Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000652

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

İNEKLERDE SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN ELEKTRİKSEL İLETKENLİK, SOMATİK HÜCRE SAYISI VE CALİFORNİA MASTİTİS TEST iLE SAPTANMASI

Yıl 1997, Cilt: 44 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1997
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000652

Öz

Bu araştırmada. inekıCı'de suhklinik mastilislerin tamsında kullamlan elektriksel iletkenlik (1:;(:) yönteminin etkinliğinin, somalik hücre sayısı
(SCC) ve Calijemıia Mastilis Test (CMl) ile karşılaştırarak araştırılması amaçlanmıştır.
Çalışmada 3 farklı çiftlikte bulunan 49 ineğin toplam 183 meme
Iabundan alınan süt örnelsleri materyalolarak kullanıldı. Süt tirnekleri klinik
mastitis belirtisi göstermeyen ve laktmyonlarının ortalama 150. gününde bulıınan ineklerden hir miktar süt sağzldıktan sonra alındı. Alınan süt örneklerine
önce CMT'i uygulandı. Süt örneklerinin ECleri Milk Cheeker cihazı (Eisai Co.
Ltd) kullanılarak saptandı ve somatik hücre sayıları kalitatil (nitel) sayım yöntemi ile mikroskopik olarak yapıldı. Elde edilen sonuçlar variyans ve t-test
yöntemine göre değerlendirildi.
Toplam 183 süt örneğinin 50'si (%27.3) CMT (-).40'1 (%21.8) CMT (-c-).
56'sl (%30.6) CMT (+ ..-) ve 37'si (%20.2) CMT (+ ı-:-)olarak deli,erlendirildi.
Ortalama elektriksel iletkenlik değerleri ise CMT (-) gruhunda 5.4/. (Ml' (+)
;;rubunda 6.3/7, CMT (++) f:rubunda 6.867 ve CMT (+++) gruhunda 7.85
mSlcm olarak helirlendi. Califonzia Mastitis Test sonuçlarına gijre değerlendirilen örneklerde SCC sayısı kalitafilolarak sırasıyla 100-200.000, 200-300.000.
300. 000-1. 000. 000 ve /.000. O()()'danfazla olarak saptandı.
SOIlUÇolarak subklinik mastitisli sütlerde elektriksel iletkenliğin saptanmasının CMT ve SCC ile henzerlik gösterdiği ve sahada kullanılahilir güvenli hir test oldl/ğu ve subklinik mastitislerin teşhis yöntemi olarak kullanılahileceği. diğer tanı yöntemleri ile kullanıldığında güvenilirliğinin daha da artaca.ğı kanısına varıldı.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ayhan Baştan

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1997
Yayımlandığı Sayı Yıl 1997Cilt: 44 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Baştan, A. (1997). İNEKLERDE SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN ELEKTRİKSEL İLETKENLİK, SOMATİK HÜCRE SAYISI VE CALİFORNİA MASTİTİS TEST iLE SAPTANMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 44(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000652
AMA Baştan A. İNEKLERDE SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN ELEKTRİKSEL İLETKENLİK, SOMATİK HÜCRE SAYISI VE CALİFORNİA MASTİTİS TEST iLE SAPTANMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1997;44(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000652
Chicago Baştan, Ayhan. “İNEKLERDE SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN ELEKTRİKSEL İLETKENLİK, SOMATİK HÜCRE SAYISI VE CALİFORNİA MASTİTİS TEST ILE SAPTANMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44, sy. 01 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000652.
EndNote Baştan A (01 Ocak 1997) İNEKLERDE SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN ELEKTRİKSEL İLETKENLİK, SOMATİK HÜCRE SAYISI VE CALİFORNİA MASTİTİS TEST iLE SAPTANMASI. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44 01
IEEE A. Baştan, “İNEKLERDE SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN ELEKTRİKSEL İLETKENLİK, SOMATİK HÜCRE SAYISI VE CALİFORNİA MASTİTİS TEST iLE SAPTANMASI”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 44, sy. 01, 1997, doi: 10.1501/Vetfak_0000000652.
ISNAD Baştan, Ayhan. “İNEKLERDE SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN ELEKTRİKSEL İLETKENLİK, SOMATİK HÜCRE SAYISI VE CALİFORNİA MASTİTİS TEST ILE SAPTANMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 44/01 (Ocak 1997). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000652.
JAMA Baştan A. İNEKLERDE SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN ELEKTRİKSEL İLETKENLİK, SOMATİK HÜCRE SAYISI VE CALİFORNİA MASTİTİS TEST iLE SAPTANMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44. doi:10.1501/Vetfak_0000000652.
MLA Baştan, Ayhan. “İNEKLERDE SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN ELEKTRİKSEL İLETKENLİK, SOMATİK HÜCRE SAYISI VE CALİFORNİA MASTİTİS TEST ILE SAPTANMASI”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 44, sy. 01, 1997, doi:10.1501/Vetfak_0000000652.
Vancouver Baştan A. İNEKLERDE SUBKLİNİK MASTİTİSLERİN ELEKTRİKSEL İLETKENLİK, SOMATİK HÜCRE SAYISI VE CALİFORNİA MASTİTİS TEST iLE SAPTANMASI. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1997;44(01).