Editöre Mektup
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yumurta tavuğu rasyonlarında enzim, probiyotik ve antibiyotik kullanılması

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 2, 135 - 141, 01.06.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001670

Öz

The usage of enzymc, probiotic and antihiotic in laying hen rations

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 2, 135 - 141, 01.06.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001670

Öz

This stucly was edrricd out LO cleternıine the cfleets of the usage of enzyıııe. prohiotie or anııhioıiL ~ı1üne or iıı
LomhınaliOLJ ın the raUons ,)n live weight. feed consıımption. egg procluetion. feed effieieney ~ınd cgg qualiıy or I~ıving Iıen' !\ ı"I~ı1
Ol' iSı) Isa Brown layer, aged 2S weeks \Vere ıısed in this experınıent. They were dıvıded iLJto 7 groLJps (i Cl'nırol 'lIlel (ı ıreaııııenı
groLJP'1 e,ıciı contaııııng 27 hens. Eaeh group was divided into 3 .subgroups containing l) hens. Diels hasc'd on wlıc'al ~1I1dh~ırlcy \ıCIl'
~1I"'~\Ilged.Experimenıal dieıs were ,upplcmenıed with enzyme. probiolie ancl antihıotıc ~ı1one or in eoıııhindıııın. Cirında/ym'\1 Cil'
5(HHI (lıeıııicellulase, pel\lOSdna,e, p-glueandse (SIlOO uniı/g). pectinase, proted,e, anıylase) at ıhe levels of 11.5 kg/ııın 'I' en/vıııe.
13locell (S(/(.clwrtll17IC1'S u'rev/sıal'. 2.5 X lO'! CFU/g) dt O.7S kg/ton as probiotie and Sıafae 20 (2c
h vırginıaıııycıııı ~ii i kg/ıon d'
dıııihıoıic (20 ppm virginiamycin) were USl'd. The cxperinıental period lasted 21l weeb. At ıhe enel of ıhe ,tııclv, tlıere were no
S!aıi'licdly differenees anıong ıhe groups ın live weight. feed e1lieieney. cgg yolk index. egg white inclex ,ınci egg ILıııglı llIlıh Egg
prodLJLlion \vas signirieanıly inereased (p~1I11lhIOIIL+prohıoıie dnd enzyme+prnbiotie lo ıhe rdtioııs. Egg \Veight WdS signifiedntly ınıprovee! (por enıyıııe. antibıoıie+probioııe ancl enzynıe+probiotie to the raııons. As a resıılt. the suppleıııentaıion of prohıoıı" ",iılı eıı/yınc or
~lIl1lhıolıC LO the ralions based on wheat and barley inıproved cgg produetion and egg, weıght wiıhollt d,!Yer.sc c'llel'l ıııı Iced
elTıeiency and sonıe egg (jııaliıy eharaeteristies.)>

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sakine YALÇIN

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2002
Yayınlandığı Sayı Yıl 2002Cilt: 49 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @editöre mektup { auvfd623908, journal = {Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-0861}, eissn = {1308-2817}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2002}, volume = {49}, number = {2}, pages = {135 - 141}, doi = {10.1501/Vetfak\_0000001670}, title = {The usage of enzymc, probiotic and antihiotic in laying hen rations}, key = {cite}, author = {Yalçın, Sakine} }
APA Yalçın, S. (2002). The usage of enzymc, probiotic and antihiotic in laying hen rations . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 49 (2) , 135-141 . DOI: 10.1501/Vetfak_0000001670
MLA Yalçın, S. "The usage of enzymc, probiotic and antihiotic in laying hen rations" . Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 (2002 ): 135-141 <http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/pub/issue/48919/623908>
Chicago Yalçın, S. "The usage of enzymc, probiotic and antihiotic in laying hen rations". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 (2002 ): 135-141
RIS TY - JOUR T1 - Yumurta tavuğu rasyonlarında enzim, probiyotik ve antibiyotik kullanılması AU - SakineYalçın Y1 - 2002 PY - 2002 N1 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001670 DO - 10.1501/Vetfak_0000001670 T2 - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 141 VL - 49 IS - 2 SN - 1300-0861-1308-2817 M3 - doi: 10.1501/Vetfak_0000001670 UR - https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001670 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi The usage of enzymc, probiotic and antihiotic in laying hen rations %A Sakine Yalçın %T The usage of enzymc, probiotic and antihiotic in laying hen rations %D 2002 %J Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1300-0861-1308-2817 %V 49 %N 2 %R doi: 10.1501/Vetfak_0000001670 %U 10.1501/Vetfak_0000001670
ISNAD Yalçın, Sakine . "The usage of enzymc, probiotic and antihiotic in laying hen rations". Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 / 2 (Haziran 2002): 135-141 . https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001670
AMA Yalçın S. The usage of enzymc, probiotic and antihiotic in laying hen rations. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002; 49(2): 135-141.
Vancouver Yalçın S. The usage of enzymc, probiotic and antihiotic in laying hen rations. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2002; 49(2): 135-141.
IEEE S. Yalçın , "The usage of enzymc, probiotic and antihiotic in laying hen rations", Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 49, sayı. 2, ss. 135-141, Haz. 2002, doi:10.1501/Vetfak_0000001670