Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 02, 153 - 158, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001601

Öz

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Koyunlarda bazı rumen metabolitleri ve protozoonları üzerine değişik rasyonların etkisi

Yıl 2001, Cilt: 48 Sayı: 02, 153 - 158, 01.01.2001
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001601

Öz

Bu çalı~ma, yonca kuru OlU (kontrol), yonca kuru otu + arpa (Grup i), yonca kuru otu + kaııola küspesinden (Grup 2)
oluşan rasyonun rumen içeriği pH, amonyak, tampon kapasite değerleri ıle protozoon sayı ve oranları üzerindeki etkısinı araşıırmak
amacıyla yapılml~tır. Ara~tırmada rumen fistülli yerlqtirilmiş 2.5 ya~1ı 6 baş Merinos koç kuııanılmıştır. Çalışma her bıri 15 gün
sıiren 3 dönemde gerçekle~tiriımiştir. Yemlerne periyodunun son iki gününde yemlemeden önce ve yemlemeden 3 saat sonra rumen
içeriklerı alınmıştır. Rumen içeriği pH değerleri yemlerne öncesi ve sonrası yonea kuru otu + arpa tüketen grupta daha düşük olarak
saptanmıştır. Rumen içeriği amonyak ve toplam tampon kapasi~e değerleri yemlerne sonrası 2. grupta ünemli düzeyde yükselmiştir.
Rumen içeriği toplam protoZüon sayıları her iki dönemde de I. grupta daha yiiksek olarak saptanml~tır. Çalışmada /so/richa.
Enrodiniwn. Polyplas/ron, t.jJidinium, Os/meodinium, Ophryoscolex ve Diplodinium'dan oluşan toplam 7 proıowon lıir(i
belirlenmiştir. /so/richa türleri yiizde değerlerinin yemIerne sonrasında 2. grupta diğer gruplardan daha düşük olduğu tespit
edilmiştir. Yemleme sonrası En/odiııium minimum ve Os/rocodinium gracile'nin konırol grubunda. Polvplcıs/ron mulril'esicula/ul17 vc
Ophryoscolex muda/um'un i. grupta. En/Odiııium loııgiııuciea/wn ve Epidinium ecauda/um'un 2. grupta daha yıiksek oldıığıı
gürlılmü~liir.

Kaynakça

  • Ankara Üniversitesi- Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gültekin Yıldız

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2001
Yayımlandığı Sayı Yıl 2001Cilt: 48 Sayı: 02

Kaynak Göster

APA Yıldız, G. (2001). Koyunlarda bazı rumen metabolitleri ve protozoonları üzerine değişik rasyonların etkisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 48(02), 153-158. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001601
AMA Yıldız G. Koyunlarda bazı rumen metabolitleri ve protozoonları üzerine değişik rasyonların etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. Ocak 2001;48(02):153-158. doi:10.1501/Vetfak_0000001601
Chicago Yıldız, Gültekin. “Koyunlarda Bazı Rumen Metabolitleri Ve Protozoonları üzerine değişik rasyonların Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48, sy. 02 (Ocak 2001): 153-58. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001601.
EndNote Yıldız G (01 Ocak 2001) Koyunlarda bazı rumen metabolitleri ve protozoonları üzerine değişik rasyonların etkisi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48 02 153–158.
IEEE G. Yıldız, “Koyunlarda bazı rumen metabolitleri ve protozoonları üzerine değişik rasyonların etkisi”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 48, sy. 02, ss. 153–158, 2001, doi: 10.1501/Vetfak_0000001601.
ISNAD Yıldız, Gültekin. “Koyunlarda Bazı Rumen Metabolitleri Ve Protozoonları üzerine değişik rasyonların Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 48/02 (Ocak 2001), 153-158. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000001601.
JAMA Yıldız G. Koyunlarda bazı rumen metabolitleri ve protozoonları üzerine değişik rasyonların etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48:153–158.
MLA Yıldız, Gültekin. “Koyunlarda Bazı Rumen Metabolitleri Ve Protozoonları üzerine değişik rasyonların Etkisi”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 48, sy. 02, 2001, ss. 153-8, doi:10.1501/Vetfak_0000001601.
Vancouver Yıldız G. Koyunlarda bazı rumen metabolitleri ve protozoonları üzerine değişik rasyonların etkisi. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2001;48(02):153-8.