Cilt: 54 Sayı: 3, 1.09.2007

Yıl: 2007

Araştırma Makalesi

Editöre Mektup

3. Trikofitozisli ineklerde serum adenozin deaminaz aktivitesi (ADA) ve nitrik oksit (NO) düzeyleri

Editöre Mektup

4. Investigation of serum nitric oxide and malondialdehyde levels in cattle infected with Brucella abortus

Editöre Mektup

5. The effects of melatonin on plasma homocysteine and oxidative stress parameters in cisplatin-treated rats

Editöre Mektup

6. Kilis keçilerinde amoksisilinin farmakokinetiği

Editöre Mektup

7. Boxer ırkı bir köpekte farklı embriyonik kökenli tümörler

Editöre Mektup

8. İnfeksiyöz bursal hastalığının immunofloresan tekniği ile teşhisi

Editöre Mektup

9. Sığır tüberkülozunun PCR ile tanısı ve Mycobacterium bovis’in spoligotiplendirme yöntemi ile genotiplendirilmesi

Editöre Mektup

11. Köpek ve kedilerde 1977-2005 yılları arasında saptanan orofaringeal bölge tümörleri: retrospektif çalışma