Letter to Editor
BibTex RIS Cite

The effeel of individiual properties and various extenders on dog semen cryopreservation

Year 2002, Volume: 49 Issue: 3, 207 - 212, 01.09.2002

Abstract

-: In this study, semens whıeh were colleeted from 4 Kangal sheepdog.s were eryopreserved in two dillerent dilucııl.-..
ITrıs and lacıcıse). The primary spermatulogıeal properties af ter equilihration and after thawıng were determınecl. ,ıııd ıhe elleCls ot
the dılueıııs aııd individual propcrties of dogs on spermatozoa viability were examined. In semeıı eryopreser\'aııoıı. 20 epClılates
collecıed from 4 dogs were ıreated. The eolleetecl ejaeulaıes were dilutecl ın Tns aııcl laetose inelııdıng 20v
l<. egg yolk and -1'li.-
glyeerol. packaged O.S ıııl straws and were left to equilibration for 2 hours. After eljııilıbration, sperm,ıwlogıcal exaııııııalıons ".ne
perl'orıııed ,\lld seıııens were frol.cn in liquid nitrogen vapour i-12()OC) for 7 minlltes, then stored in liquıd nitrogcıı. Lııer on, ıhe
slraws were thawed in a water hath at 40°C for i()seeonds, and post-thaw spermatologieal properties were deterıııined. Following
the examiııations were perl'ormed, the sperınatozoal motility in the semeıı whieh was dilllted with Tris dilııent. after eljııilibratioıı and
a1'ter thawing was 65.6% and 4'.J.()%, respectively; in laetose diluent the same valııes were 59.R% and 33.8%. The percenlClge ol'
<ıbnmıııal and dead sperlllCltol.Oa after thawing in Tris diluenl were 26.6% and 31.9%, in laetose diluent 37.(,"y ancl 46.0%. lıı
additıon. abnormal tail rat es iıı lactose diluent were signifieantly raised. Consequently, individual propertıes of the dogs which were
qıııe cıges aııd were kept saıııe hreeding condilions were not 1'ound sigııifieant in semen cryopreserv,ıtion. H,ıwe\er. ın reg<ırd ıo
dlJııents. Tris dilueııt was fOlıııd to he helter than laetose

Köpek spermasının dondurulması üzerine bireysel özelliklerin ve farklı sulandırıedarın etkisi

Year 2002, Volume: 49 Issue: 3, 207 - 212, 01.09.2002

Abstract

-Bu ara~tırınada, 4 K,lIlgal çoban köpeğinden alınan ....perıııalar Tris ve laktoı sulandırıeıları ilc dondunılMak, dondurlll,ı
öııeesi \e çiizıim sonrası ba~lıca ....penııatolojik özellikler bclirlenmi~, hıreysel özelliklerin ve farklı ....UI,lIldllxlldoııdurlılması lizerine ctkileri ineclenmi~tir. Sperınanııı dondurtılmasıııda. 4 köpektcn alınan toplam 20 ejakulat kııllaıııımı~tır. Alımııı
cjakulatl<1r %20 yumurta sansı ve 01<-4 gliscrol içeren iki farklı sulandırıcı (Trıs ve lakto/) ilc sulandırılarak 0.5 ml'lık payctlere
çckılmi~ \'C 2 saat ckilibrasyona hırakılmı~tır. Sperıııalar ekilibrasyon sonrası spermatolojik muayeneler yapılarak ....".1 azot buh,ınnda
(-12OCC) 7 dakıkada dondurtlllllll~ ve sıvı amt içinde depoıanmı~tlr. Daha sonra payetler 4OCC'deki su banyosunch! i O sanıyede
çÖ7<üirlilerek çözlim sonra ....ı spermalolojik 111lıayeneler yapılmı~tır. Yapılan muayenelcr sonucunda Tris sulandırıcısıııda ekılıbrasyon
soıır,ısı ve çözlim sonrası spermatozoa motilitesi sırasıyla %65.6 ve '1c>4ol<ırak saptaııııl1~tır. Tris sıılandırıcısıııda çözlim sonrası anormal ve ölli spcrmatozoa oranl,\rJ '1026.6 \'C 'Ir 31.9: lakıol.
sul,ıııdırıcısında '3137.6 ve °/r46.0 ol ,ırak saptanml~tır. Buna ek olarak. laktoz sulandırıcısı ılc dondurtılan spcrııı,ılard,.ı .tlıorımıl
knynık manları bliyıik artış giisterıni~tir. Sonuç olarak. sperınanın dondurulmasında ,ıyııı yeti~tirme şartlarında tuıulaıı \c ayııı vaşt,ı
oLm körıeklcrde bircysel öıcllıkler önemli bulunmaml~tır. Aneak. sulandırıcılar yönlinden değerlcndirıldığinde Tn ....sulaııdırınsınııı
I<ıkıoz sulaııdırıeısına göre daha listlin oldugu sonucuna vartlml~tır.;laktoz>ıı>

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Ergun Akçay

Publication Date September 1, 2002
Published in Issue Year 2002Volume: 49 Issue: 3

Cite

APA Akçay, E. (2002). Köpek spermasının dondurulması üzerine bireysel özelliklerin ve farklı sulandırıedarın etkisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 49(3), 207-212.
AMA Akçay E. Köpek spermasının dondurulması üzerine bireysel özelliklerin ve farklı sulandırıedarın etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. September 2002;49(3):207-212.
Chicago Akçay, Ergun. “Köpek spermasının Dondurulması üzerine Bireysel özelliklerin Ve Farklı sulandırıedarın Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49, no. 3 (September 2002): 207-12.
EndNote Akçay E (September 1, 2002) Köpek spermasının dondurulması üzerine bireysel özelliklerin ve farklı sulandırıedarın etkisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49 3 207–212.
IEEE E. Akçay, “Köpek spermasının dondurulması üzerine bireysel özelliklerin ve farklı sulandırıedarın etkisi”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 49, no. 3, pp. 207–212, 2002.
ISNAD Akçay, Ergun. “Köpek spermasının Dondurulması üzerine Bireysel özelliklerin Ve Farklı sulandırıedarın Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 49/3 (September 2002), 207-212.
JAMA Akçay E. Köpek spermasının dondurulması üzerine bireysel özelliklerin ve farklı sulandırıedarın etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49:207–212.
MLA Akçay, Ergun. “Köpek spermasının Dondurulması üzerine Bireysel özelliklerin Ve Farklı sulandırıedarın Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 49, no. 3, 2002, pp. 207-12.
Vancouver Akçay E. Köpek spermasının dondurulması üzerine bireysel özelliklerin ve farklı sulandırıedarın etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2002;49(3):207-12.