i cna Jugularis and 20 ml or milk sample" froııı two mamınary lübe.s were eolleeted .ill.st bcl'ore admıııistraııon ııl' ll'\al1llsllle. Hlood ,aıııples wne cenıril'uged at 3()OO rpm for LOıııınuıes and senıııı were "eparaıed, One ml ().3'j(, were adıkd, l'lın Ila' ı','rıııcd hy IIKUh"llllg ın w"ter hath ror 20 minutes "nd after SO ıııillliles hy scr,ilehing the cml milk senım w,ıs oblalllı'll. ..\II,ı!VSl' d (,Sıl-Px <ıclI\'iıy ıs done by rhotometric. SOD aetiviıy. ALP levels by specırophoıoıııcırie and IgG levcl.s radial Imnııllı"dllluSlOII mcllı",lın hlood "nc! mıIk, Twenty ml 4'1" levamisole were administered to eows for ô d"ys on tbe mornings .Il1st alıcı mdkıııg Alıcı ,ldllJınlsıraıiıın period saıııe analy"is were ınade ıo reeolleeted blood and milk s<ımple", BcI'ore levamisole adınınıslralloıı. ılıe acıivıı) ,ıl' (iSI'I, Px "nd SOD. alkO.~3 IlmoI/NAOPH+1 1+Imin/nıg-prol. 4.85 (}Ig-prot. ı24.1 L'lL ve 27 g/L. respecıively, Alkr ,ıdmıııistr"ııoıı period ıs ,ıs fıılı "w, (l/ıO nlııol/i\i.-\DPH+H+lınill/lllg rrol. 3.R7 Llg.proı. 124,4li/L ve 27g/l-. Valııes or thc,e parameıer" ın nıilk serum werc (l.n Iımol/~ADPI-I+II+/ıııln/nıg-pr()1. 21.5 lj/g-proı. 5'.JI lj/L. (US g/L respeeıively beforc Inanıısole adnıınısıralıoıı. 11.22 ııınoll i\ADPH +H'/nnn/mg.prol. 10,4 U/g-proı. 596 Ug/L. OA5 g/L. respecıively <ıfter adınınisıraıion penod inııallJ<ımm"r"ı1 admıııisır"tioıı of Ievaınisole deereases ıhe GSH-Px aetivity of milk seruııı also SOO aclıvily of blood ,ınd Illılk senım (p ""Illı', I',ır (iSli-Px "nd SOD p<;(1.01 and pS:O,OOJ. re"peeıively), lıl trial group ALP aetivity and [gG leveh in blood ,md IlJılksnUlll \ı"ıs Iııglıeı ıhan conırol group ,ıs p<;O,Oi and inereased afıer levaınisole admini"trationııe>

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gül Fatma Yarım

Berrin Salmanoğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2002
Yayımlandığı Sayı Yıl 2002Cilt: 49 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yarım, G. F., & Salmanoğlu, B. (2002). Subklinik mastitisli süt ineklerinde meme içi levamizol uygulanmasında süt ve kanda glutasyon peroksidaz, süperoksit dismutaz, alkalen fosfataz ve immunoglobulin G Düzeyleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 49(2), 89-94. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001668
AMA Yarım GF, Salmanoğlu B. Subklinik mastitisli süt ineklerinde meme içi levamizol uygulanmasında süt ve kanda glutasyon peroksidaz, süperoksit dismutaz, alkalen fosfataz ve immunoglobulin G Düzeyleri. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2002;49(2):89-94. doi:10.1501/Vetfak_0000001668
Chicago Yarım, Gül Fatma, ve Berrin Salmanoğlu. “Subklinik Mastitisli süt Ineklerinde Meme içi Levamizol uygulanmasında süt Ve Kanda Glutasyon Peroksidaz, süperoksit Dismutaz, Alkalen Fosfataz Ve Immunoglobulin G Düzeyleri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49, sy. 2 (Haziran 2002): 89-94. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001668.
EndNote Yarım GF, Salmanoğlu B (01 Haziran 2002) Subklinik mastitisli süt ineklerinde meme içi levamizol uygulanmasında süt ve kanda glutasyon peroksidaz, süperoksit dismutaz, alkalen fosfataz ve immunoglobulin G Düzeyleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 2 89–94.
IEEE G. F. Yarım ve B. Salmanoğlu, “Subklinik mastitisli süt ineklerinde meme içi levamizol uygulanmasında süt ve kanda glutasyon peroksidaz, süperoksit dismutaz, alkalen fosfataz ve immunoglobulin G Düzeyleri”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 49, sy. 2, ss. 89–94, 2002, doi: 10.1501/Vetfak_0000001668.
ISNAD Yarım, Gül Fatma - Salmanoğlu, Berrin. “Subklinik Mastitisli süt Ineklerinde Meme içi Levamizol uygulanmasında süt Ve Kanda Glutasyon Peroksidaz, süperoksit Dismutaz, Alkalen Fosfataz Ve Immunoglobulin G Düzeyleri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49/2 (Haziran 2002), 89-94. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001668.
JAMA Yarım GF, Salmanoğlu B. Subklinik mastitisli süt ineklerinde meme içi levamizol uygulanmasında süt ve kanda glutasyon peroksidaz, süperoksit dismutaz, alkalen fosfataz ve immunoglobulin G Düzeyleri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49:89–94.
MLA Yarım, Gül Fatma ve Berrin Salmanoğlu. “Subklinik Mastitisli süt Ineklerinde Meme içi Levamizol uygulanmasında süt Ve Kanda Glutasyon Peroksidaz, süperoksit Dismutaz, Alkalen Fosfataz Ve Immunoglobulin G Düzeyleri”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 49, sy. 2, 2002, ss. 89-94, doi:10.1501/Vetfak_0000001668.
Vancouver Yarım GF, Salmanoğlu B. Subklinik mastitisli süt ineklerinde meme içi levamizol uygulanmasında süt ve kanda glutasyon peroksidaz, süperoksit dismutaz, alkalen fosfataz ve immunoglobulin G Düzeyleri. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49(2):89-94.