Letter to Editor
BibTex RIS Cite

Mezbahadan toplanan ovaryumlardan elde edilen sığır oositlerinin in vitro maturasyonu ve fertilizasyonu*

Year 2005, Volume: 52 Issue: 2, 92 - 97, 01.06.2005
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000037

Abstract

Bu çalışmada, mezbahadan toplanan ovaryumlardan elde edilen sığır oositlerinin maturasyon ve fertilizasyon oranlarının follikül çapı ile ilişkilendirilerek ortaya konması amaçlanmıştır. Çalışma materyali olarak Ankara ili Çubuk ilçe mezbahasında kesilen hayvanlardan toplanan 575 ovaryum kullanıldı. Ovaryumların üzerlerindeki yüzeysel folliküller çaplarına göre (2-7 mm-Grup I ve 7-10 mm-Grup II) sayıldı. Tüm folliküllerin 18 G iğne ile punksiyonları yapılarak oositler aspire edildi. Aspire edilen kumulusoosit kompleksleri morfolojilerine göre sınıflandırıldı. Yanlızca I. ve II. kalite oositler in vitro maturasyon vasatına (TCM-199+%10 (v/v) FCS+%0.6 BSA) aktarılarak, 39°C sıcaklıkta %5 CO2 atmosferinde 22-24 saat inkübe edildi. İnkubasyon sonrası mature oositler fertilizasyon vasatına (TALP+10 µg/ml Heparin) aktarıldı. Fertilizasyon, 39°C sıcaklıkta %5 CO2 atmosferinde 18-19 saatte gerçekleştirildi. Grup I’de aspirasyondan sonra I ve II. kalite oldukları belirlenen toplam 1911 ve Grup II’de 1108 kumulus-oosit kompleksinin maturasyon kültürü sonrası Grup I’de 1327 ve Grup II’de ise 823’ünde maturasyonun şekillendiği saptandı. Grup I ve II’de elde edilen maturasyon yüzdeleri ise sırasıyla %69.44 ve %74.2 olarak belirlendi (p>0.05). Grup I’de 1327 oositten 576 (%43.4)’sında ve Grup II’de 823 oositten 419 (%51)’unda fertilizasyon şekillendi. Sonuç olarak, mezbahadan toplanan sığır ovaryumları in vitro embriyo üretiminde iyi bir kaynak olduğu, ancak toplanan ovaryumların yüzeyindeki folliküllerden aspire edilen oositlerin maturasyon ve fertilizasyon kapasiteleri oldukça değişkenlik gösterdiği ve in vitro çalışmalarda kullanılabilecek oositlerin elde edildikleri folliküllerin çapları ile oositlerin maturasyon ve fertilizasyon başarıları arasında kuvvetli bir ilişki olduğu, follikül ölçüsü arttıkça fertilizasyon oranının yükseldiği sonucuna varıldı

References

 • 1. Brackett BG, Zuelke KA (1993): Analysis of factors involved in the in vitro production of bovine embryos. Theriogenology, 39, 43-64.
 • 2. Cupps PT (1991): Reproduction in Domestic Animals. Fourth edition, Academic Press Inc., Oxford, UK.
 • 3. Farin CE, Hasler JF, Martus NS, Stokes JE (1997): A comparison of Menezo’s B2 and tissue culture medium199 for in vitro production of bovine blastocysts. Theriogenology, 48, 699-709.
 • 4. Fayrer-Hosken RA, Stroud B (1989): Multiple embryo production in the cow after laparoscopic oocyte collection and oviductal transfer. Theriogenology, 31, 192-199.
 • 5. Fukui Y, Ono H (1988): In vitro development to blastocyst of in vitro maturated and fertilized bovine oocytes. Vet Rec, 122, 122-140.
 • 6. Gordon I (1994): Laboratory Production of Cattle Embryos. Cab international Co., Wallingford, UK.
 • 7. Greve T, Avery B, Callesen H (1993): Viability of in vivo and in vitro produced bovine embryos. Reprod Dom Anim, 28, 164-169.
 • 8. Greve T, Madison V (1991): In vitro fertilization in cattle: A review. Reprod Nutr Dev, 31, 147-157.
 • 9. Küplülü Ş, Ün M (2000): Mezbahadan elde edilen sığır ovaryumlarında yüzeysel follikül potansiyelinin belirlenmesi ve oosit aspirasyonu. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 47, 247-254.
 • 10. Küplülü Ş, Ün M (2001): Sığırlarda follikül büyüklüğünün oositlerinin vitro maturasyonu üzerine etkisi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 48, 201-205.
 • 11. Lee ES, Fuji Y, Fukui Y (1995): A comparative study on developmental capacity to blastocysts derived from 1- and 2(3) cell bovine embryos after in vitro maturation and fertilization. Theriogenology, 45, 1151-1162.
 • 12. Leibfried-Rutledge ML, Critser ES, Parrish JJ, First NL (1989): In vitro maturation and fertilization of bovine oocytes. Theriogenology, 31, 61-74.
 • 13. Lonergan P, Moneghan P, Rizoz D, Boland MP, Gordon I (1994): Effect of follicle size on bovine oocyte quality and developmental competence following maturation, fertilization and culture in vitro. Mol Reprod Dev, 37, 48-53.
 • 14. Loos De F, Van Vliet C, Van Maurik P, Kruip Th AM (1989): Morphology of immature bovine oocytes. Gam Res, 27, 197-204.
 • 15. MacCallum C, Salamone D, Palasz AT (1997): Effect of maturation medium supplements on bovine oocyte fertilization and embryo development. Theriogenology, 47, 193-196.
 • 16. Motlik J, Fulka J (1986): Factors affecting meiotic competence in pig oocytes. Theriogenology, 25, 87-96.
 • 17. Sanbuissho A, Threlfall WR (1989): The effects of oestrus cow serum on the in vitro maturation and fertilization of bovine follicular oocyte. Theriogenology, 31, 693.
 • 18. Schellander K, Fuhrer F, Brackett BG, Korb H, Schleger W (1991): In vitro fertilization and cleavage of bovine oocytes maturated in medium supplemented with oestrus cow serum. Theriogenology, 33, 477-485.
 • 19. Shamsuddin M, Larsson G, Rodriguez-Martinez H (1993): Maturation-related changes in bovine oocytes under different culture conditions. Anim Reprod Sci, 31, 49-60.
 • 20. Telfer EE (1998): In vitro models for oocyte development. Theriogenology, 49, 451-460.
 • 21. Trounson A (1992): The production of ruminant embryos in vitro. Anim Reprod Sci, 28, 125-137.
 • 22. Vergos E, Alifakiotis T, Konstandidou M, Gordon AC (1993): Embryo production by in vitro techniques in dairy cattle. Vet Rec, 133, 70.

In vitro maturation and fertilization of bovine oocytes aspirated from the slaugthered ovaries

Year 2005, Volume: 52 Issue: 2, 92 - 97, 01.06.2005
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000037

Abstract

The aim of this study was to determine the maturation and fertilization capacities of bovine oocytes aspirated from slaugthered ovaries in relation with the follicle diameter. A number of 575 ovaries collected from the slaugthered cows at the Municipal slaugterhouse of Çubuk, Ankara were used as the material. Peripheral follicles were counted according to the their diameters (2-7 mm-Group I and 7-10 mm-Group II). Whole follicles were punctured with an 18 G needle hold on a 5 ml syringe and aspirated kumulus-oocyte complexes were classified in regard to their morphological apperance only grade I and II oocytes were then placed in maturation medium (TCM-199+%10 (v/v) FCS+10.6 BSA) and incubated under an atmosphere of %5 CO2 at 39 C° for 22-24 hr. At the end of the maturation period the maturated oocytes were transfered to the fertilization media (TALP+10 µg/ml Heparine) for in vitro fertilization. Incubation was held under an atmosphere of %5 CO2 at 39 C° for 18-19 hr. After the maturation period, 1327 of 1911 oocytes in Group I and 823 of 1108 oocytes in Group II were found as mature. The maturation rates observed in the study groups were 69.44% and 74.2% respectively (p>0.05). In Group I, 576 of 1327 (43.4%) and 419 of 823 oocytes in Group II (51%) were fertilized. As conclusion, it was evident that the ovaries collected from the slaugtherhouse are sufficient potentials for in vitro embryo production, although a great variation between the maturation and fertilization capacities of oocytes aspirated from the peripheral follicles could be observed. It was also obvious that there is a significiant relation between the follicle diameter and maturation and fertilization capacities of oocytes since the fertilization rates increases as the follicle diameter rises

References

 • 1. Brackett BG, Zuelke KA (1993): Analysis of factors involved in the in vitro production of bovine embryos. Theriogenology, 39, 43-64.
 • 2. Cupps PT (1991): Reproduction in Domestic Animals. Fourth edition, Academic Press Inc., Oxford, UK.
 • 3. Farin CE, Hasler JF, Martus NS, Stokes JE (1997): A comparison of Menezo’s B2 and tissue culture medium199 for in vitro production of bovine blastocysts. Theriogenology, 48, 699-709.
 • 4. Fayrer-Hosken RA, Stroud B (1989): Multiple embryo production in the cow after laparoscopic oocyte collection and oviductal transfer. Theriogenology, 31, 192-199.
 • 5. Fukui Y, Ono H (1988): In vitro development to blastocyst of in vitro maturated and fertilized bovine oocytes. Vet Rec, 122, 122-140.
 • 6. Gordon I (1994): Laboratory Production of Cattle Embryos. Cab international Co., Wallingford, UK.
 • 7. Greve T, Avery B, Callesen H (1993): Viability of in vivo and in vitro produced bovine embryos. Reprod Dom Anim, 28, 164-169.
 • 8. Greve T, Madison V (1991): In vitro fertilization in cattle: A review. Reprod Nutr Dev, 31, 147-157.
 • 9. Küplülü Ş, Ün M (2000): Mezbahadan elde edilen sığır ovaryumlarında yüzeysel follikül potansiyelinin belirlenmesi ve oosit aspirasyonu. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 47, 247-254.
 • 10. Küplülü Ş, Ün M (2001): Sığırlarda follikül büyüklüğünün oositlerinin vitro maturasyonu üzerine etkisi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 48, 201-205.
 • 11. Lee ES, Fuji Y, Fukui Y (1995): A comparative study on developmental capacity to blastocysts derived from 1- and 2(3) cell bovine embryos after in vitro maturation and fertilization. Theriogenology, 45, 1151-1162.
 • 12. Leibfried-Rutledge ML, Critser ES, Parrish JJ, First NL (1989): In vitro maturation and fertilization of bovine oocytes. Theriogenology, 31, 61-74.
 • 13. Lonergan P, Moneghan P, Rizoz D, Boland MP, Gordon I (1994): Effect of follicle size on bovine oocyte quality and developmental competence following maturation, fertilization and culture in vitro. Mol Reprod Dev, 37, 48-53.
 • 14. Loos De F, Van Vliet C, Van Maurik P, Kruip Th AM (1989): Morphology of immature bovine oocytes. Gam Res, 27, 197-204.
 • 15. MacCallum C, Salamone D, Palasz AT (1997): Effect of maturation medium supplements on bovine oocyte fertilization and embryo development. Theriogenology, 47, 193-196.
 • 16. Motlik J, Fulka J (1986): Factors affecting meiotic competence in pig oocytes. Theriogenology, 25, 87-96.
 • 17. Sanbuissho A, Threlfall WR (1989): The effects of oestrus cow serum on the in vitro maturation and fertilization of bovine follicular oocyte. Theriogenology, 31, 693.
 • 18. Schellander K, Fuhrer F, Brackett BG, Korb H, Schleger W (1991): In vitro fertilization and cleavage of bovine oocytes maturated in medium supplemented with oestrus cow serum. Theriogenology, 33, 477-485.
 • 19. Shamsuddin M, Larsson G, Rodriguez-Martinez H (1993): Maturation-related changes in bovine oocytes under different culture conditions. Anim Reprod Sci, 31, 49-60.
 • 20. Telfer EE (1998): In vitro models for oocyte development. Theriogenology, 49, 451-460.
 • 21. Trounson A (1992): The production of ruminant embryos in vitro. Anim Reprod Sci, 28, 125-137.
 • 22. Vergos E, Alifakiotis T, Konstandidou M, Gordon AC (1993): Embryo production by in vitro techniques in dairy cattle. Vet Rec, 133, 70.
There are 22 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Mustafa Ün

Şükrü Küplülü

Publication Date June 1, 2005
Published in Issue Year 2005Volume: 52 Issue: 2

Cite

APA Ün, M., & Küplülü, Ş. (2005). Mezbahadan toplanan ovaryumlardan elde edilen sığır oositlerinin in vitro maturasyonu ve fertilizasyonu*. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 52(2), 92-97. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000037
AMA Ün M, Küplülü Ş. Mezbahadan toplanan ovaryumlardan elde edilen sığır oositlerinin in vitro maturasyonu ve fertilizasyonu*. Ankara Univ Vet Fak Derg. June 2005;52(2):92-97. doi:10.1501/Vetfak_0000000037
Chicago Ün, Mustafa, and Şükrü Küplülü. “Mezbahadan Toplanan Ovaryumlardan Elde Edilen sığır Oositlerinin in Vitro Maturasyonu Ve Fertilizasyonu*”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52, no. 2 (June 2005): 92-97. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000037.
EndNote Ün M, Küplülü Ş (June 1, 2005) Mezbahadan toplanan ovaryumlardan elde edilen sığır oositlerinin in vitro maturasyonu ve fertilizasyonu*. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52 2 92–97.
IEEE M. Ün and Ş. Küplülü, “Mezbahadan toplanan ovaryumlardan elde edilen sığır oositlerinin in vitro maturasyonu ve fertilizasyonu*”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 52, no. 2, pp. 92–97, 2005, doi: 10.1501/Vetfak_0000000037.
ISNAD Ün, Mustafa - Küplülü, Şükrü. “Mezbahadan Toplanan Ovaryumlardan Elde Edilen sığır Oositlerinin in Vitro Maturasyonu Ve Fertilizasyonu*”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 52/2 (June 2005), 92-97. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000037.
JAMA Ün M, Küplülü Ş. Mezbahadan toplanan ovaryumlardan elde edilen sığır oositlerinin in vitro maturasyonu ve fertilizasyonu*. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2005;52:92–97.
MLA Ün, Mustafa and Şükrü Küplülü. “Mezbahadan Toplanan Ovaryumlardan Elde Edilen sığır Oositlerinin in Vitro Maturasyonu Ve Fertilizasyonu*”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 52, no. 2, 2005, pp. 92-97, doi:10.1501/Vetfak_0000000037.
Vancouver Ün M, Küplülü Ş. Mezbahadan toplanan ovaryumlardan elde edilen sığır oositlerinin in vitro maturasyonu ve fertilizasyonu*. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2005;52(2):92-7.