Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001203

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

BAZI İŞLENMIŞ SOYA FASÜLYESİ UNU ÖRNEKLERİNİN ÜREAZ AKTİVİTE DÜZEYLERİ ÜZERINDE ARAŞTIRMALAR

Yıl 1989, Cilt: 36 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1987
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001203

Öz

Bu araşt ml/ada, i986-- i987 Yılıannda 4 ayn firıııa tara/indan işlenerek pazarlanan veya dış alm11asağlanan toplam 42 adl'I soya
fasülyesi liiiu örneklerinin üreaz aktivite düzeyleri rJlçü/dü.
işlenmiş soya unu örneklerinde ölçülen bireysel üreaz aktivite değerleri 0.07- 1.53 ,i:::, pH hulunurken, ortalama aktivite değeri de 0.51
D pH olarak hesaplannuştT/". Farkli .firmalara ait ürünler yönünden ortalama üreaz aktivite düzeyleri ise, Lo. pH olarak, Marsa: 0.71 ::i= 0.142, Kanl1şlr (Adana): 0.48 :+ 0.156, Çukobirlik: 0.49 ::!: 0.084, Trakya
Birlik: 0.47 +: 0.220 ve ithal ürünler: 0.38 ::!:: 0.066 şekliilde hesaplanmıştır.
Konuya ilişkin olarak yapllnl1ş bilimsel yaymlarda işlenıııiş soya
fasülyesi ürünlerinin kalite kontrolu için yasal 1'e bilimsel ölçüt olarak
kabul edileıı 0.20 pH' Irk tolerans limitine göre. bireysel analiz sonuçlar/11111% 82.5'i, 4 ay,., /irma tarafindan iiretilen ve dış almı/a sağlanan
ürün/ere ait ortalama de.~erler ile bütün aııaliz örnek leri için hesaplanan
ortalama üreaz aktivite delferinin bu limitin üstiinde olduğu göriiImüştür.
Belirtilen gerçekler dikkate al/11arak, Clkemiz yem sanayii ve tavukçuluk
sektöründe sürekli olarak yeterince işlenmeiiliş 1'ekalitesiz soyafasülyesi
ürüniinden oluşan yem hammaddesi k ullal11h"ğl sonucıma ranlııuşflr.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yusuf Şanlı

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1987
Yayımlandığı Sayı Yıl 1989Cilt: 36 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Şanlı, Y. (1987). BAZI İŞLENMIŞ SOYA FASÜLYESİ UNU ÖRNEKLERİNİN ÜREAZ AKTİVİTE DÜZEYLERİ ÜZERINDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 36(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001203
AMA Şanlı Y. BAZI İŞLENMIŞ SOYA FASÜLYESİ UNU ÖRNEKLERİNİN ÜREAZ AKTİVİTE DÜZEYLERİ ÜZERINDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1987;36(01). doi:10.1501/Vetfak_0000001203
Chicago Şanlı, Yusuf. “BAZI İŞLENMIŞ SOYA FASÜLYESİ UNU ÖRNEKLERİNİN ÜREAZ AKTİVİTE DÜZEYLERİ ÜZERINDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36, sy. 01 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001203.
EndNote Şanlı Y (01 Ocak 1987) BAZI İŞLENMIŞ SOYA FASÜLYESİ UNU ÖRNEKLERİNİN ÜREAZ AKTİVİTE DÜZEYLERİ ÜZERINDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36 01
IEEE Y. Şanlı, “BAZI İŞLENMIŞ SOYA FASÜLYESİ UNU ÖRNEKLERİNİN ÜREAZ AKTİVİTE DÜZEYLERİ ÜZERINDE ARAŞTIRMALAR”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 36, sy. 01, 1987, doi: 10.1501/Vetfak_0000001203.
ISNAD Şanlı, Yusuf. “BAZI İŞLENMIŞ SOYA FASÜLYESİ UNU ÖRNEKLERİNİN ÜREAZ AKTİVİTE DÜZEYLERİ ÜZERINDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 36/01 (Ocak 1987). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001203.
JAMA Şanlı Y. BAZI İŞLENMIŞ SOYA FASÜLYESİ UNU ÖRNEKLERİNİN ÜREAZ AKTİVİTE DÜZEYLERİ ÜZERINDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;36. doi:10.1501/Vetfak_0000001203.
MLA Şanlı, Yusuf. “BAZI İŞLENMIŞ SOYA FASÜLYESİ UNU ÖRNEKLERİNİN ÜREAZ AKTİVİTE DÜZEYLERİ ÜZERINDE ARAŞTIRMALAR”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 36, sy. 01, 1987, doi:10.1501/Vetfak_0000001203.
Vancouver Şanlı Y. BAZI İŞLENMIŞ SOYA FASÜLYESİ UNU ÖRNEKLERİNİN ÜREAZ AKTİVİTE DÜZEYLERİ ÜZERINDE ARAŞTIRMALAR. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1987;36(01).