Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1984, Cilt: 31 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1984
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000940

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Tavuklarda Aflatoksinin Etkisinde Plazma Hücrelerinin Histometrik ve Histomorfolojik İncelenmesi

Yıl 1984, Cilt: 31 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1984
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000940

Öz

Bıı çalışma, tavuklarda aflataksinin, plazma hücreleri üzerine
eıki yaparak, immun )'a11ltı eııgelleyıj} eııgdlemediğiııi ışık ve elekıran mikroskopik olawk saptamak amacı)'La )'apıldı.
Çalışmada killialillan hiç bir aşı )'apzlmanıış 4 haftatık 25 adet NewIıampshire ırkı dişi ciıciv!er, lter biri 5 ha)'7iandaıl oLuşali 5 gruba fl.-yrıLdıLar:
Biriııci grup kontrol, ikinci gruba 1 gün siirryle ha)'ı'an başına topLam
0,22 mg suda çii<.iinmüş aflaıahiıı Bı a/iı.~dan verilil} 5. günde Newcastle
buruıı gij:::.damla aşısı )'apıfdı ve aşı u)'gıılanıasından 7 gün sonra kesildiler.
Vçiincü gruba Newcastle burun gö.~ damla aşısı )'apılıp aşıdan 7 güıı sonra
kesildiler. Dijrdüncii gruba 4 gün sürqle ha.rvGlı başma toplam 0,22 mg suda
çözünmüş aflatoksin Bı ağı.u/an reritip 5. giinde Newcastle buntll göz damla
aşısı )'apıldı ve aşı ı~l/;ulamo.sıızdaıı 15 giiıı sonra kesildiler. Beşiııci gruba ise
Newcastle 1I1/ruııgij~~damla aşısı )'apıtıp l:ı güıı saııra kesildiler.
Bütün gruplardaki ha)'iwnlardaıı iııce bm'sak, dalak, timus ve bursa Fabricius' daıı ışık ve elektroıı mikroskop içiıı parçalar alıııdı. Işık mikroskopisi
için ha<:ırlanan prcparatlar meth)'lgreelı-p)'roııine ile bo)'andı.
Elektron mikroskop için hazırlanail kesitlerde geııç ı'e olgun plazma hücreleri klasik )'apıları)'la taııındılar. Barsak ı'e dalakta, gruplara göre değişen
oranlarda genç ve olguıı tip pla,ç,ma hücrelerine mslamldı.
Işık mikroskopisi içiıı hazırlaııaıı i'e metlzylgreen-p)'l"Olıiııeile bo)ıanan
ince barsak prepamtlarının muko,ç,asmda pironinofilik hücre sa)'ımları )'apıldı.
Araştırma solıuçLarımn istatistiksel değerleııdirilmesi)'!c gruplar arası önemli
farklıtıklar ortara (ıkiı.
Araştırmadan elde edilen bıılgiliara göre (ivciderde aflatoksinin immunite üzerine etkili old"ğu, Im etkinin imm;miteniıı ,gelişmesini engellemekteıi
çok, gecikÜrici ııitelik taşıdı.~ı orta)'a kOIlUldlı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ziya Özcan

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1984
Yayımlandığı Sayı Yıl 1984Cilt: 31 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Özcan, Z. (1984). Tavuklarda Aflatoksinin Etkisinde Plazma Hücrelerinin Histometrik ve Histomorfolojik İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 31(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000940
AMA Özcan Z. Tavuklarda Aflatoksinin Etkisinde Plazma Hücrelerinin Histometrik ve Histomorfolojik İncelenmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1984;31(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000940
Chicago Özcan, Ziya. “Tavuklarda Aflatoksinin Etkisinde Plazma Hücrelerinin Histometrik Ve Histomorfolojik İncelenmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31, sy. 01 (Ocak 1984). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000940.
EndNote Özcan Z (01 Ocak 1984) Tavuklarda Aflatoksinin Etkisinde Plazma Hücrelerinin Histometrik ve Histomorfolojik İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31 01
IEEE Z. Özcan, “Tavuklarda Aflatoksinin Etkisinde Plazma Hücrelerinin Histometrik ve Histomorfolojik İncelenmesi”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 31, sy. 01, 1984, doi: 10.1501/Vetfak_0000000940.
ISNAD Özcan, Ziya. “Tavuklarda Aflatoksinin Etkisinde Plazma Hücrelerinin Histometrik Ve Histomorfolojik İncelenmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 31/01 (Ocak 1984). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000940.
JAMA Özcan Z. Tavuklarda Aflatoksinin Etkisinde Plazma Hücrelerinin Histometrik ve Histomorfolojik İncelenmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1984;31. doi:10.1501/Vetfak_0000000940.
MLA Özcan, Ziya. “Tavuklarda Aflatoksinin Etkisinde Plazma Hücrelerinin Histometrik Ve Histomorfolojik İncelenmesi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 31, sy. 01, 1984, doi:10.1501/Vetfak_0000000940.
Vancouver Özcan Z. Tavuklarda Aflatoksinin Etkisinde Plazma Hücrelerinin Histometrik ve Histomorfolojik İncelenmesi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1984;31(01).