Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 02, 147 - 152, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001605

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Soya küspesinin formaldehit ve kan ile muamelesinin rumende parçalanma özellikleri ve etkin yıkılabilirfiği üzerine etkisi

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 02, 147 - 152, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001605

Öz

Araşl1rma, soya küspesinin formaldehit ve kan ilc muamele edilmesinin kuru madde (KM). org,ınik Ill,ıdde (0\>1) vc
ham proteiııın (HP) nımende parçalanma özellikleri ve etkın yıkılahilirliği üzerine etkisini helirlemek amacıyla y,ıpılmıştlr. Soya
kiispe.,ine formaldchiı O.S g/ıoO g HP, kan ise 0.5, 0.75, 1.5 ve 2.0 J1kg ~M dü/eyinde katılmıştır. Araştırınada rumen fistiillü 3 baş
ergin Merinos koçu kullanılmıştır. Numuneler 2. 4. 8. 16. 24 ve 4S saat süreyle rıımende inkübasyona tabi tutulmııştıır. Soya kiispesi
numunelerinin nımende KM. 0'v1 ve III' parçalanma özellikleri ile etkin yıkılahilirlikleri helirlenmiştir. Soya kıispe,ı protcininın
maksimum potansiyel yıkılma değeri. formaldchil ilc muameleden etkilenmezken, kan ile muameleden °k2. i8 - i(l.3 i dii7cyleri nde
aıaimıştır. Soya küspesinin O.S g i 100 g HP düzeyinde forınaldehit ve 0.5. 1.5 ve 2.0 IIkg KM düzeylerınde kan ile muamele
cdılme,i KM. OM ve HP'nin rıımende yıkılma hızını arttırmıştır. Soya küspesi ham proteinin nımende etkin yıkılm" değcri k =
O.OS/saat'de ';';;50.5 ıken formaldehit uygulamasında %32.9'a düşmiiş. kan uygulamalannda ise 0/,05-4.7- 57.9 diı/cylenne çıkmıştır
Sonıı~' olarak. soya kOspesinin formaldehit ilc ımıamelesinin nıminantlar için etkıli olahileceği. kan ilc Illuamele edıiınesinın ı,e
rumen fcrmentasyonıından konıma sağlayamadığı saptanmıştır.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sakine Yalçın

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2001
Yayımlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 48 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Yalçın, S. (2001). Soya küspesinin formaldehit ve kan ile muamelesinin rumende parçalanma özellikleri ve etkin yıkılabilirfiği üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 48(02), 147-152. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001605
AMA Yalçın S. Soya küspesinin formaldehit ve kan ile muamelesinin rumende parçalanma özellikleri ve etkin yıkılabilirfiği üzerine etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 2001;48(02):147-152. doi:10.1501/Vetfak_0000001605
Chicago Yalçın, Sakine. “Soya küspesinin Formaldehit Ve Kan Ile Muamelesinin Rumende parçalanma özellikleri Ve Etkin yıkılabilirfiği üzerine Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48, sy. 02 (Ocak 2001): 147-52. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001605.
EndNote Yalçın S (01 Ocak 2001) Soya küspesinin formaldehit ve kan ile muamelesinin rumende parçalanma özellikleri ve etkin yıkılabilirfiği üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 02 147–152.
IEEE S. Yalçın, “Soya küspesinin formaldehit ve kan ile muamelesinin rumende parçalanma özellikleri ve etkin yıkılabilirfiği üzerine etkisi”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 48, sy. 02, ss. 147–152, 2001, doi: 10.1501/Vetfak_0000001605.
ISNAD Yalçın, Sakine. “Soya küspesinin Formaldehit Ve Kan Ile Muamelesinin Rumende parçalanma özellikleri Ve Etkin yıkılabilirfiği üzerine Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48/02 (Ocak 2001), 147-152. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001605.
JAMA Yalçın S. Soya küspesinin formaldehit ve kan ile muamelesinin rumende parçalanma özellikleri ve etkin yıkılabilirfiği üzerine etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48:147–152.
MLA Yalçın, Sakine. “Soya küspesinin Formaldehit Ve Kan Ile Muamelesinin Rumende parçalanma özellikleri Ve Etkin yıkılabilirfiği üzerine Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 48, sy. 02, 2001, ss. 147-52, doi:10.1501/Vetfak_0000001605.
Vancouver Yalçın S. Soya küspesinin formaldehit ve kan ile muamelesinin rumende parçalanma özellikleri ve etkin yıkılabilirfiği üzerine etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48(02):147-52.