Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2000, Volume: 47 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.2000
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000551

Abstract

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

TÜRKİYE'DE TROPİKAL THEİLERİOSİS ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR : 1. Değişik Kökenli Theileria annulata İzolatlarının Virulansı ile İlgili Deneysel Çalışmalar

Year 2000, Volume: 47 Issue: 01, 0 - 0, 01.01.2000
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000551

Abstract

Bu çalışmada 7 adet Theileria annulata izolatı virulans bakımından,
deneyselolarak test edilmiıçlerdir. Bu izolatlar Ankara 'da Sarwba, Akdere,
Mwnak, Eryaman, Hüseyingazi, Girmeç, Alacaören gibi yerlerde tmpikal theileriosis'e yakalanmlıç sıi{ırlardan elde edibniıçlerdir. Deneyser Theileria anl1ulata
enfeksiyonu geçirmemi,ç, tropikal theileriosis'e duyarlı, yakla,çık 3 aylık Hoıstein
ırkı i 7 dana üzerinde yapılmı,çtır.
Mevcut danalardan Tsinin herbiri, yukarıda belirtilen yerlerden izole edilen
Theileria amıulata kan stabilatlarından biriyle inokule edilmiştir. Herbir dU/w için
LO ml taze Tannulaw kan stabilatı kullanılmıştır. Danaların dii{er Tsi sadece
Tannulata SarlOba kene stabilatı, 3'ü ise Tannulaw Akdere kene stabilatı ile inoküle edilmişlerdir. Herbir danaya 4 kenelik bir dozda (ezilmi,ç Tannulata ile enfekte kene solusyon u) stabilat inoküle edilmiştir. Gerek kan ve Rerekse kene stabilatı dananm prescapular lenlyumrusunun yuküI'Isma deri altlıla yapılmı,çtır.
Theileria annulaw kan stabilatı ile inoküle edilen 7 danal1ln hefJsi tmfJikal
theileriosis'e yakalanmı,ı'üırdır. Eryaman, Akdere, HüseyinRa?i Fe Girmeç.'den
izole edilen Tannulata kaıı stabilatlal'l ile inoküle edilen danalarda tmfJikal theileriosis'in klinik reaksiyonları hafit: Mamak ve Alac(/(Jreıı'den i?ole edilen
Tannulata kan stabilatı ile inoküle edilen danalarda orta, SarlOba 'dan izole edilen
TWlllulata kan stabilatı ile inoküle edilen danada ise ,çiddetli derecede seyretmiştir. Sadece Tannulata Sal'loba kan stabilatı ile inoküle edilen dana tmfJikal
theileriosis'den ijlmüş, dii{er danalar hastalığı atlatıp iyile,mıi,çlerdir.
Dii{er wrafran Tannulata Sarwba kene stabilatı ile inoküle edilen 7 dananll1
hefJsi tmfJikal theileriosis 'e yakalanmlıç, bunlarda hastalıi{ın klinik reaksiyonları
çok ,çiddetli olmuş, 3 dana hastalıi{ı atlatamayıp ölmüşler, geri kalan 4 dana hastalıi{ı atlatmışlarfakat uzun bir nekahat dijnemi Reçirmişlerdir.
Theileria annulata Akdere kene stabilatı ile inoküle edilen 3 dana da theileriosis 'e yakalanmışlar, orta derecede klinik reaksiyonlar meydana gelmi,ç, danalar hastalıi{ı (l!latlp iyile,mıişlerdir.
Netice olarak Twmulata Sarwba i?Olatlııın vimlansı ,çiddetli, Tannulata Ala-
(wJren, Mumak veAkdere izolatlal'lıım virulansı orta, Tannuluta Girıner ve Eryaman izolatlarımn virulunslal'l hafilderecede bulunmuştur

References

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Veterinary Surgery
Journal Section Research Article
Authors

Fahri Sayın

Publication Date January 1, 2000
Published in Issue Year 2000Volume: 47 Issue: 01

Cite

APA Sayın, F. (2000). TÜRKİYE’DE TROPİKAL THEİLERİOSİS ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR : 1. Değişik Kökenli Theileria annulata İzolatlarının Virulansı ile İlgili Deneysel Çalışmalar. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 47(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000551
AMA Sayın F. TÜRKİYE’DE TROPİKAL THEİLERİOSİS ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR : 1. Değişik Kökenli Theileria annulata İzolatlarının Virulansı ile İlgili Deneysel Çalışmalar. Ankara Univ Vet Fak Derg. January 2000;47(01). doi:10.1501/Vetfak_0000000551
Chicago Sayın, Fahri. “TÜRKİYE’DE TROPİKAL THEİLERİOSİS ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR : 1. Değişik Kökenli Theileria Annulata İzolatlarının Virulansı Ile İlgili Deneysel Çalışmalar”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47, no. 01 (January 2000). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000551.
EndNote Sayın F (January 1, 2000) TÜRKİYE’DE TROPİKAL THEİLERİOSİS ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR : 1. Değişik Kökenli Theileria annulata İzolatlarının Virulansı ile İlgili Deneysel Çalışmalar. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47 01
IEEE F. Sayın, “TÜRKİYE’DE TROPİKAL THEİLERİOSİS ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR : 1. Değişik Kökenli Theileria annulata İzolatlarının Virulansı ile İlgili Deneysel Çalışmalar”, Ankara Univ Vet Fak Derg, vol. 47, no. 01, 2000, doi: 10.1501/Vetfak_0000000551.
ISNAD Sayın, Fahri. “TÜRKİYE’DE TROPİKAL THEİLERİOSİS ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR : 1. Değişik Kökenli Theileria Annulata İzolatlarının Virulansı Ile İlgili Deneysel Çalışmalar”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 47/01 (January 2000). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000000551.
JAMA Sayın F. TÜRKİYE’DE TROPİKAL THEİLERİOSİS ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR : 1. Değişik Kökenli Theileria annulata İzolatlarının Virulansı ile İlgili Deneysel Çalışmalar. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2000;47. doi:10.1501/Vetfak_0000000551.
MLA Sayın, Fahri. “TÜRKİYE’DE TROPİKAL THEİLERİOSİS ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR : 1. Değişik Kökenli Theileria Annulata İzolatlarının Virulansı Ile İlgili Deneysel Çalışmalar”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol. 47, no. 01, 2000, doi:10.1501/Vetfak_0000000551.
Vancouver Sayın F. TÜRKİYE’DE TROPİKAL THEİLERİOSİS ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR : 1. Değişik Kökenli Theileria annulata İzolatlarının Virulansı ile İlgili Deneysel Çalışmalar. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2000;47(01).