Makale Hazırlarken Yapay Zeka Kullanımı Hakkında Yazarlara Bilgi Notu

Yazar kılavuzu:

Yapay zeka (YZ), dil modelleri, makine öğrenimi veya benzer teknolojiler tarafından oluşturulan içeriğin sunulması ve yayınlanması, resmi araştırma tasarımının veya yöntemlerinin bir parçası olmadığı sürece önerilmez ve oluşturulan içeriğin ve modelin veya aracın adının, sürüm ve uzantı numaralarının ve üreticinin açık bir açıklaması olmadan izin verilmez. Yazarlar, bu modeller ve araçlar tarafından oluşturulan içeriğin bütünlüğü konusunda sorumluluk almalıdır.


Yazarlar için ek bilgiler:

Makalenin Hazırlanmasında Kullanılan Yapay Zeka

Bir makaledeki herhangi bir içeriği oluşturmak, gözden geçirmek, revize etmek veya düzenlemek için geleneksel ve üretken YZ teknolojileri kullanıldığında, yazarlar Teşekkür bölümünde aşağıdakileri bildirmelidir:

YZ yazılım platformunun, programının veya aracının adı
Sürüm ve dahili numaralar
Üretici firma
Kullanım tarih(ler)i
YZ'nin nasıl kullanıldığına ve makalenin veya içeriğin hangi bölümlerinde kullanıldığına dair kısa bir açıklama
Yazar(lar)ın oluşturulan içeriğin bütünlüğü konusunda sorumluluk aldığının teyidi
Bu kılavuzun dilbilgisi, yazım, referans ve benzerlerini kontrol etmeye yönelik temel araçlar için geçerli olmadığını unutmayın.

Araştırmada Kullanılan Yapay Zeka

YZ (örneğin, büyük dil modeli [LLM] veya doğal dil işleme [NLP], tahmin edici/öngörücü veya kümeleme görevleri için denetimli veya denetimsiz makine öğrenimi [ML], sohbet robotları veya benzeri diğer teknolojiler) bilimsel bir çalışmanın parçası olarak kullanıldığında, yazarlar şunları yapmalıdır:

Belirli çalışma tasarımları için ilgili raporlama kılavuzları mevcut olduğunda bunlara uymalı ve önerilen her bir kılavuz unsurunu tekrarlanabilirliği sağlamak için yeterli ayrıntıyla raporlamalıdır.
Tanımlanabilir hasta bilgilerinin metin, tablo ve şekillere dahil edilmesinden kaçınılmalıdır.
Telif hakkı ve fikri mülkiyet kaygılarının farkında olun - YZ tarafından oluşturulan içeriği (metin, görüntüler) dahil ediyorsanız, YZ hizmeti veya sahibi tarafından belirlenen bu içeriği yayınlama haklarını veya izinlerini belirtin.
Ayrıca aşağıdakileri de ele alın:

Yöntemler Bölümü

Çalışma tasarımını dahil edin ve ilgili bir raporlama kılavuzu varsa, tekrarlanabilirliği sağlamak için yeterli ayrıntı ile nasıl takip edildiğini belirtin.
Çalışmanın belirli yönleri için YZ'nin nasıl kullanıldığını açıklayın (örneğin, çalışma hipotezlerini oluşturmak veya iyileştirmek, ayarlama değişkenlerinin bir listesinin oluşturulmasına yardımcı olmak, görsel ilişkileri göstermek için grafikler oluşturmak).
LLM'lerin kullanıldığı çalışmalar için platformun veya programın adını, aracını, sürümünü ve üreticisini belirtin; tarihleri ve kullanılan istem(ler)i ve bunların sırasını ve ilk çıktılara yanıt olarak istemlerde yapılan revizyonları belirtin.
Makine öğrenimi ve algoritma geliştirmeyi raporlayan çalışmalar için, geliştirme, eğitim ve doğrulama için kullanılan veri setleri hakkında ayrıntıları ekleyin. Algoritmaların yalnızca önceden toplanmış veya mevcut veri setleri üzerinde eğitilip test edilip edilmediğini veya çalışmanın ileriye dönük dağıtım içerip içermediğini açıkça belirtin. Makine öğrenimi modelini dahil edin ve değişkenleri, sonuçları ve ince ayar parametrelerinin seçimini açıklayın. İlgili varsayımları (örneğin, log doğrusallığı, orantılılık) ve bu varsayımların nasıl test edildiğini açıklayın.
Yanlılık, ayrımcılık, kalibrasyon, yeniden sınıflandırma ve uygun olan diğerleri dahil olmak üzere algoritmaların performansını değerlendirmek için kullanılan ölçütü belirtiniz.
Kayıp verileri ele almak için kullanılan yöntemleri belirtiniz.
Kurumsal inceleme kurulu/etik incelemesi, onayı, feragat veya muafiyeti belirtiniz.
YZ ile ilgili metodolojik yanlılığı ve YZ tarafından oluşturulan içeriğin yanlışlığını ele almak ve yönetmek için dahil edilen yöntemleri veya analizleri açıklayın.
Uygun olduğunda, YZ modelinin savunmasız veya yeterince temsil edilmeyen alt gruplardaki performansını araştırmak için duyarlılık analizlerinin yapılıp yapılmadığını belirtiniz.
Kodun paylaşılıp paylaşılmayacağı da dahil olmak üzere bir veri paylaşım beyanı sağlayın.

Sonuçlar Bölümü

Karşılaştırmaları raporlarken, performans değerlendirmelerini (örneğin, bakım standardına karşı) sağlayın, etki büyüklüklerini ve belirsizlik ölçümlerini (örneğin,% 95 CI'lar) ve olabilirlik oranları gibi diğer ölçümleri dahil edin ve performans hataları, yanlış veya eksik veriler ve başkalarının bulguları yeniden üretmesi için yeterli ayrıntı hakkında bilgi ekleyin.
Metodolojik yanlılığı ve popülasyon temsilini ele almak için analiz sonuçlarını raporlayın.
Oluşturulan metin veya içerik örnekleri tablolara veya şekillere dahil edilmişse, yukarıda belirtildiği gibi kaynağı ve lisans bilgilerini belirttiğinizden emin olun.

Tartışma Bölümü

YZ ile ilgili önyargı potansiyelini ve bu önyargıyı tanımlamak ve azaltmak için neler yapıldığını tartışınız.
YZ tarafından oluşturulan içeriğin yanlış olma potansiyelini ve bunu tanımlamak ve yönetmek için neler yapıldığını tartışın.
Bulguların popülasyonlar arasında genellenebilirliğini ve YZ modelinin savunmasız veya yeterince temsil edilmeyen alt gruplardaki performansını araştırmak için yapılan analizlerin sonuçlarını tartışınız.

Son Güncelleme Zamanı: 3.06.2024 16:18:00