Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001333

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

YENI DOĞMUŞ YAVRU KÖPEKLERDE HİPOTERMİ

Yıl 1990, Cilt: 37 Sayı: 03, 0 - 0, 01.01.1990
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001333

Öz

Çalışma yeni doğmuş köpek yavrulanııııı l'iicut Isl1an ile
yaşama güçleri arasındaki ilişkiyi saptamak üzere yapıldı.
Çalı~mada, 40 adedi yeni doğmuş yavru ve 5 adedi de bu yavrulartll
anası olan toplam 45 adet köpek materyalolarak inceleııdi. Çalişmada
kullamlan ana ve yavru köpekler birlik le ıo ın2'lik bir oda içerisinde
muhafaza edildiler. Ana köpeklere özel bir besleııme reiimi uygulanmaksızm normal gıda ile besleııdiler ve kalellklan oda Islll1madl.
Tüm hayvanlann vücut ısılarl, doğumdan hemen soııra lermometre
yardıııu i/e rektum' daıı almdı.
Elde edi/en ti'm parametreler doğumdan sonra ıO gün içinde öleli
yavru/ar (Grup I, n = 18), doğum sonrası LO gün içerisinde hayvatta
ka/anlar (Grup ll, n = 22) ve ana köpekler (Grup lll, n =C~ 5) olmak
üzere 3 grupa aYIlIOl.ak gruplar için ve arası istatistik yöntemlerle
değe//endirildi.
Çalışma sonuçlanna göre ana köpek/erin (Grup 1/1) doğumdan
hemen sonra vücut lSl/an aym yaştaki erişkin köpeklerden ve hem de
yavru köpek/erden fazla idi (39, 56 + O, ı3; p< 0,05). Aııa köpeklerin
vücut lSllarlıılıı çalışma süresi içiııde giderek aza/dığı ve ııorma/ düzeye
u/aştığı saptandı.
Doğumdan hemen sonra yavru köpek/erin (Grup i ve ll), vücut
ısı/an ana/ara oranla oldukça düşük « 34; p< 0,05) bıııundu. Bıınlardan I. gruptakiler vücut Isl1arl/Ukompanse edemeyerek inceleme süresi
olan ilk 6 gün içerisinde öldü/er. İkiııci gruptakiler ise başlangıca ve I.
grupla katşl1aştmldığll1da daha yiiksek (p< 0,05) viicut ısısma u/aşarak
yaşam/anm devam ettirdi. Ölen köpekler (I. G/up) toplaııı çalTşl1an
sa)'l içi/1{/e % 45 di.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Rıfat Salmanoğlu

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1990
Yayımlandığı Sayı Yıl 1990Cilt: 37 Sayı: 03

Kaynak Göster

APA Salmanoğlu, R. (1990). YENI DOĞMUŞ YAVRU KÖPEKLERDE HİPOTERMİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 37(03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001333
AMA Salmanoğlu R. YENI DOĞMUŞ YAVRU KÖPEKLERDE HİPOTERMİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1990;37(03). doi:10.1501/Vetfak_0000001333
Chicago Salmanoğlu, Rıfat. “YENI DOĞMUŞ YAVRU KÖPEKLERDE HİPOTERMİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37, sy. 03 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001333.
EndNote Salmanoğlu R (01 Ocak 1990) YENI DOĞMUŞ YAVRU KÖPEKLERDE HİPOTERMİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37 03
IEEE R. Salmanoğlu, “YENI DOĞMUŞ YAVRU KÖPEKLERDE HİPOTERMİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 37, sy. 03, 1990, doi: 10.1501/Vetfak_0000001333.
ISNAD Salmanoğlu, Rıfat. “YENI DOĞMUŞ YAVRU KÖPEKLERDE HİPOTERMİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 37/03 (Ocak 1990). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001333.
JAMA Salmanoğlu R. YENI DOĞMUŞ YAVRU KÖPEKLERDE HİPOTERMİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37. doi:10.1501/Vetfak_0000001333.
MLA Salmanoğlu, Rıfat. “YENI DOĞMUŞ YAVRU KÖPEKLERDE HİPOTERMİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 37, sy. 03, 1990, doi:10.1501/Vetfak_0000001333.
Vancouver Salmanoğlu R. YENI DOĞMUŞ YAVRU KÖPEKLERDE HİPOTERMİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1990;37(03).