Editöre Mektup
BibTex RIS Kaynak Göster

Carcass Traits and economic assessment on carcass cutting of Zavot cattle

Yıl 2013, Cilt: 60 Sayı: 4, 257 - 262, 01.12.2013
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002589

Öz

This study aimed to assess the carcass traits of Zavot cattle and whether carcass cutting of these cattle is economical or not. Two to three years old forty six Zavot male cattle were used in this study. Before slaughtering, the live-weights of the animals were measured, the ratio of carcass to its parts was calculated after slaughtering and an economic comparison of marketing the carcasses as a whole or cuts was performed, using producer prices. In order to estimate the weights of carcass parts, linear regression equations using live-weight data were formed. It was found that the proportions of the most valuable cuts, less valuable cuts and bone-crumb were 27.63%, 49.59% and 22.08% respectively. The cutting shrinkage was found as 0.70%. The cost of cutting per carcass was calculated as 78.84 TL. Marketing the carcasses in parts instead of as a whole increased the net income by 242.9 TL per carcass. In this study, carcass traits and estimated amounts of carcass parts dependent on live-weight were defined. It was concluded that carcass cutting provides an increase in net income

Kaynakça

 • Aksoy AR, Kırmızıbayrak T, Saatci M, Tilki M (2008): Effect of age on fattening performance and fattening economy in Zavot male cattle. Indian J Anim Sci, 78, 780- 782.
 • Aksoy AR, Kırmızıbayrak T, Saatci M (2006): The effect of age on slaughter and carcass characteristics in male Zavot cattle. Turk J Vet Anim Sci, 30, 527-532.
 • Alabay NM (2010): Geleneksel pazarlamadan yeni pazar- lama yaklaşımına geçiş süreci. SDÜ İİBF Derg, 15, 213- 235.
 • Alpan O (1994): Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği. 4. Ba- sım. Şahin Matbaası. Ankara.
 • Anonim (2000): Parçalama ve İşletme Yönetmeliği, No: 204, Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Arslan A (2002): Et Muayenesi ve Et Ürünleri Teknolojisi, Medipres, Elazığ.
 • Barton L, Rehak D, Teslik V, Bures D, Zahradkova R (2006): Effect of breed on growth performance and carcass composition of Aberdeen Angus, Charolais, Hereford and Simmental bulls. Czech J Anim Sci, 51, 47–53.
 • Bischoff G, Bamberger G, Bippes K (1982): Fleischverarbeitung, Schroedel Schulbuchverlag, Hannover.
 • Chen Y, Li C, Liu L, Zhou G, Xu X, Gao, F (2007): Prediction of yeild of retail cuts native and crossbred Chinese Yellow cattle. Anim Sci J, 78, 440-444.
 • Ertuğrul O, Alpan O, Umay M, Bilki A, Bulmuş S (1999): Improvement of beef production traits of Southern Anatolian Red cattle through crossings with Simmental sires. Veterinarski Arhiv, 69, 17-28.
 • FAO: Food and Agricultural Organization. http://faostat.fao.org/site/569/default.aspx#ancor, Erişim tarihi: 21.11.2012.
 • Kale MC (2008): Et ve Balık Ürünleri Anonim Şirketi kombinalarında sığır etinin, karkas veya parçalanmış et olarak sürümünün işletme gelirine etkisi. Ankara Üniversi- tesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi. Ankara.
 • Kamieniecki H, Wojcik J, Pilarczyk R, Lachowicz K, Sobczak M, Grzesiak W, Blaszczyk P (2009): Growth and carcass performance of bull calves born from Hereford, Simmental and Charolais cows sired by Charolais bulls. Czech J Anim Sci, 54, 47-54.
 • Kor A, Ertuğrul M (2000): Canlı hayvanda karkas kom- pozisyonu tahmin yöntemleri. Hayvansal Üretim, 41, 91-101.
 • May SG, Mies WL, Edwards JW, Williams FL, Wise JW, Morgan JB, Savell JW, Cross HR (1992): Beef carcass composition of slaughter cattle differing in frame size, muscle score, and external fatness. J Anim Sci, 70, 2431-2445.
 • Miller MF, Ramsey CB, Claborn SW, Wu CK (1995): Effects of breed type and accelerated fat removal on subprimal yields and carcass values. J Anim Sci, 73, 1055- 1063.
 • Özlütürk A, Güler O, Yanar M, Akbulut Ö, Ünlü N, Kopuzlu S, Biberoğlu Ö (2006): The effect of initial age of fattening on the fattening performance and carcass traits of Eastern Anatolian Red cattle reared in Eastern Turkey. J Anim Vet Adv, 5, 566-569.
 • Özlütürk A, Tüzemen N, Yanar M, Esenbuğa N, Dur- sun E (2004): Fattening performance, carcass traits and meat quality characteristics of calves sired by Charolais, Simmental and Eastern Anatolian Red sires mated to Eastern Anatolian Red dams. Meat Sci, 67, 463-470.
 • Özlütürk A, Tüzemen N, Yanar M, Ünlü N, Macit M, Kopuzlu S (2008): The effect of duration of finishing period on the performance, slaughter, carcass, and beef quality characteristics of Eastern Anatolian Red Bulls. Turk J Vet Anim Sci, 32, 441-448.
 • Pfeiffer KD, Voges KL, King DA, Griffin DB, Savell JW (2005): Innovative wholesale carcass fabrication and retail cutting to optimize beef value. Meat Sci, 71, 743- 752.
 • Sağsöz Y, Çoban Ö, Laçin E, Sabuncuoğlu N, Yıldız A (2005): Esmer ve Şarole x Esmer danaların besi perfor- mansı ve karkas özellikleri, Atatürk Üniv Ziraat Fak Derg, 36, 163-169.
 • Sarıcan C (1998): Sığır karkaslarında karkas kalitesini etkileyen ana faktörler. Animal Enformasyon Yayınları, Sayı: 15, Sayfa: 95, Ankara.
 • Savell JW, Cross HR, Francis JJ, Wise JW, Hale DS, Wilkes DL, Smith GC (1989): National consumer retail beef study: interaction of trim level, price and grade on consumer acceptance of beef steaks and roasts. J Food Quality, 12, 251-274.
 • TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu. http://tuikapp.tuik.gov.tr/hayvancilikapp/hayvancilik.zul, Erişim tarihi: 02. 10. 2012.
 • Tüzemen N, Akbulut Ö, Aydın R, Yanar M, Sağsöz Y (1991): Açık ve kapalı ahırlarda esmer tosunların besi per- formansı ve karkas özellikleri. Turk J Vet Anim Sci, 16, 76-85.
 • Tüzemen N (1991): Esmer danalarda besiye başlama yaşının besi performansı ve karkas özelliklerine etkisi. Turk J Vet Anim Sci, 15, 298-307.
 • Ulusan OK, Solmaz R, Ekici Z (1996): Besi sığırlarında beden ve karkas özellikleri ile aralarındaki ilişkiler. Kaf- kas Üniv Vet Fak Derg, 2, 7-12.
 • Wajda S, Daszkiewicz T, Janudkeviciene G, Ailidaviciene J (2006): Fattening results and carcass quality of young bulls produced by mating Polish Black and White cows to Charolaise and Simental sires. Veterinarija ir Zootechnika, 33, 84–89.
 • Yanar M, Tüzemen N, Aksoy A, Vanlı Y (1990): İki ayrı yaşta besiye alınan esmer tosunlarda besi performansı, op- timum besi süresi ve karkas özelliklerinin saptanması üze- rine bir araştırma. Turk J Vet Anim Sci, 14, 239-246.
 • Yücesan A, Ergün Ö (2000): Çeşitli sığır ırklarımıza ait karkas, kemik ve büyük parça kısımlarının oranları üzerine araştırmalar. İstanbul Üniv Vet Fak Derg, 26, 483-487.
 • Yücesan A, Ergün Ö (2000): Çeşitli sığır ırklarımıza ait karkaslarda değerli et preparatlarının tespiti ve karkaslara oranları üzerine araştırmalar. İstanbul Üniv Vet Fak Derg, 26, 345-352. Geliş tarihi: 15.01.2013 / Kabul tarihi: 12.04.2013

Zavot ırkı sığırlarda karkas özellikleri ve karkas parçalamanın ekonomik yönü

Yıl 2013, Cilt: 60 Sayı: 4, 257 - 262, 01.12.2013
https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002589

Öz

Bu çalışmada, Zavot ırkı sığırların karkas özelliklerinin belirlenmesi ve karkas parçalamanın ekonomik olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma materyalini, 2-3 yaşlı 46 baş Zavot ırkı erkek sığır oluşturmuştur. Hayvanların kesim öncesi canlı ağırlıkları ölçülmüş, kesim sonrası karkas ve parça oranları belirlenmiş, üretici fiyatları dikkate alınarak karkasların bütün gövde veya parçalanarak satışının ekonomik yönden karşılaştırılması yapılmıştır. Ayrıca, canlı ağırlık değerleri ile karkas parça ağırlıklarının tahmini için doğrusal regresyon denklemleri oluşturulmuştur. Değerli etlerin oranı % 27.63, düşük değerli etlerin oranı % 49.59, kemik ve kırıntı oranı % 22.08, parçalama firesi de % 0.70 olarak hesaplanmıştır. Karkas başına parçalama maliyeti 78.84 TL olarak gerçekleşmiştir. Karkasların bütün gövde şeklinde pazarlanması yerine parçalanarak pazarlanması halinde karkas başına 242.9 TL net gelir artışı sağlanmıştır. Sonuç olarak, Zavot ırkı sığırların karkas özellikleri ile canlı ağırlığa göre tahmini karkas parça miktarları belirlenmiş ve karkas parçalamanın net gelir artışı sağladığı ortaya konulmuştur

Kaynakça

 • Aksoy AR, Kırmızıbayrak T, Saatci M, Tilki M (2008): Effect of age on fattening performance and fattening economy in Zavot male cattle. Indian J Anim Sci, 78, 780- 782.
 • Aksoy AR, Kırmızıbayrak T, Saatci M (2006): The effect of age on slaughter and carcass characteristics in male Zavot cattle. Turk J Vet Anim Sci, 30, 527-532.
 • Alabay NM (2010): Geleneksel pazarlamadan yeni pazar- lama yaklaşımına geçiş süreci. SDÜ İİBF Derg, 15, 213- 235.
 • Alpan O (1994): Sığır Yetiştiriciliği ve Besiciliği. 4. Ba- sım. Şahin Matbaası. Ankara.
 • Anonim (2000): Parçalama ve İşletme Yönetmeliği, No: 204, Et ve Balık Ürünleri A.Ş. Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Arslan A (2002): Et Muayenesi ve Et Ürünleri Teknolojisi, Medipres, Elazığ.
 • Barton L, Rehak D, Teslik V, Bures D, Zahradkova R (2006): Effect of breed on growth performance and carcass composition of Aberdeen Angus, Charolais, Hereford and Simmental bulls. Czech J Anim Sci, 51, 47–53.
 • Bischoff G, Bamberger G, Bippes K (1982): Fleischverarbeitung, Schroedel Schulbuchverlag, Hannover.
 • Chen Y, Li C, Liu L, Zhou G, Xu X, Gao, F (2007): Prediction of yeild of retail cuts native and crossbred Chinese Yellow cattle. Anim Sci J, 78, 440-444.
 • Ertuğrul O, Alpan O, Umay M, Bilki A, Bulmuş S (1999): Improvement of beef production traits of Southern Anatolian Red cattle through crossings with Simmental sires. Veterinarski Arhiv, 69, 17-28.
 • FAO: Food and Agricultural Organization. http://faostat.fao.org/site/569/default.aspx#ancor, Erişim tarihi: 21.11.2012.
 • Kale MC (2008): Et ve Balık Ürünleri Anonim Şirketi kombinalarında sığır etinin, karkas veya parçalanmış et olarak sürümünün işletme gelirine etkisi. Ankara Üniversi- tesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi. Ankara.
 • Kamieniecki H, Wojcik J, Pilarczyk R, Lachowicz K, Sobczak M, Grzesiak W, Blaszczyk P (2009): Growth and carcass performance of bull calves born from Hereford, Simmental and Charolais cows sired by Charolais bulls. Czech J Anim Sci, 54, 47-54.
 • Kor A, Ertuğrul M (2000): Canlı hayvanda karkas kom- pozisyonu tahmin yöntemleri. Hayvansal Üretim, 41, 91-101.
 • May SG, Mies WL, Edwards JW, Williams FL, Wise JW, Morgan JB, Savell JW, Cross HR (1992): Beef carcass composition of slaughter cattle differing in frame size, muscle score, and external fatness. J Anim Sci, 70, 2431-2445.
 • Miller MF, Ramsey CB, Claborn SW, Wu CK (1995): Effects of breed type and accelerated fat removal on subprimal yields and carcass values. J Anim Sci, 73, 1055- 1063.
 • Özlütürk A, Güler O, Yanar M, Akbulut Ö, Ünlü N, Kopuzlu S, Biberoğlu Ö (2006): The effect of initial age of fattening on the fattening performance and carcass traits of Eastern Anatolian Red cattle reared in Eastern Turkey. J Anim Vet Adv, 5, 566-569.
 • Özlütürk A, Tüzemen N, Yanar M, Esenbuğa N, Dur- sun E (2004): Fattening performance, carcass traits and meat quality characteristics of calves sired by Charolais, Simmental and Eastern Anatolian Red sires mated to Eastern Anatolian Red dams. Meat Sci, 67, 463-470.
 • Özlütürk A, Tüzemen N, Yanar M, Ünlü N, Macit M, Kopuzlu S (2008): The effect of duration of finishing period on the performance, slaughter, carcass, and beef quality characteristics of Eastern Anatolian Red Bulls. Turk J Vet Anim Sci, 32, 441-448.
 • Pfeiffer KD, Voges KL, King DA, Griffin DB, Savell JW (2005): Innovative wholesale carcass fabrication and retail cutting to optimize beef value. Meat Sci, 71, 743- 752.
 • Sağsöz Y, Çoban Ö, Laçin E, Sabuncuoğlu N, Yıldız A (2005): Esmer ve Şarole x Esmer danaların besi perfor- mansı ve karkas özellikleri, Atatürk Üniv Ziraat Fak Derg, 36, 163-169.
 • Sarıcan C (1998): Sığır karkaslarında karkas kalitesini etkileyen ana faktörler. Animal Enformasyon Yayınları, Sayı: 15, Sayfa: 95, Ankara.
 • Savell JW, Cross HR, Francis JJ, Wise JW, Hale DS, Wilkes DL, Smith GC (1989): National consumer retail beef study: interaction of trim level, price and grade on consumer acceptance of beef steaks and roasts. J Food Quality, 12, 251-274.
 • TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu. http://tuikapp.tuik.gov.tr/hayvancilikapp/hayvancilik.zul, Erişim tarihi: 02. 10. 2012.
 • Tüzemen N, Akbulut Ö, Aydın R, Yanar M, Sağsöz Y (1991): Açık ve kapalı ahırlarda esmer tosunların besi per- formansı ve karkas özellikleri. Turk J Vet Anim Sci, 16, 76-85.
 • Tüzemen N (1991): Esmer danalarda besiye başlama yaşının besi performansı ve karkas özelliklerine etkisi. Turk J Vet Anim Sci, 15, 298-307.
 • Ulusan OK, Solmaz R, Ekici Z (1996): Besi sığırlarında beden ve karkas özellikleri ile aralarındaki ilişkiler. Kaf- kas Üniv Vet Fak Derg, 2, 7-12.
 • Wajda S, Daszkiewicz T, Janudkeviciene G, Ailidaviciene J (2006): Fattening results and carcass quality of young bulls produced by mating Polish Black and White cows to Charolaise and Simental sires. Veterinarija ir Zootechnika, 33, 84–89.
 • Yanar M, Tüzemen N, Aksoy A, Vanlı Y (1990): İki ayrı yaşta besiye alınan esmer tosunlarda besi performansı, op- timum besi süresi ve karkas özelliklerinin saptanması üze- rine bir araştırma. Turk J Vet Anim Sci, 14, 239-246.
 • Yücesan A, Ergün Ö (2000): Çeşitli sığır ırklarımıza ait karkas, kemik ve büyük parça kısımlarının oranları üzerine araştırmalar. İstanbul Üniv Vet Fak Derg, 26, 483-487.
 • Yücesan A, Ergün Ö (2000): Çeşitli sığır ırklarımıza ait karkaslarda değerli et preparatlarının tespiti ve karkaslara oranları üzerine araştırmalar. İstanbul Üniv Vet Fak Derg, 26, 345-352. Geliş tarihi: 15.01.2013 / Kabul tarihi: 12.04.2013
Toplam 31 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Veteriner Cerrahi
Diğer ID JA79MZ55TS
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Savaş Sarıözkan

Aytaç Akçay

Davut Bayram

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013Cilt: 60 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Sarıözkan, S., Akçay, A., & Bayram, D. (2013). Carcass Traits and economic assessment on carcass cutting of Zavot cattle. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 60(4), 257-262. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002589
AMA Sarıözkan S, Akçay A, Bayram D. Carcass Traits and economic assessment on carcass cutting of Zavot cattle. Ankara Univ Vet Fak Derg. Aralık 2013;60(4):257-262. doi:10.1501/Vetfak_0000002589
Chicago Sarıözkan, Savaş, Aytaç Akçay, ve Davut Bayram. “Carcass Traits and Economic Assessment on Carcass Cutting of Zavot Cattle”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 60, sy. 4 (Aralık 2013): 257-62. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002589.
EndNote Sarıözkan S, Akçay A, Bayram D (01 Aralık 2013) Carcass Traits and economic assessment on carcass cutting of Zavot cattle. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 60 4 257–262.
IEEE S. Sarıözkan, A. Akçay, ve D. Bayram, “Carcass Traits and economic assessment on carcass cutting of Zavot cattle”, Ankara Univ Vet Fak Derg, c. 60, sy. 4, ss. 257–262, 2013, doi: 10.1501/Vetfak_0000002589.
ISNAD Sarıözkan, Savaş vd. “Carcass Traits and Economic Assessment on Carcass Cutting of Zavot Cattle”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 60/4 (Aralık 2013), 257-262. https://doi.org/10.1501/Vetfak_0000002589.
JAMA Sarıözkan S, Akçay A, Bayram D. Carcass Traits and economic assessment on carcass cutting of Zavot cattle. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2013;60:257–262.
MLA Sarıözkan, Savaş vd. “Carcass Traits and Economic Assessment on Carcass Cutting of Zavot Cattle”. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 60, sy. 4, 2013, ss. 257-62, doi:10.1501/Vetfak_0000002589.
Vancouver Sarıözkan S, Akçay A, Bayram D. Carcass Traits and economic assessment on carcass cutting of Zavot cattle. Ankara Univ Vet Fak Derg. 2013;60(4):257-62.