Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 01, - , 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000228

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Sığır, koyun ve keçi brucellosis'inin serolojik tanısında konvansiyonel testler ve Coombs testinin kullanılmas

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 01, - , 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000228

Öz

Bu çaıı~mada. 150'si infekte sürliden olmak üzere toplam 250 sığır \'C 2S0 koyun-keçi senııııu Url/,e/lu aııtikorLırı yi>-
nıınden Rosc Bengal plate test (RBPT). senım aglutinasyon testi (S/\T) ve Cooıııhs testi (anti-globulin testi-AC,T) ik IlKelendi Infcktc siırliden alımın ıso inek senııııundan 9S'i (%65.3) RBPT pozitif vc 52'si (%34.7) negaıif buluıııırkeıı. SAT ık ~)'i ('l'i6.7\ pı)-
zııif. 27'si ('i;'I~.O) şüpheli ve 3R'i (%25.3) de neg,ltif olarak değerlendirildi. Geriye kalan ıoo inek SenllllUlllLın ıla 20'" ('(,.211.111
RBPT poziıif ve RO'1 (%RO.O) negatif olarak saptanırken. SAT ilc 44'ü (0Jr44.0) pozitif. 6'sl ('/CO.O) şüpheli ve 'iO',i ıle (',{SOoı ne.
g,ltıf hulundu. Incelenen 250 koyun-keçi senınıundan94'ü (°,07.6) RBPT pozitif ve 156'sı (%62.4) negatıf SOIllIÇ \'Crirken. SAT ilc
i i 1.1 (%44.4) pOZitıf. S4'ü (%33.6) şiipheli ve 55'i (%22.0) de negatif olarak değerlendirildi. Coombs testinde. SAT pozitif toplam
i 29 sığır serumundan 44'ünde (°1(,34. i) ve i ii koyun-keçi senııııundan da 25'inde (0;;.22.5) SAT titresine göre 2-S sulanelırma anısında Coomhs titre artışı helirlendi. SAT şiipheli veya negatif olan toplam i21 sığır senınıundan 29'unda ('Yr,23.9) ve 139 koyun-keçi
senııııundan da 16'slnda (%11.5) daha düşük Coomhs titre artışı gözlendi. Infekte ineklerdeki Coombs tilre artışı. inl'ektc 01-
ınay.lIllardakıne göre daha yliksek bulundu. Brueeııosis'in taııısında RBPT ve SATın yanısıra. inkoır.~le veya bloke edıci antikorl,lıl,
belırleyen Coombs tcstinin de kuııanılınasıııın. özeııikle aşılanllliı dunıımı bilinmeyen hayvanLırda. yararlı olacağı kdnlSllld varıldı

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Dergi Bilgisi
Yazarlar

Ömer M. Esendal

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2001
Yayımlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 48 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Esendal, Ö. M. (2001). Sığır, koyun ve keçi brucellosis’inin serolojik tanısında konvansiyonel testler ve Coombs testinin kullanılmas. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 48(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000228
AMA Esendal ÖM. Sığır, koyun ve keçi brucellosis’inin serolojik tanısında konvansiyonel testler ve Coombs testinin kullanılmas. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 2001;48(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000228
Chicago Esendal, Ömer M. “Sığır, Koyun Ve keçi brucellosis’inin Serolojik tanısında Konvansiyonel Testler Ve Coombs Testinin kullanılmas”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48, sy. 01 (Ocak 2001). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000228.
EndNote Esendal ÖM (01 Ocak 2001) Sığır, koyun ve keçi brucellosis’inin serolojik tanısında konvansiyonel testler ve Coombs testinin kullanılmas. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 01
IEEE Ö. M. Esendal, “Sığır, koyun ve keçi brucellosis’inin serolojik tanısında konvansiyonel testler ve Coombs testinin kullanılmas”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 48, sy. 01, 2001, doi: 10.1501/Vetfak_0000000228.
ISNAD Esendal, Ömer M. “Sığır, Koyun Ve keçi brucellosis’inin Serolojik tanısında Konvansiyonel Testler Ve Coombs Testinin kullanılmas”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48/01 (Ocak 2001). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000228.
JAMA Esendal ÖM. Sığır, koyun ve keçi brucellosis’inin serolojik tanısında konvansiyonel testler ve Coombs testinin kullanılmas. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48. doi:10.1501/Vetfak_0000000228.
MLA Esendal, Ömer M. “Sığır, Koyun Ve keçi brucellosis’inin Serolojik tanısında Konvansiyonel Testler Ve Coombs Testinin kullanılmas”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 48, sy. 01, 2001, doi:10.1501/Vetfak_0000000228.
Vancouver Esendal ÖM. Sığır, koyun ve keçi brucellosis’inin serolojik tanısında konvansiyonel testler ve Coombs testinin kullanılmas. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48(01).