Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ANKARA'DA TÜKETİME SUNULAN HAMBURGERLERDE HALK SAGLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMLİ BAZI BAKTERİLERİN SAPTANMASI

Yıl 1987, Cilt: 34 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001093

Öz

Bu araştımza Ankara' da tüketime sı/nu/an 'hamburgerferde (çiğ
ve pişmiş) halk sağlığı )'Iiniinden önemli olan hakterilerin varlığını saptamak
amael)'la yapıfmıştır. Bu nedenle toplam 44 hamImrger numunesi (22 adet
çiğ, 22 adet pişirilmiş) Ankara' daki hamburgercilerden temin edildi. Hamburger numımeleri total aerobik bakteriler, psihofilik bakteriler,. total 'koliform
bakterileri ve Eseheriehia eoli, fekal streptokoktar, total siilfit iudirgeyen anaerob/ar ve Clostridium jJC1jringens, total stafilokoklar ve koagulaz.-pozitij stafilokoldar ve Bacillus cereus sG),ı!an )'önünden aııaliz edildi, .
Ç'i.~numunelerde ortalama olarak total aerobik bakteri sa)'ısı ı.3 x 1010/
gr." psikrofilik bakteri sayısı 1.4 X I07! gr." total koliform bakteri sayısı
2.3 X 106/ gr." E'seherichia eoli sayısı 8.5 X 105/ gr.,. fekal streptokok
sayısı 3.5 X 105/ gr.,. (;fostridilim peifringeııs sa)'ısı ı.i X 104/ gr. ve
koagulaz-poz.itif-stafilokok sa)'ısı 2.3 X 104/ gr. olarak saptanmıştır. Ç'iğnumunelerden sadece birisinde Baeillus eereus, 6 X 105! gr. oranında saptandı.
Pişmiş numuııelerin ortalama ınikrobi;yolojik sa)'ımlan aşağıdaki şekilde
saptanmıştır,. total aerobik bakteri sa)'ısı 4.9 X I07! gr.,. psikrofilik bakteri
sll)!ısı 5.9 X 103/ gr.,. lolal koliform bakteri sa)'ısı 4.5 X iO/ gr.,. E. coli
3. i X ıo! gr.,. fekal streptokoklar 2.4 X 102/ gr." C. peıjringens 1.2 X
iO / gr.,. koagula::.-po::.ilif stafilokoklar I. i X 103/ gr.
Çi,ğ nuımmelerin 0;) 77 .2' sinde total aerobik bakteri sqyısı ıo7/ gr.' den;
% IOO'ünde total koliform bakteri sa)'ısı 103/ gr.'den,. % 86'sında E coli
sa)'ısı 102/ gr. den,. % 95.54'ünde fekal strejJtokoklann sa)'ısı 5 X 102/ gr.'
den ve % 27.3'iinde koagulaz-p0zitif stafilokok sa)'ısı i X I02! gr.'denfada
saptandı.
Pişmiş numunelerden % 27.'3'ünde total aerobik ba/;teri sayısı ıo7/ gr.'
den, % 4.54'ünde totla koli/orm bakteri sa)'ısı I03/gr.'den, % 4.54'ünde
E. coli sa)'ısı ıo2/gr.'den, % 9'lmdafekal streptokok 2 X 102/gr.'den ve
% 27.3'iinde koagııla::;-poziıif stafilokok i X 102/ gr.'den fazla saptanmış~
tır. Numımelerin hiçbirinde Salmonella bulunmamıştır.
Bu araştırmada elde edilen sonuçlar çiğ hamburgedel'in hij)'enik kalitesinin çok diişük olduğunu ve pişirme işleminin )'eterli l/)/!,ulanmadığını göstermektedir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Yıl 1987, Cilt: 34 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001093

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şerif Kaymaz

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1987
Yayımlandığı Sayı Yıl 1987Cilt: 34 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Kaymaz, Ş. (1987). ANKARA’DA TÜKETİME SUNULAN HAMBURGERLERDE HALK SAGLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMLİ BAZI BAKTERİLERİN SAPTANMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 34(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001093
AMA Kaymaz Ş. ANKARA’DA TÜKETİME SUNULAN HAMBURGERLERDE HALK SAGLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMLİ BAZI BAKTERİLERİN SAPTANMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1987;34(03). doi:10.1501/Vetfak_0000001093
Chicago Kaymaz, Şerif. “ANKARA’DA TÜKETİME SUNULAN HAMBURGERLERDE HALK SAGLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMLİ BAZI BAKTERİLERİN SAPTANMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34, sy. 03 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001093.
EndNote Kaymaz Ş (01 Ocak 1987) ANKARA’DA TÜKETİME SUNULAN HAMBURGERLERDE HALK SAGLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMLİ BAZI BAKTERİLERİN SAPTANMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 03
IEEE Ş. Kaymaz, “ANKARA’DA TÜKETİME SUNULAN HAMBURGERLERDE HALK SAGLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMLİ BAZI BAKTERİLERİN SAPTANMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 34, sy. 03, 1987, doi: 10.1501/Vetfak_0000001093.
ISNAD Kaymaz, Şerif. “ANKARA’DA TÜKETİME SUNULAN HAMBURGERLERDE HALK SAGLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMLİ BAZI BAKTERİLERİN SAPTANMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34/03 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001093.
JAMA Kaymaz Ş. ANKARA’DA TÜKETİME SUNULAN HAMBURGERLERDE HALK SAGLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMLİ BAZI BAKTERİLERİN SAPTANMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34. doi:10.1501/Vetfak_0000001093.
MLA Kaymaz, Şerif. “ANKARA’DA TÜKETİME SUNULAN HAMBURGERLERDE HALK SAGLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMLİ BAZI BAKTERİLERİN SAPTANMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 34, sy. 03, 1987, doi:10.1501/Vetfak_0000001093.
Vancouver Kaymaz Ş. ANKARA’DA TÜKETİME SUNULAN HAMBURGERLERDE HALK SAGLIĞI YÖNÜNDEN ÖNEMLİ BAZI BAKTERİLERİN SAPTANMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;34(03).