Letter to Editor
BibTex RIS Cite

An investigatiön of copper, zinc, ceruloplasmin levels in serum, copper and zinc levels in wool samples of seasonal grazing sheep

Year 2003, Volume: 50 Issue: 1, 7 - 11, 01.03.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002361

Abstract

Copper and zine levels were determined in serum and woo1 samples, cenıloplasmin level was determined in serum. The samples were colleeted from elinieally healty, grazing sheep between Mareh-hıne in Hatay region. Additional feed was not given to sheep during this season. Mineral levels were analysed by atomie absorption speetrophotometry, eenıloplasmin levels were measured by speetrophotometry. Mean serum eopper, zine and eenıloplasmin levels were 0.57:t0.Ol ppm, 0.65:tO.OI ppm, 16.74:tOA3 ppm, respeetively. Although there was no statistieally signifieaney between serum Cu levels of the regional sheep (p>O. iO), there was signifieaney between serum zine and eeruloplasmin levels of the regional sheep (pO.1 O). It is eoneluded that senım and wool eopper levels were determined elose to the eritical level, zine levels were found to he under the normal level. Mineral supplementation to seasonal grazing animals should be considered in this region.

References

 • Antaplı M (1990): Koyunlannkanlııda çinko seviyeleri ile karhonik wıhidraz
 • Ziııc f/Ilger domains: Hypoıh€'ses and Copper and prioıı disease. Brain Res Bul ' 55. 165-173. BurllS RH, Johnston Duncan We,Fisk wools. J Aninı Sci. 23, 5-11. JW, McCollach Minerals HG (1964): in domeslic
 • Ankara Üniv Vet Fak Derg, 50, 2003 i i Ozan S (1985): Karacabey Merinos koyunlamıda yapağı dijkümü ile kanda çinko bakır düzeyleri arasmda ilişkiler.
 • Selçuk Üniv Vet Fak Derg, 1, ]33-]42. Salvİn W (.1968): Alomic Absorplion Speclroscopy. Che- nıieal Analysis, 25,87-90. i.Scrpek B, Başpınar
 • N, Soysal S (] 989): Konya ili ve çev- koyunlarda resinde yeıişlirilen davisi wnacıyla serımı serüloplazmin saplwıJlwsı. İstanbul Üniv Vet Fak Derg, 15, ]-7. ve le- konsaııırasyonlannııı SPSS Ine (1960):SPSS fiJr Windows9.3. Base System
 • User's Guide. Releuse 9.0. Copyright] Printed in the USA. by SPSS Ine. Stahr HM(j99i):Analyıical Meıhods in Toxicology. A Wiley-Iııtersieenei New York. Şahİn T (1999):Endoparaziıli koyunlarda bazı iz ele- mentler ve biyokimyasal araşlırmalar.Doktora tezi. YYÜ. Sağ Bil Ensl, Van. seviyeleri üzerine
 • EJ, Suttle NF (2000): The Mineral Nutrilion ojLiııeslock.3ruEd. CABI Publishing, Edinburgh. White CL, Martİn GB, Hynd PI, Chopeman RE (1994)

Mevsimselolarak merada yetiştirilen koyunlarda serum bakır, çinko ve seruloplazmin düzeyleri ile yün bakır ve çinko değerlerinin araştırılması

Year 2003, Volume: 50 Issue: 1, 7 - 11, 01.03.2003
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002361

Abstract

Hatay bölgesinde Mart-Haziran dönemlerinde mera şartlarında yetiştirilen, ilave yem verilmeyen ve klinik olarak sağlıklı görünen koyunlarda bak'ır ve çinko değerleri serum ve yün örneklerinde; senıloplazmin düzeyleri ise serumda araştırıldı. Mineral madde analizleri atomik absorbsiyon spektrofotometrede, senıloplazmin düzeyleri spektrofotometrede ölçüldü. Ortalama serum bakır düzeyi 0.57:t0.O] ppm, çinko 0.65:t0.01 ppm ve seruloplazmin 16.74:tOA3 mg/d] olarak tespit edildi. Bölgelerarası senım bakır değerleri arasında istatistiksel fark bulunmazken (p>0.10); çinko ve seru10plazmin değerleri yönünden önemli farklılık bulundu (pdJ.OO I). Senıloplazmin ile senım bakır değerleri arasında pozitif zayıf dereeede bir ilişkinin olduğü görüldü. Ortalaımı yün bakır değeri 4AO:t0.24 ppm ve çinko düzeyi 48.51 :t2.26 ppm olarak saptandı. Bölgeler arasında yün bakır ve çinko değerleri yönünden anlamlı fark bulunmadı (p>O.1 O). Hatay bölgesi koyunlarında yün ve senım bakır düzeyinin kritik sınıra yakın; çinkonun ise normal değerlerden düşük olduğu saptandı. Meraya dayalı beslemenin yapıldığı dönemde hayvanlara mineral takviyelerinin yapılımısı gerektiği sonueuna varıldı

References

 • Antaplı M (1990): Koyunlannkanlııda çinko seviyeleri ile karhonik wıhidraz
 • Ziııc f/Ilger domains: Hypoıh€'ses and Copper and prioıı disease. Brain Res Bul ' 55. 165-173. BurllS RH, Johnston Duncan We,Fisk wools. J Aninı Sci. 23, 5-11. JW, McCollach Minerals HG (1964): in domeslic
 • Ankara Üniv Vet Fak Derg, 50, 2003 i i Ozan S (1985): Karacabey Merinos koyunlamıda yapağı dijkümü ile kanda çinko bakır düzeyleri arasmda ilişkiler.
 • Selçuk Üniv Vet Fak Derg, 1, ]33-]42. Salvİn W (.1968): Alomic Absorplion Speclroscopy. Che- nıieal Analysis, 25,87-90. i.Scrpek B, Başpınar
 • N, Soysal S (] 989): Konya ili ve çev- koyunlarda resinde yeıişlirilen davisi wnacıyla serımı serüloplazmin saplwıJlwsı. İstanbul Üniv Vet Fak Derg, 15, ]-7. ve le- konsaııırasyonlannııı SPSS Ine (1960):SPSS fiJr Windows9.3. Base System
 • User's Guide. Releuse 9.0. Copyright] Printed in the USA. by SPSS Ine. Stahr HM(j99i):Analyıical Meıhods in Toxicology. A Wiley-Iııtersieenei New York. Şahİn T (1999):Endoparaziıli koyunlarda bazı iz ele- mentler ve biyokimyasal araşlırmalar.Doktora tezi. YYÜ. Sağ Bil Ensl, Van. seviyeleri üzerine
 • EJ, Suttle NF (2000): The Mineral Nutrilion ojLiııeslock.3ruEd. CABI Publishing, Edinburgh. White CL, Martİn GB, Hynd PI, Chopeman RE (1994)
There are 7 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Suat Erdogan

Zeynep Erdogan

Nurhan Şahin

Publication Date March 1, 2003
Published in Issue Year 2003Volume: 50 Issue: 1

Cite

APA Erdogan, S., Erdogan, Z., & Şahin, N. (2003). Mevsimselolarak merada yetiştirilen koyunlarda serum bakır, çinko ve seruloplazmin düzeyleri ile yün bakır ve çinko değerlerinin araştırılması. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 50(1), 7-11. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002361
AMA Erdogan S, Erdogan Z, Şahin N. Mevsimselolarak merada yetiştirilen koyunlarda serum bakır, çinko ve seruloplazmin düzeyleri ile yün bakır ve çinko değerlerinin araştırılması. Ankara Univ Vet Fak Derg. March 2003;50(1):7-11. doi:10.1501/Vetfak_0000002361
Chicago Erdogan, Suat, Zeynep Erdogan, and Nurhan Şahin. “Mevsimselolarak Merada yetiştirilen Koyunlarda Serum bakır, çinko Ve Seruloplazmin düzeyleri Ile yün bakır Ve çinko değerlerinin araştırılması”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50, no. 1 (March 2003): 7-11. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002361.
EndNote Erdogan S, Erdogan Z, Şahin N (March 1, 2003) Mevsimselolarak merada yetiştirilen koyunlarda serum bakır, çinko ve seruloplazmin düzeyleri ile yün bakır ve çinko değerlerinin araştırılması. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50 1 7–11.
IEEE S. Erdogan, Z. Erdogan, and N. Şahin, “Mevsimselolarak merada yetiştirilen koyunlarda serum bakır, çinko ve seruloplazmin düzeyleri ile yün bakır ve çinko değerlerinin araştırılması”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 50, no. 1, pp. 7–11, 2003, doi: 10.1501/Vetfak_0000002361.
ISNAD Erdogan, Suat et al. “Mevsimselolarak Merada yetiştirilen Koyunlarda Serum bakır, çinko Ve Seruloplazmin düzeyleri Ile yün bakır Ve çinko değerlerinin araştırılması”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 50/1 (March 2003), 7-11. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002361.
JAMA Erdogan S, Erdogan Z, Şahin N. Mevsimselolarak merada yetiştirilen koyunlarda serum bakır, çinko ve seruloplazmin düzeyleri ile yün bakır ve çinko değerlerinin araştırılması. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50:7–11.
MLA Erdogan, Suat et al. “Mevsimselolarak Merada yetiştirilen Koyunlarda Serum bakır, çinko Ve Seruloplazmin düzeyleri Ile yün bakır Ve çinko değerlerinin araştırılması”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 50, no. 1, 2003, pp. 7-11, doi:10.1501/Vetfak_0000002361.
Vancouver Erdogan S, Erdogan Z, Şahin N. Mevsimselolarak merada yetiştirilen koyunlarda serum bakır, çinko ve seruloplazmin düzeyleri ile yün bakır ve çinko değerlerinin araştırılması. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2003;50(1):7-11.