Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001336

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

ANKARA İLl KAZAN ıLÇESİ BROYLER .TAVUKÇULUK IŞLETMFLERINOE KARLıLıK VE VERİMLİLİK ANALİZLERI

Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 02, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001336

Öz

Bu araştmua, Ankara'l1ll1 Kazan ilçesindeki özel kesim broyler tal'ukçuluk işletmelerinin kapasite ve işletme grupları itibariyle karItlık ve verimlilik durumlannın ortaya konulması amacıyla yapılmıştıı'.
Yirmi altı işletmeden elde edilen iki yıllık Input, Output verileri
ortalamalanna logaritmik olarak ifade edilen Cobb-Douglas üretim fonksiyonu uygulanmıştır, İşletmeler arası ortalama ve toplam karMık karşılaştrrmalarrna olanak sağlayan karlrlrk endeksleri hesaplanl1llştır.
Tavuk üretimi ve girdilere uygulanan üretim fonksiyonu sonucu
elde edilen parametrelere dayalt olarak hulunan mmjinal ürün hasıla
de.~er1eri (yem hariç) yüksek hulunmuştur.
Regresyon analizinde üretimin oluşmasll1da yer alan,. yem, civciv,
işci/ik, kredi faizi, veteriner-aşı-ilaç, aydınlatma-su-elektrik, hal([m-onarrnt-altltk masraflan hağmtıya dahjf edilmiştir.
Bölge brayler tavukçuluk işletmelerinde hu girdilerle ilgili maıjinal
ürün hasıla değerleri; Yem 0.38 TL., Civciv 1.86 TL., İşcilik 2.19 TL.,
Kredifaizi 2.04 TL., Veteriner-Aşı-İlaç 1.29 TL., ısıtma-Aydınlatma-Su
3.52 TL., Bakım-Onarrm-Althk 2.42 TL. olarak bulunmuştur.
Bu duruma göre yapılan regresyon aııalizinde, yem için hulunaıı marjinal hasıla değeri birden (I) küçük yaııisıfıra yakll1 bulunmuştur. Bunun açıklaması işletmelerin yemi miktar olarak kısıtlaması ve kalitesinin
yükseltilmesi gerektiği sonucuna vanImıştır, İşletmeler için bu girdinin
kalitesinde sağlanacak iyileşmeler Mçüsünde mmjinal masraf azalacak
ve işletme karlıltğ! yükselebilecektir.
Bölge işletmelerinde tavuk eti üretiminde yer alan maliyet girdilerinin
ortalaması; yem % 64. iI, civciv % 19.68, işcilik % 2.70, Kredifaizinde
~~ 4.37, Veteriner-aşı-ilaç 'da % 3. 06 Isıtma-aydIl11atma-su'da % 3.64,
Bakım-onanm-altlrkda % 2.44 olarak tespit edilmiştir.
Bölge brayler tavukçuluk işletmelerinde genelde karıılığl11 düşük olduğu saptanl1l1ştr

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Engin Sakarya

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1990
Yayımlandığı Sayı Yıl 1990Cilt: 37 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Sakarya, E. (1990). ANKARA İLl KAZAN ıLÇESİ BROYLER .TAVUKÇULUK IŞLETMFLERINOE KARLıLıK VE VERİMLİLİK ANALİZLERI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37(02). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001336
AMA Sakarya E. ANKARA İLl KAZAN ıLÇESİ BROYLER .TAVUKÇULUK IŞLETMFLERINOE KARLıLıK VE VERİMLİLİK ANALİZLERI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1990;37(02). doi:10.1501/Vetfak_0000001336
Chicago Sakarya, Engin. “ANKARA İLl KAZAN ıLÇESİ BROYLER .TAVUKÇULUK IŞLETMFLERINOE KARLıLıK VE VERİMLİLİK ANALİZLERI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37, sy. 02 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001336.
EndNote Sakarya E (01 Ocak 1990) ANKARA İLl KAZAN ıLÇESİ BROYLER .TAVUKÇULUK IŞLETMFLERINOE KARLıLıK VE VERİMLİLİK ANALİZLERI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 02
IEEE E. Sakarya, “ANKARA İLl KAZAN ıLÇESİ BROYLER .TAVUKÇULUK IŞLETMFLERINOE KARLıLıK VE VERİMLİLİK ANALİZLERI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 37, sy. 02, 1990, doi: 10.1501/Vetfak_0000001336.
ISNAD Sakarya, Engin. “ANKARA İLl KAZAN ıLÇESİ BROYLER .TAVUKÇULUK IŞLETMFLERINOE KARLıLıK VE VERİMLİLİK ANALİZLERI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37/02 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001336.
JAMA Sakarya E. ANKARA İLl KAZAN ıLÇESİ BROYLER .TAVUKÇULUK IŞLETMFLERINOE KARLıLıK VE VERİMLİLİK ANALİZLERI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37. doi:10.1501/Vetfak_0000001336.
MLA Sakarya, Engin. “ANKARA İLl KAZAN ıLÇESİ BROYLER .TAVUKÇULUK IŞLETMFLERINOE KARLıLıK VE VERİMLİLİK ANALİZLERI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 37, sy. 02, 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000001336.
Vancouver Sakarya E. ANKARA İLl KAZAN ıLÇESİ BROYLER .TAVUKÇULUK IŞLETMFLERINOE KARLıLıK VE VERİMLİLİK ANALİZLERI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37(02).