Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Yumurta tavuğu rasyonlarında enzim, probiyotik ve antibiyotik kullanılması

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 2, 135 - 141, 01.06.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001670

Öz

The usage of enzymc, probiotic and antihiotic in laying hen rations

Yıl 2002, Cilt: 49 Sayı: 2, 135 - 141, 01.06.2002
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001670

Öz

This stucly was edrricd out LO cleternıine the cfleets of the usage of enzyıııe. prohiotie or anııhioıiL ~ı1üne or iıı
LomhınaliOLJ ın the raUons ,)n live weight. feed consıımption. egg procluetion. feed effieieney ~ınd cgg qualiıy or I~ıving Iıen' !\ ı"I~ı1
Ol' iSı) Isa Brown layer, aged 2S weeks \Vere ıısed in this experınıent. They were dıvıded iLJto 7 groLJps (i Cl'nırol 'lIlel (ı ıreaııııenı
groLJP'1 e,ıciı contaııııng 27 hens. Eaeh group was divided into 3 .subgroups containing l) hens. Diels hasc'd on wlıc'al ~1I1dh~ırlcy \ıCIl'
~1I"'~\Ilged.Experimenıal dieıs were ,upplcmenıed with enzyme. probiolie ancl antihıotıc ~ı1one or in eoıııhindıııın. Cirında/ym'\1 Cil'
5(HHI (lıeıııicellulase, pel\lOSdna,e, p-glueandse (SIlOO uniı/g). pectinase, proted,e, anıylase) at ıhe levels of 11.5 kg/ııın 'I' en/vıııe.
13locell (S(/(.clwrtll17IC1'S u'rev/sıal'. 2.5 X lO'! CFU/g) dt O.7S kg/ton as probiotie and Sıafae 20 (2c
h vırginıaıııycıııı ~ii i kg/ıon d'
dıııihıoıic (20 ppm virginiamycin) were USl'd. The cxperinıental period lasted 21l weeb. At ıhe enel of ıhe ,tııclv, tlıere were no
S!aıi'licdly differenees anıong ıhe groups ın live weight. feed e1lieieney. cgg yolk index. egg white inclex ,ınci egg ILıııglı llIlıh Egg
prodLJLlion \vas signirieanıly inereased (p~1I11lhIOIIL+prohıoıie dnd enzyme+prnbiotie lo ıhe rdtioııs. Egg \Veight WdS signifiedntly ınıprovee! (por enıyıııe. antibıoıie+probioııe ancl enzynıe+probiotie to the raııons. As a resıılt. the suppleıııentaıion of prohıoıı" ",iılı eıı/yınc or
~lIl1lhıolıC LO the ralions based on wheat and barley inıproved cgg produetion and egg, weıght wiıhollt d,!Yer.sc c'llel'l ıııı Iced
elTıeiency and sonıe egg (jııaliıy eharaeteristies.)>

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sakine Yalçın

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2002
Yayımlandığı Sayı Yıl 2002Cilt: 49 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yalçın, S. (2002). The usage of enzymc, probiotic and antihiotic in laying hen rations. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 49(2), 135-141. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001670
AMA Yalçın S. The usage of enzymc, probiotic and antihiotic in laying hen rations. Ankara Univ Vet Fak Derg. Haziran 2002;49(2):135-141. doi:10.1501/Vetfak_0000001670
Chicago Yalçın, Sakine. “The Usage of Enzymc, Probiotic and Antihiotic in Laying Hen Rations”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49, sy. 2 (Haziran 2002): 135-41. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001670.
EndNote Yalçın S (01 Haziran 2002) The usage of enzymc, probiotic and antihiotic in laying hen rations. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 2 135–141.
IEEE S. Yalçın, “The usage of enzymc, probiotic and antihiotic in laying hen rations”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 49, sy. 2, ss. 135–141, 2002, doi: 10.1501/Vetfak_0000001670.
ISNAD Yalçın, Sakine. “The Usage of Enzymc, Probiotic and Antihiotic in Laying Hen Rations”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49/2 (Haziran 2002), 135-141. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001670.
JAMA Yalçın S. The usage of enzymc, probiotic and antihiotic in laying hen rations. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49:135–141.
MLA Yalçın, Sakine. “The Usage of Enzymc, Probiotic and Antihiotic in Laying Hen Rations”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 49, sy. 2, 2002, ss. 135-41, doi:10.1501/Vetfak_0000001670.
Vancouver Yalçın S. The usage of enzymc, probiotic and antihiotic in laying hen rations. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49(2):135-41.