Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 1994, Cilt: 41 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001544

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

C VİTAMİNİ UYGULANAN VE UYGULANMAYAN TAVUKLARDA ACTH'NIN GLUKOZ VE İNSOLİN DÜZEYLERİNE ETKİsİ

Yıl 1994, Cilt: 41 Sayı: 01, 0 - 0, 01.01.1994
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001544

Öz

Bu çalışmada C vitamini uygulanan ve uygulanmaJan gruplarda
ACTH'mn gluko.:;,:re ilZsülilı düzeyleriıze etkisi, A. tJ. Veteriner Fakültesi Deneme Araştırma I'e [(ygıılama Ç!ftli<~iıuft;ki 24 ar/tt 713 hajialık Hisex
flrown )'ıımurüıcı hihririleri üçerinde deneıuli.
Deneme ö'ilccsi her iki gmha ait tavuklardan kan a!ınamk gllıkOç iıe ilisiilin dii;;.q!erinc haklLriI. Kontrol gmlJllila snmn fiZyolojik, delie..) gm/nma beş
.!!,iin süre ile 250 m!', i hirc)' do.:ıında C ,.itamiııi intmmııskııler )'olla i'Clildi.
U)'gulama:ılil beşi!ıci /;iiIlÜ;:Jı! her iki :I',mha ACnl 50 i C' i hire.J' do;;.lliIda intramııskuler olarak iJtTildi. Bıı 11)/!,1ı1amadan iiç saat SOilra kan iinukleri
Illmarak pla:;..ma gluku.<.. ilC iıısiitiıı dü:e)'lerinı' tdım hakıMı.
Kontrol gruhuııda ba)!mı!!,ı(üı 260 mg! i00 ml ,!!,!ukoc, 22 i O' ml olan
insiilin dl',~erleri dme ../ sonrasıada slras~l'la ~ni mg! i00 ını ue :H / Ü i ml
olarak bulundil (P < 0.0:)). Dt/IC)' gmbımdaki ,!',lııko:::.iiI' iıısiilin değerleri
amrındaki başlangıç iJe sonraki de.~erler arasıııdaki fark ise iiıımzsi::. /mlımdu.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi – Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Bahri Emre

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 1994
Yayımlandığı Sayı Yıl 1994Cilt: 41 Sayı: 01

Kaynak Göster

APA Emre, B. (1994). C VİTAMİNİ UYGULANAN VE UYGULANMAYAN TAVUKLARDA ACTH’NIN GLUKOZ VE İNSOLİN DÜZEYLERİNE ETKİsİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 41(01). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001544
AMA Emre B. C VİTAMİNİ UYGULANAN VE UYGULANMAYAN TAVUKLARDA ACTH’NIN GLUKOZ VE İNSOLİN DÜZEYLERİNE ETKİsİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 1994;41(01). doi:10.1501/Vetfak_0000001544
Chicago Emre, Bahri. “C VİTAMİNİ UYGULANAN VE UYGULANMAYAN TAVUKLARDA ACTH’NIN GLUKOZ VE İNSOLİN DÜZEYLERİNE ETKİsİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41, sy. 01 (Ocak 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001544.
EndNote Emre B (01 Ocak 1994) C VİTAMİNİ UYGULANAN VE UYGULANMAYAN TAVUKLARDA ACTH’NIN GLUKOZ VE İNSOLİN DÜZEYLERİNE ETKİsİ. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41 01
IEEE B. Emre, “C VİTAMİNİ UYGULANAN VE UYGULANMAYAN TAVUKLARDA ACTH’NIN GLUKOZ VE İNSOLİN DÜZEYLERİNE ETKİsİ”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 41, sy. 01, 1994, doi: 10.1501/Vetfak_0000001544.
ISNAD Emre, Bahri. “C VİTAMİNİ UYGULANAN VE UYGULANMAYAN TAVUKLARDA ACTH’NIN GLUKOZ VE İNSOLİN DÜZEYLERİNE ETKİsİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 41/01 (Ocak 1994). https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001544.
JAMA Emre B. C VİTAMİNİ UYGULANAN VE UYGULANMAYAN TAVUKLARDA ACTH’NIN GLUKOZ VE İNSOLİN DÜZEYLERİNE ETKİsİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41. doi:10.1501/Vetfak_0000001544.
MLA Emre, Bahri. “C VİTAMİNİ UYGULANAN VE UYGULANMAYAN TAVUKLARDA ACTH’NIN GLUKOZ VE İNSOLİN DÜZEYLERİNE ETKİsİ”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 41, sy. 01, 1994, doi:10.1501/Vetfak_0000001544.
Vancouver Emre B. C VİTAMİNİ UYGULANAN VE UYGULANMAYAN TAVUKLARDA ACTH’NIN GLUKOZ VE İNSOLİN DÜZEYLERİNE ETKİsİ. Ankara Univ Vet Fak Derg. 1994;41(01).