Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000819

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

HOLSTEIN DÜVELERDE SUBKLİNİK MASTİTİS OLGULARI II. İLK LAKTASYON SÜRESİNCE MEME İÇİ ENFEKSİYONLAR

Yıl 1999, Cilt: 46 Sayı: 02.03, 0 - 0, 01.01.1999
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000819

Öz

Sunulan ralı~\'mada,yerli ve ithal düvelerde laktasyonlanmn ilk 7 ayı
süresince enlekte meme loblartndaki patojen bakteriyel floramn belirlenmesi ve
Calij()rnia Mastilis Test 'nin bu enleksiyonlarm belirlenmesinde etkinliifinin
defferlendirilmesi amarlandl.
Çalt~mUlya alman 60 düve, yerli (n=118 meme lobu) ve ithal düve (n=120
meme lobu) olarak iki gruba aynldl. Bakteriyolojik tarama amacı ile ralt~\'maya
alman hayvanlarm tüm meme loblanndan ilk laktasyonlanntn /.7. aylan
arasll1da aylık süt örnekleri toplandı. Aynca süt örneifi toplama dönemlerinde
tüm meme loblanmn CMT bulgulan kayıt edildi.
Yerli düvelerde laktasyonun 1. aymda %28.81 olan enjekte meme lobu sayısı
5. ayda %71.18' e yükselmi~ç fakat bu oramn laktasyonun 7. ay tnda %37. 28' e
dÜ,Çfüifügözlenmiştir. Ithal düvelerde ise laktasyonun 1. ay tnda %33.33 olan
enfekte meme lobu sayısı 6. ayda %73.33 ulaşmış fakat 7. ayda enjekte meme
loblannda belirgin bir azalma gözlenmemi~çtir (%61.66). Her iki grupta enfekte
meme loblartnda basktn bakteri olarak koagulaz. negatij" stalilokok ve S. aureus
izole edilmiştir. Yerli düvelerde laktasyonun 5., 6. ve 7. aylannda CNS
enj"eksiyonlan belirgin bir artış gösterirken (sırası ile %54.76, %43.90, %65.90);
S. aureus en(eksiyonlanntn düştügü göz.lenmiştir (sırası ile %36.90, %25.60,
%29.54). Ithal düvelerde ise baskm mikroorganizmalar sabit bir seyir izlemi,çtir ve
rahşma süresince CNS enj"eksiyonlan, %30.76-%55.55 ve S. aureus, %30-%41.66
arasmda deifi~çmi~ı.tir.Yerli ve ithal düvelerde slra.I'1ile laktasyonun 1. aymda %20
civaruıda belirlenen Streptococcus dysf{alactiae etkenleri daha sonraki aylarda
eseri düzeyde buLunmuştur. Streptococcus uberis ve Streptococcus agalactiae
etkenleri, laktasyonun 5. ve 6. aylannda bir yükselme egrisi çizmeLerine ragmen
laktasyonun 7. aytnda oLdukca düşük seviyeye inmişlerdir. Çaltşmada l{[ktasyon süresince CMT pozit~fmeme lobu sayısı oldukca düşük bulunmuı" (%10.92-%32.35
arasuıda değişmiştir) ve etken izole edilen meme lobu sayısı ile arasında önemli
istatistiki farklılık gözlenmiştir ( p< 0.01). Laktasyonun 1. ayında +1 düzeyinde
CMT pozitiF meme lobu oranı belirgin bir yükseklik gösterirken (%53.84)
laktasyonun 4, 5, 6 ve 7. aylarında +3 düzeyinde CMT bulguları elde edilmiıçtir
(sırası ile %58.82, 48.05, 79.16 ve 46.15). Ayrıca S. aureus ile enfekte 91 adet
CMT pozitiF meme lobunun 71 adedi +3 düzeyinde CMT skoru vermiıı.tir (%77.77-
p< 0.01). CNS enfeksiyonları ile CMT skorları arasında önemli bir farklılık
Közlenemedi ( p > 0.05).
Sonuç olarak; gerek yerli gerekse ithal düvelerde ilk laktasyonlaruıda baskuı
mikroorganizmanın CNS ve S. aureus olduğu ; yerli düvelerde her ne kadar
lakiasyonun 4. ayuıdan itibaren S. aureus enfeksiyonlarında bir azalma gözlense
de bu etkenlerin ilk laktasyon süresince belirli bir seviyeyi korudukları ve S.
aureus enfeksiyonlarmm büyük bir kısmının +3 düzeyinde CMT skoru vermesi
meme dokusunda kısmen dejenerasyonların şekillenmeye başladığmm bir
göstergesi olarak kabul edilebilir

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Rıfat Vural

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1999
Yayımlandığı Sayı Yıl 1999Cilt: 46 Sayı: 02.03

Kaynak Göster

APA Vural, R. (1999). HOLSTEIN DÜVELERDE SUBKLİNİK MASTİTİS OLGULARI II. İLK LAKTASYON SÜRESİNCE MEME İÇİ ENFEKSİYONLAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 46(02.03). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000819
AMA Vural R. HOLSTEIN DÜVELERDE SUBKLİNİK MASTİTİS OLGULARI II. İLK LAKTASYON SÜRESİNCE MEME İÇİ ENFEKSİYONLAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1999;46(02.03). doi:10.1501/Vetfak_0000000819
Chicago Vural, Rıfat. “HOLSTEIN DÜVELERDE SUBKLİNİK MASTİTİS OLGULARI II. İLK LAKTASYON SÜRESİNCE MEME İÇİ ENFEKSİYONLAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46, sy. 02.03 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000819.
EndNote Vural R (01 Ocak 1999) HOLSTEIN DÜVELERDE SUBKLİNİK MASTİTİS OLGULARI II. İLK LAKTASYON SÜRESİNCE MEME İÇİ ENFEKSİYONLAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46 02.03
IEEE R. Vural, “HOLSTEIN DÜVELERDE SUBKLİNİK MASTİTİS OLGULARI II. İLK LAKTASYON SÜRESİNCE MEME İÇİ ENFEKSİYONLAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 46, sy. 02.03, 1999, doi: 10.1501/Vetfak_0000000819.
ISNAD Vural, Rıfat. “HOLSTEIN DÜVELERDE SUBKLİNİK MASTİTİS OLGULARI II. İLK LAKTASYON SÜRESİNCE MEME İÇİ ENFEKSİYONLAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 46/02.03 (Ocak 1999). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000819.
JAMA Vural R. HOLSTEIN DÜVELERDE SUBKLİNİK MASTİTİS OLGULARI II. İLK LAKTASYON SÜRESİNCE MEME İÇİ ENFEKSİYONLAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46. doi:10.1501/Vetfak_0000000819.
MLA Vural, Rıfat. “HOLSTEIN DÜVELERDE SUBKLİNİK MASTİTİS OLGULARI II. İLK LAKTASYON SÜRESİNCE MEME İÇİ ENFEKSİYONLAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 46, sy. 02.03, 1999, doi:10.1501/Vetfak_0000000819.
Vancouver Vural R. HOLSTEIN DÜVELERDE SUBKLİNİK MASTİTİS OLGULARI II. İLK LAKTASYON SÜRESİNCE MEME İÇİ ENFEKSİYONLAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1999;46(02.03).